Volvo Group Slovakia, s.r.o.

Historický názov:
  • Volvo Truck Slovak, s.r.o.
  • Volvo Truck Slovak, spoločnosť s ručením obmedzeným
Aktualizované 18.6.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Volvo Group Slovakia, s.r.o.
Sídlo:
Diaľničná cesta 9
90301 Senec
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/15675/B
Od 29.9.1997, posledná zmena 1.10.2022
Štatutárny orgán:
  • Leonard Toček
  • Zdenko Mlynčok
IČO:
35729066
DIČ:
2020268437

IČ DPH:

SK2020268437
Podľa §4, registrovaný od 6.7.1999
SK NACE (RÚZ):
45190 Predaj ostatných motorových vozidiel
Základné imanie:
6 639 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • Volvo Lastvagnar Aktiebolag, (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 11.07.2023 ako riadna.

Firma Volvo Group Slovakia, s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 153 151 112 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 41,45%. Dosiahnutý zisk po zdanení 5 726 532 EUR vzrástol medziročne o 1 361 717 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 91,07% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 139 974 997 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 7 404 488 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 5%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 16,58%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 10,06%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 13,87%.

Absolútne ukazovatele

153 695 573 €

39,7 %

15 296 067 €

15,1 %

40 778 619 €

38,1 %

12 252 797 €

9,6 %

3 838 939 €

10,0 %

Relatívne ukazovatele

9.99 %

-2,3 %

1.89

0,0

14.04 %

-0,7 %

69.95 %

7,8 %

0.61

0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 139 974 997 € 46,5 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 13 176 115 € 3,8 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 132 570 509 € 46,6 %
Náklady na materiál, energie 809 169 € 16,6 %
Služby 4 291 501 € 10,1 %
Pridaná hodnota 15 296 067 € 15,1 %
Osobné náklady 8 087 224 € 13,9 %
Odpisy a opravné položky k majetku -97 951 € -113,4 %
Opravné položky 210 522 € %

Ostatné výnosy 261 561 € 8,0 %
Iné prevádzkové náklady 217 654 € 2,6 %
Zisk z predaja majetku 95 531 € -50,3 %
 
HV z hospodárskej činnosti 7 419 576 € 30,7 %
HV z finančnej činnosti -122 583 € -9,4 %
z toho Nákladové úroky 46 317 € 68,3 %
HV pred zdanením 7 296 993 € 31,1 %
Daň 1 570 461 € 30,9 %
HV po zdanení 5 726 532 € 31,2 %
EBITDA 7 226 094 € 17,4 %
 
Aktíva
Majetok celkom
40 778 619 € 38,1 %
 
Neobežný majetok 11 817 204 € 7,8 %
Dlhodobý hmotný majetok 11 810 011 € 7,8 %
Dlhodobý nehmotný majetok 7 193 € -23,5 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 28 940 177 € 56,1 %
Zásoby 13 611 637 € 29,8 %
Dlhodobé pohľadávky 196 058 € -29,8 %
Krátkodobé pohľadávky 3 862 733 € 44,4 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 11 269 749 € 121,1 %
 
Časové rozlíšenie 21 238 € -17,3 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 40 778 619 € 38,1 %
 
Vlastné imanie
12 252 797 € 9,6 %
Základné imanie 6 639 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 1 776 € 0,0 %
HV minulých rokov 6 517 850 € -4,2 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 5 726 532 € 31,2 %
 
Záväzky 24 334 208 € 67,2 %
Dlhodobé záväzky 9 086 € 110,0 %
Krátkodobé záväzky 20 734 804 € 88,5 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 3 590 318 € 1,1 %
 
Časové rozlíšenie 4 191 614 € 10,3 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?