PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o.

Historický názov:
  • Price Waterhouse Slovensko, s.r.o.
Aktualizované 7.12.2023
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt Audítorská spoločnosť

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o.
Sídlo:
Karadžičova 2
81532 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/16611/B
Od 26.1.1998, posledná zmena 30.6.2023
Štatutárny orgán:
  • Radoslav Náhlik
  • Juraj Tučný
  • Martin Gallovič
IČO:
35739347
DIČ:
2020270021

IČ DPH:

SK2020270021
Podľa §4, registrovaný od 1.10.1998
SK NACE (RÚZ):
69200 Účtovnícke a audítorské činnosti, vedenie účtovných kníh; daňové poradenstvo
Základné imanie:
39 834 EUR
Druh vlastníctva
Medzinárodné - súkromné
  • PricewaterhouseCoopers Eastern Europe B.V. (66,67%)
  • PricewaterhouseCoopers Polska spólka z ograniczona odpowiedzialnościa Audyt spólka komandytowa (16,67%)
  • PRICEWATERHOUSECOOPERS podjetje za revizijo in druge finančno računovodske storitve, d.o.o. (16,67%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 31.03.2023 ako riadna.

Firma PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 38 600 343 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 14,46%. Dosiahnutý zisk po zdanení 5 971 946 EUR poklesol medziročne o 3 284 321 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 87,0% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 31,05%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 33,92%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 27,65%.

Absolútne ukazovatele

44 367 261 €

10,9 %

23 861 732 €

-0,6 %

24 200 772 €

8,8 %

15 107 018 €

-10,1 %

8 400 015 €

-15,6 %

Relatívne ukazovatele

61.82 %

-9,3 %

1.12

-0,3

24.68 %

-16,9 %

37.58 %

13,2 %

1.81

-0,9 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 38 600 343 € 14,5 %
Zmena stavu zásob -383 951 € -138,1 %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 895 763 € 31,0 %
Služby 13 458 897 € 33,9 %
Pridaná hodnota 23 861 732 € -0,6 %
Osobné náklady 21 381 912 € 27,7 %
Odpisy a opravné položky k majetku 67 449 € -2,3 %
Opravné položky -68 656 € -230,2 %
Ostatné výnosy 5 378 942 € 34,9 %
Iné prevádzkové náklady 637 081 € 26,8 %
Zisk z predaja majetku 24 893 € 71,4 %
 
HV z hospodárskej činnosti 7 247 781 € -31,8 %
HV z finančnej činnosti 516 089 € -56,9 %
z toho Nákladové úroky 5 888 € %

HV pred zdanením 7 763 870 € -34,3 %
Daň 1 791 924 € -30,2 %
HV po zdanení 5 971 946 € -35,5 %
EBITDA 7 221 681 € -32,4 %
 
Aktíva
Majetok celkom
24 200 772 € 8,8 %
 
Neobežný majetok 7 567 243 € 1,1 %
Dlhodobý hmotný majetok 320 328 € 14,9 %
Dlhodobý nehmotný majetok 69 030 € 51,1 %
Dlhodobý finančný majetok 7 177 885 € 0,2 %
 
Obežný majetok 11 868 776 € 10,0 %
Zásoby 2 163 470 € -15,1 %
Dlhodobé pohľadávky 506 694 € 39,4 %
Krátkodobé pohľadávky 8 852 364 € 21,3 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 346 248 € -40,9 %
 
Časové rozlíšenie 4 764 753 € 20,3 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 24 200 772 € 8,8 %
 
Vlastné imanie
15 107 018 € -10,1 %
Základné imanie 39 834 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 3 983 € 0,0 %
HV minulých rokov 9 091 255 € 21,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 5 971 946 € -35,5 %
 
Záväzky 9 093 754 € 67,4 %
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky 4 428 965 € -0,2 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 3 297 855 € 100,0 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 1 366 934 € 37,5 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?