DHL Exel Slovakia, s. r. o.

Historický názov:
  • Exel Slovakia, s.r.o.
  • Tibbett & Britten Slovakia, s.r.o.
  • LOGIS International, s.r.o.
Aktualizované 17.6.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
DHL Exel Slovakia, s. r. o.
Sídlo:
Diaľničná 2/4149
90301 Senec
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/33798/B
Od 17.9.1997, posledná zmena 18.2.2023
Štatutárny orgán:
  • Katarína Nešporová
  • Peter Benda
  • Piotr Okurowski
IČO:
35727144
DIČ:
2020210313

IČ DPH:

SK2020210313
Podľa §4, registrovaný od 1.11.1997
SK NACE (RÚZ):
52100 Skladovanie a uskladňovanie
Základné imanie:
2 011 937 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • Exel Overseas Limited (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 27.06.2023 ako riadna.

Firma DHL Exel Slovakia, s. r. o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 73 471 714 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 2,15%. Dosiahnutý zisk po zdanení 711 599 EUR poklesol medziročne o 2 106 691 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 95,08% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 6,32%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 11,06%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 6,92%.

Absolútne ukazovatele

77 265 237 €

-1,9 %

47 472 606 €

3,1 %

22 786 617 €

-6,6 %

3 442 273 €

-31,3 %

9 044 430 €

-22,9 %

Relatívne ukazovatele

64.61 %

3,3 %

0.98

-0,0

3.12 %

-8,4 %

84.89 %

5,4 %

1.88

-0,2 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 4 745 € -53,6 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 73 466 969 € -2,1 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 1 005 871 € 6,3 %
Služby 24 993 237 € -11,1 %
Pridaná hodnota 47 472 606 € 3,1 %
Osobné náklady 48 375 871 € 6,9 %
Odpisy a opravné položky k majetku 369 865 € -54,6 %
Opravné položky 14 119 € 243,1 %
Ostatné výnosy 3 766 417 € 3,3 %
Iné prevádzkové náklady 1 524 342 € 297,0 %
Zisk z predaja majetku -83 € -105,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti 954 743 € -70,6 %
HV z finančnej činnosti 21 938 € 149,2 %
z toho Nákladové úroky 156 € 100,0 %
HV pred zdanením 976 681 € -70,0 %
Daň 265 082 € -39,8 %
HV po zdanení 711 599 € -74,8 %
EBITDA 1 324 691 € -67,3 %
 
Aktíva
Majetok celkom
22 786 617 € -6,6 %
 
Neobežný majetok 71 717 € -82,1 %
Dlhodobý hmotný majetok 53 448 € -85,1 %
Dlhodobý nehmotný majetok 18 269 € -55,9 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 22 168 813 € 1,5 %
Zásoby 94 723 € 100,0 %
Dlhodobé pohľadávky 3 481 634 € 128,7 %
Krátkodobé pohľadávky 18 592 456 € -8,5 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty
 
Časové rozlíšenie 546 087 € -74,7 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 22 786 617 € -6,6 %
 
Vlastné imanie
3 442 273 € -31,3 %
Základné imanie 2 011 937 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 718 737 € 0,0 %
HV minulých rokov 0 € 100,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 711 599 € -74,8 %
 
Záväzky 19 344 344 € -0,3 %
Dlhodobé záväzky 259 425 € -6,1 %
Krátkodobé záväzky 10 188 836 € -5,2 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 8 896 083 € 6,3 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?