Renault Slovensko, spol. s r.o.

Aktualizované 17.6.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Renault Slovensko, spol. s r.o.
Sídlo:
Einsteinova 24
85101 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/16299/B
Od 19.12.1997, posledná zmena 26.8.2022
Štatutárny orgán:
  • Richard Evanson
IČO:
35736003
DIČ:
2020269449

IČ DPH:

SK2020269449
Podľa §4, registrovaný od 1.2.1998
SK NACE (RÚZ):
45110 Predaj automobilov a ľahkých motorových vozidiel
Základné imanie:
182 567 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • Renault Group B.V. (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 30.06.2023 ako riadna.

Firma Renault Slovensko, spol. s r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 117 845 364 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 23,44%. Dosiahnutý zisk po zdanení 376 485 EUR poklesol medziročne o 1 169 754 EUR.

Firma predala tovar za 117 697 879 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 8 940 721 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 7%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 7,89%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 6,53%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 10,41%.

Absolútne ukazovatele

256 521 406 €

25,5 %

1 911 301 €

64,9 %

29 359 177 €

67,4 %

1 640 136 €

29,8 %

12 235 230 €

66,6 %

Relatívne ukazovatele

1.62 %

0,4 %

2.16

0,7

1.28 %

-7,5 %

94.41 %

1,6 %

1.25

-0,6 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 117 697 879 € 23,5 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 147 485 € -12,8 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 108 757 158 € 24,1 %
Náklady na materiál, energie 358 152 € -7,9 %
Služby 6 818 753 € 6,5 %
Pridaná hodnota 1 911 301 € 64,9 %
Osobné náklady 885 097 € 10,4 %
Odpisy a opravné položky k majetku 415 085 € -5,1 %
Opravné položky 59 400 € %

Ostatné výnosy 137 929 614 € 28,5 %
Iné prevádzkové náklady 137 792 298 € 29,9 %
Zisk z predaja majetku 232 376 € 39,8 %
 
HV z hospodárskej činnosti 921 411 € -23,7 %
HV z finančnej činnosti -332 497 € -28,9 %
z toho Nákladové úroky 350 343 € 40,6 %
HV pred zdanením 588 914 € -38,0 %
Daň 212 429 € 135,6 %
HV po zdanení 376 485 € -75,7 %
EBITDA 1 104 120 € -20,5 %
 
Aktíva
Majetok celkom
29 359 177 € 67,4 %
 
Neobežný majetok 1 231 174 € 27,4 %
Dlhodobý hmotný majetok 1 231 174 € 27,4 %
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 28 088 124 € 70,2 %
Zásoby 9 073 334 € %

Dlhodobé pohľadávky 3 140 348 € 28,2 %
Krátkodobé pohľadávky 15 856 831 € 27,3 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 17 611 € 48,6 %
 
Časové rozlíšenie 39 879 € -43,0 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 29 359 177 € 67,4 %
 
Vlastné imanie
1 640 136 € 29,8 %
Základné imanie 182 567 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 18 257 € 0,0 %
HV minulých rokov 1 062 827 € %

HV za účtovné obdobie po zdanení 376 485 € -75,7 %
 
Záväzky 27 703 572 € 70,4 %
Dlhodobé záväzky 5 896 € -3,2 %
Krátkodobé záväzky 12 736 956 € 88,4 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 14 960 720 € 57,6 %
 
Časové rozlíšenie 15 469 € 28,9 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?