AUTOPOLIS, a.s.

Historický názov:
  • AUTOPOLIS, s.r.o.
Aktualizované 2.12.2023
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
AUTOPOLIS, a.s.
Sídlo:
Panónska cesta 32
85104 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sa/6831/B
Od 29.9.1997, posledná zmena 24.8.2023
Štatutárny orgán:
  • Ing. Ivan Medvecký
  • Ing. Peter Žúbor
  • Ján Kasper ml.
IČO:
35728311
DIČ:
2020241938

IČ DPH:

SK2020241938
Podľa §4, registrovaný od 1.12.1997
SK NACE (RÚZ):
45110 Predaj automobilov a ľahkých motorových vozidiel
Základné imanie:
400 000 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 31.03.2023 ako riadna.

Firma AUTOPOLIS, a.s. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 57 923 958 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 32,72%. Dosiahnutý zisk po zdanení 547 083 EUR vzrástol medziročne o 91 077 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 89,85% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 52 497 867 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 4 524 773 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 8%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 23,18%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 18,24%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 28,67%.

Absolútne ukazovatele

58 430 748 €

31,8 %

4 058 861 €

37,8 %

9 133 305 €

12,5 %

1 632 760 €

1,5 %

1 173 848 €

-0,8 %

Relatívne ukazovatele

7.01 %

0,3 %

1.14

0,1

5.99 %

0,4 %

82.12 %

1,9 %

0.41

0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 52 497 867 € 35,1 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 5 426 091 € 13,6 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia -716 € -147,9 %
Náklady na predaj tovaru 47 973 094 € 34,0 %
Náklady na materiál, energie 3 065 542 € 23,2 %
Služby 2 830 010 € 18,2 %
Pridaná hodnota 4 058 861 € 37,8 %
Osobné náklady 3 545 896 € 28,7 %
Odpisy a opravné položky k majetku 165 033 € 78,9 %
Opravné položky -2 992 € -143,6 %
Ostatné výnosy 419 561 € -31,7 %
Iné prevádzkové náklady 86 900 € -19,1 %
Zisk z predaja majetku 28 188 € 110,4 %
 
HV z hospodárskej činnosti 707 508 € 15,1 %
HV z finančnej činnosti -38 936 € -13,1 %
z toho Nákladové úroky 25 499 € 20,1 %
HV pred zdanením 668 572 € 15,2 %
Daň 121 489 € -2,2 %
HV po zdanení 547 083 € 20,0 %
EBITDA 840 088 € 21,1 %
 
Aktíva
Majetok celkom
9 133 305 € 12,5 %
 
Neobežný majetok 670 489 € 104,9 %
Dlhodobý hmotný majetok 618 197 € 125,9 %
Dlhodobý nehmotný majetok 52 292 € -2,3 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 8 131 337 € 10,0 %
Zásoby 5 334 893 € 6,4 %
Dlhodobé pohľadávky 294 249 € 15,9 %
Krátkodobé pohľadávky 624 602 € -34,2 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 1 877 593 € 60,3 %
 
Časové rozlíšenie 331 479 € -18,1 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 9 133 305 € 12,5 %
 
Vlastné imanie
1 632 760 € 1,5 %
Základné imanie 400 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 80 000 € 0,0 %
HV minulých rokov 605 677 € -10,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 547 083 € 20,0 %
 
Záväzky 7 465 794 € 15,1 %
Dlhodobé záväzky 185 656 € %

Krátkodobé záväzky 5 991 529 € -2,1 %
Krátkodobé finančné výpomoci 968 439 € %

Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 320 170 € 169,0 %
 
Časové rozlíšenie 34 751 € 37,8 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?