Loading

VACUUMSCHMELZE, s.r.o.

Aktualizované 19.4.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
VACUUMSCHMELZE, s.r.o.
Sídlo:
Horná Streda 1325/14
91624 Horná Streda
Zápis v OR SR
Okresný súd Trenčín
oddiel: Sro/10996/R
Od 17.9.1997, posledná zmena 10.6.2022
Štatutárny orgán:
  • Ing. Andrea Slatinská
  • Ing. Jozef Janík
IČO:
35727110
DIČ:
2020268151

IČ DPH:

SK2020268151
Podľa §4, registrovaný od 1.12.1997
SK NACE (RÚZ):
27110 Výroba elektrických motorov, generátorov a transformátorov
Základné imanie:
5 908 518 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • Vacuumschmelze GmbH & Co. KG (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 27.03.2024 ako riadna.

Firma VACUUMSCHMELZE, s.r.o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 33 733 592 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 3,29%. Dosiahnutý zisk po zdanení 1 207 428 EUR poklesol medziročne o 67 223 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 99,29% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 18,36%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 0,71%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 0,41%.

Absolútne ukazovatele

33 974 095 €

-4,0 %

25 050 170 €

0,9 %

28 180 599 €

-4,3 %

18 437 793 €

-0,4 %

9 639 691 €

-4,1 %

Relatívne ukazovatele

74.26 %

3,1 %

1.11

0,0

4.28 %

-0,0 %

34.57 %

-2,6 %

2.63

0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 33 733 592 € -3,3 %
Zmena stavu zásob -11 995 € -148,5 %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 6 273 914 € -18,4 %
Služby 2 373 298 € -0,7 %
Pridaná hodnota 25 050 170 € 0,9 %
Osobné náklady 22 539 695 € 0,4 %
Odpisy a opravné položky k majetku 784 384 € -4,7 %
Opravné položky 24 215 € 109,0 %
Ostatné výnosy 159 827 € -57,5 %
Iné prevádzkové náklady 196 089 € 14,0 %
Zisk z predaja majetku 8 354 € -26,4 %
 
HV z hospodárskej činnosti 1 698 183 € -3,7 %
HV z finančnej činnosti -151 142 € -15,1 %
z toho Nákladové úroky 139 401 € 24,4 %
HV pred zdanením 1 547 041 € -5,2 %
Daň 339 613 € -5,0 %
HV po zdanení 1 207 428 € -5,3 %
EBITDA 2 474 213 € -3,9 %
 
Aktíva
Majetok celkom
28 180 599 € -4,3 %
 
Neobežný majetok 13 320 820 € -3,4 %
Dlhodobý hmotný majetok 13 317 152 € -3,4 %
Dlhodobý nehmotný majetok 3 668 € -14,2 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 14 842 192 € -5,1 %
Zásoby 1 134 477 € -8,2 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 13 466 227 € -5,0 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 241 488 € 3,5 %
 
Časové rozlíšenie 17 587 € -11,3 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 28 180 599 € -4,3 %
 
Vlastné imanie
18 437 793 € -0,4 %
Základné imanie 5 908 518 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 11 321 847 € 0,0 %
HV minulých rokov
HV za účtovné obdobie po zdanení 1 207 428 € -5,3 %
 
Záväzky 9 742 806 € -11,0 %
Dlhodobé záväzky 1 688 495 € 11,1 %
Krátkodobé záväzky 3 009 018 € -13,4 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 1 436 496 € -20,0 %
Bankové úvery krátkodobé 2 211 070 € 3,7 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 1 397 727 € -31,0 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?