MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o.

Historický názov:
  • MAN Truck & Bus Slovakia s. r. o.
  • MAN - ÚŽITKOVÉ VOZIDLÁ - SLOVAKIA, s.r.o.
Aktualizované 3.12.2023
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o.
Sídlo:
Rožňavská 24/A
82104 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/16050/B
Od 21.11.1997, posledná zmena 12.8.2022
Štatutárny orgán:
  • Artur Hubert Szewernoha
  • Jan Hinnerk Kohlmeier
IČO:
35733209
DIČ:
2020228903

IČ DPH:

SK2020228903
Podľa §4, registrovaný od 1.8.1998
SK NACE (RÚZ):
45110 Predaj automobilov a ľahkých motorových vozidiel
Základné imanie:
4 481 180 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • MAN Finance and Holding S.A. (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 31.03.2023 ako riadna.

Firma MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 65 864 807 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 2,66%. Dosiahnutý zisk po zdanení 3 155 214 EUR vzrástol medziročne o 2 317 212 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 91,6% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 61 957 335 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 5 820 215 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 9%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 6,52%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 28,5%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 25,84%.

Absolútne ukazovatele

67 639 898 €

2,5 %

7 165 702 €

82,0 %

30 193 992 €

14,3 %

13 993 316 €

29,1 %

16 817 528 €

29,3 %

Relatívne ukazovatele

10.88 %

4,7 %

1.98

0,6

10.45 %

7,3 %

53.66 %

-5,3 %

2.11

0,4 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 61 957 335 € 1,9 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 3 907 472 € 16,4 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 56 137 120 € -1,5 %
Náklady na materiál, energie 399 313 € 6,5 %
Služby 3 294 136 € 28,5 %
Pridaná hodnota 7 165 702 € 82,0 %
Osobné náklady 3 618 068 € 25,8 %
Odpisy a opravné položky k majetku 318 086 € 8,0 %
Opravné položky -1 243 832 € %
Ostatné výnosy 1 719 633 € -0,1 %
Iné prevádzkové náklady 1 046 102 € -3,2 %
Zisk z predaja majetku 0 € 100,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti 4 015 447 € 226,5 %
HV z finančnej činnosti 11 931 € 208,0 %
z toho Nákladové úroky 30 026 € 100,0 %
HV pred zdanením 4 027 378 € 230,5 %
Daň 872 164 € 129,1 %
HV po zdanení 3 155 214 € 276,5 %
EBITDA 3 089 701 € 89,2 %
 
Aktíva
Majetok celkom
30 193 992 € 14,3 %
 
Neobežný majetok 2 848 586 € -2,9 %
Dlhodobý hmotný majetok 2 848 586 € -2,9 %
Dlhodobý nehmotný majetok 0 € 0 %
Dlhodobý finančný majetok 0 € 0 %
 
Obežný majetok 26 074 201 € 16,1 %
Zásoby 6 648 928 € -0,5 %
Dlhodobé pohľadávky 1 382 685 € -27,5 %
Krátkodobé pohľadávky 17 613 368 € 30,0 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 429 220 € 34,8 %
 
Časové rozlíšenie 1 271 205 € 23,4 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 30 193 992 € 14,3 %
 
Vlastné imanie
13 993 316 € 29,1 %
Základné imanie 4 481 179 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 448 118 € 0,0 %
HV minulých rokov 5 908 805 € 16,5 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 3 155 214 € 276,5 %
 
Záväzky 16 200 676 € 7,0 %
Dlhodobé záväzky 13 808 € 42,4 %
Krátkodobé záväzky 9 145 193 € 12,5 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 7 041 675 € 0,5 %
 
Časové rozlíšenie 0 € -100,0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?