PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o.

Historický názov:
  • Price Waterhouse Slovensko, s.r.o.
Aktualizované 17.6.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt Audítorská spoločnosť

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o.
Sídlo:
Karadžičova 2
81532 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/16611/B
Od 26.1.1998, posledná zmena 23.4.2024
Štatutárny orgán:
  • Juraj Tučný
  • Martin Gallovič
  • Radoslav Náhlik
IČO:
35739347
DIČ:
2020270021

IČ DPH:

SK2020270021
Podľa §4, registrovaný od 1.10.1998
SK NACE (RÚZ):
69200 Účtovnícke a audítorské činnosti, vedenie účtovných kníh; daňové poradenstvo
Základné imanie:
39 834 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • PricewaterhouseCoopers Eastern Europe B.V. (66,67%)
  • PricewaterhouseCoopers Polska spólka z ograniczona odpowiedzialnościa Audyt spólka komandytowa (16,67%)
  • PRICEWATERHOUSECOOPERS podjetje za revizijo in druge finančno računovodske storitve, d.o.o. (16,67%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 28.03.2024 ako riadna.

Firma PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 41 746 936 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 8,15%. Dosiahnutý zisk po zdanení 7 785 734 EUR vzrástol medziročne o 1 813 788 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 81,71% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 11,84%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 5,38%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 17,71%.

Absolútne ukazovatele

51 089 277 €

15,2 %

26 981 894 €

13,1 %

22 256 170 €

-8,0 %

13 688 393 €

-9,4 %

14 172 053 €

68,7 %

Relatívne ukazovatele

64.63 %

2,8 %

1.07

-0,1

34.98 %

10,3 %

38.50 %

0,9 %

2.67

0,9 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 41 746 936 € 8,2 %
Zmena stavu zásob 206 947 € 153,9 %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 789 672 € -11,8 %
Služby 14 182 317 € 5,4 %
Pridaná hodnota 26 981 894 € 13,1 %
Osobné náklady 25 168 624 € 17,7 %
Odpisy a opravné položky k majetku 111 113 € 64,7 %
Opravné položky 17 606 € 125,6 %
Ostatné výnosy 6 162 944 € 14,6 %
Iné prevádzkové náklady 591 852 € -7,1 %
Zisk z predaja majetku 43 694 € 75,5 %
 
HV z hospodárskej činnosti 7 299 337 € 0,7 %
HV z finančnej činnosti 2 808 612 € %

z toho Nákladové úroky 14 151 € 140,3 %
HV pred zdanením 10 107 949 € 30,2 %
Daň 2 322 215 € 29,6 %
HV po zdanení 7 785 734 € 30,4 %
EBITDA 7 366 756 € 2,0 %
 
Aktíva
Majetok celkom
22 256 170 € -8,0 %
 
Neobežný majetok 744 135 € -90,2 %
Dlhodobý hmotný majetok 366 703 € 14,5 %
Dlhodobý nehmotný majetok 53 772 € -22,1 %
Dlhodobý finančný majetok 323 660 € -95,5 %
 
Obežný majetok 15 979 735 € 34,6 %
Zásoby 2 370 417 € 9,6 %
Dlhodobé pohľadávky 293 585 € -42,1 %
Krátkodobé pohľadávky 8 590 765 € -3,0 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 4 724 968 € %

 
Časové rozlíšenie 5 532 300 € 16,1 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 22 256 170 € -8,0 %
 
Vlastné imanie
13 688 393 € -9,4 %
Základné imanie 39 834 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 3 983 € 0,0 %
HV minulých rokov 5 858 842 € -35,6 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 7 785 734 € 30,4 %
 
Záväzky 8 567 777 € -5,8 %
Dlhodobé záväzky 12 738 € 100,0 %
Krátkodobé záväzky 7 046 397 € 59,1 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 0 € -100,0 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 1 508 642 € 10,4 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?