VACUUMSCHMELZE, s.r.o.

Aktualizované 3.12.2023

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
VACUUMSCHMELZE, s.r.o.
Sídlo:
Horná Streda 1325/14
91624 Horná Streda
Zápis v OR SR
Okresný súd Trenčín
oddiel: Sro/10996/R
Od 17.9.1997, posledná zmena 10.6.2022
Štatutárny orgán:
  • Ing. Andrea Slatinská
  • Ing. Jozef Janík
IČO:
35727110
DIČ:
2020268151

IČ DPH:

SK2020268151
Podľa §4, registrovaný od 1.12.1997
SK NACE (RÚZ):
27110 Výroba elektrických motorov, generátorov a transformátorov
Základné imanie:
5 908 518 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • Vacuumschmelze GmbH & Co. KG (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 06.06.2023 ako riadna.

Firma VACUUMSCHMELZE, s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 34 880 904 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 13,76%. Dosiahnutý zisk po zdanení 1 274 651 EUR poklesol medziročne o 399 760 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 98,54% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 73,81%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 1,89%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 8,68%.

Absolútne ukazovatele

35 399 206 €

14,6 %

24 818 839 €

3,7 %

29 453 610 €

-5,9 %

18 505 016 €

-2,1 %

10 051 757 €

-1,4 %

Relatívne ukazovatele

71.15 %

-6,9 %

1.11

-0,0

4.33 %

-1,0 %

37.17 %

-2,5 %

2.57

0,2 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 34 880 904 € 13,8 %
Zmena stavu zásob 24 740 € -35,1 %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 7 684 866 € 73,8 %
Služby 2 390 353 € 1,9 %
Pridaná hodnota 24 818 839 € 3,7 %
Osobné náklady 22 447 903 € 8,7 %
Odpisy a opravné položky k majetku 823 411 € -15,9 %
Opravné položky 11 586 € 209,7 %
Ostatné výnosy 376 471 € %

Iné prevádzkové náklady 172 036 € 15,9 %
Zisk z predaja majetku 11 354 € 21,4 %
 
HV z hospodárskej činnosti 1 763 314 € -21,4 %
HV z finančnej činnosti -131 354 € 4,5 %
z toho Nákladové úroky 112 030 € -10,6 %
HV pred zdanením 1 631 960 € -22,5 %
Daň 357 309 € -17,3 %
HV po zdanení 1 274 651 € -23,9 %
EBITDA 2 575 371 € -19,9 %
 
Aktíva
Majetok celkom
29 453 610 € -5,9 %
 
Neobežný majetok 13 795 622 € -4,4 %
Dlhodobý hmotný majetok 13 791 347 € -4,4 %
Dlhodobý nehmotný majetok 4 275 € -50,8 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 15 638 169 € -7,3 %
Zásoby 1 236 118 € 23,1 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 14 168 746 € -10,1 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 233 305 € 119,1 %
 
Časové rozlíšenie 19 819 € 18,8 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 29 453 610 € -5,9 %
 
Vlastné imanie
18 505 016 € -2,1 %
Základné imanie 5 908 518 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 11 321 847 € 0,0 %
HV minulých rokov
HV za účtovné obdobie po zdanení 1 274 651 € -23,9 %
 
Záväzky 10 948 594 € -11,8 %
Dlhodobé záväzky 1 520 293 € 5,7 %
Krátkodobé záväzky 3 473 887 € 6,6 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 1 795 632 € -25,5 %
Bankové úvery krátkodobé 2 132 344 € -37,8 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 2 026 438 € 8,0 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?