TransPlus (Slovensko) s.r.o.

Historický názov:
  • TRANSPORTCEMENT, s.r.o.
Aktualizované 29.5.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
TransPlus (Slovensko) s.r.o.
Sídlo:
Rohožník
90638 Rohožník
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/15929/B
Od 31.10.1997, posledná zmena 7.12.2021
Štatutárny orgán:
  • André Peralta
  • Michal Novák
IČO:
35731877
DIČ:
2020187532

IČ DPH:

SK7120000041
Podľa §4b, registrovaný od 1.1.2016
SK NACE (RÚZ):
49410 Nákladná cestná doprava
Základné imanie:
3 505 594 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • Danucem Slovensko a.s. (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 30.06.2023 ako riadna.

Firma TransPlus (Slovensko) s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 34 807 036 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 18,39%. Dosiahnutý zisk po zdanení 1 203 142 EUR poklesol medziročne o 31 233 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 99,09% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 32,86%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 18,88%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 18,06%.

Absolútne ukazovatele

35 126 379 €

19,1 %

6 461 883 €

10,7 %

11 111 047 €

7,8 %

5 217 196 €

2,0 %

3 947 211 €

-1,8 %

Relatívne ukazovatele

18.56 %

-1,3 %

1.49

-0,1

10.83 %

-1,1 %

53.04 %

2,6 %

1.98

-0,2 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 34 807 036 € 18,4 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 3 148 522 € 32,9 %
Služby 25 196 631 € 18,9 %
Pridaná hodnota 6 461 883 € 10,7 %
Osobné náklady 4 336 653 € 18,1 %
Odpisy a opravné položky k majetku 418 648 € 37,8 %
Opravné položky 0 € -100,0 %
Ostatné výnosy 36 485 € 31,3 %
Iné prevádzkové náklady 644 363 € 22,9 %
Zisk z predaja majetku 260 982 € %

 
HV z hospodárskej činnosti 1 359 686 € -4,2 %
HV z finančnej činnosti -26 861 € 44,2 %
z toho Nákladové úroky
HV pred zdanením 1 332 825 € -2,7 %
Daň 129 683 € -4,7 %
HV po zdanení 1 203 142 € -2,5 %
EBITDA 1 517 352 € -8,8 %
 
Aktíva
Majetok celkom
11 111 047 € 7,8 %
 
Neobežný majetok 2 949 603 € 6,4 %
Dlhodobý hmotný majetok 2 949 603 € 6,4 %
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 8 145 317 € 8,3 %
Zásoby 33 649 € 60,7 %
Dlhodobé pohľadávky 227 270 € 1,5 %
Krátkodobé pohľadávky 7 884 398 € 8,4 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty
 
Časové rozlíšenie 16 127 € 1,0 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 11 111 047 € 7,8 %
 
Vlastné imanie
5 217 196 € 2,0 %
Základné imanie 3 505 594 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 282 947 € 27,9 %
HV minulých rokov 225 513 € 47,5 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 1 203 142 € -2,5 %
 
Záväzky 5 893 851 € 13,5 %
Dlhodobé záväzky 1 211 206 € -11,3 %
Krátkodobé záväzky 3 986 963 € 21,2 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 695 682 € 29,3 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?