NAY a.s.

Historický názov:
  • NAY Holding, a.s.
Aktualizované 29.5.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt Subjekt finančného trhu

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
NAY a.s.
Sídlo:
Tuhovská 15
83006 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sa/1640/B
Od 30.1.1998, posledná zmena 2.11.2023
Štatutárny orgán:
  • Ing. Ján Tomáš
  • Ing. Peter Zálešák
IČO:
35739487
DIČ:
2020270186

IČ DPH:

SK2020270186
Podľa §4, registrovaný od 29.1.1998
SK NACE (RÚZ):
47540 Maloobchod s elektrickými zariadeniami pre domácnosť v špecializovaných predajniach
Základné imanie:
17 000 000 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 04/2023 do 12/2023 podaná 25.03.2024 ako riadna.

Firma zostavila riadnu účtovnú závierku za obdobie kratšie ako 12 mesiacov z niektorého z nasledujúcich dôvodov - napr. prechodu z účtovného na hospodársky rok, vstup do konkurzu, likvidácie alebo reštrukturalizácie. Keďže sa nejedná o celé 12 mesačné účtovné obdobie, môžu byť naše interpretácie z tohto dôvodu skreslené, preto takéto výkazy neinterpretujeme.

Absolútne ukazovatele

321 694 683 €

-21,0 %

31 627 345 €

-22,9 %

176 193 093 €

59,3 %

46 776 169 €

2,3 %

26 152 886 €

3,8 %

Relatívne ukazovatele

9.90 %

-0,3 %

1.41

0,0

1.45 %

-4,9 %

73.45 %

14,8 %

0.67

0,2 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 4/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 293 476 752 € -20,5 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 26 106 519 € -22,0 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 260 370 552 € -20,2 %
Náklady na materiál, energie 2 470 419 € -40,4 %
Služby 25 114 955 € -21,1 %
Pridaná hodnota 31 627 345 € -22,9 %
Osobné náklady 22 451 454 € -24,6 %
Odpisy a opravné položky k majetku 2 574 190 € -19,4 %
Opravné položky 28 703 € 106,6 %
Ostatné výnosy 516 706 € -41,6 %
Iné prevádzkové náklady 1 376 565 € -37,3 %
Zisk z predaja majetku -65 225 € %
 
HV z hospodárskej činnosti 5 647 914 € -16,6 %
HV z finančnej činnosti -2 308 675 € -214,2 %
z toho Nákladové úroky 714 828 € 95,3 %
HV pred zdanením 3 339 239 € -62,0 %
Daň 782 629 € -55,8 %
HV po zdanení 2 556 610 € -63,6 %
EBITDA 8 287 329 € -12,9 %
 
Aktíva
Majetok celkom
176 193 093 € 59,3 %
 
Neobežný majetok 25 328 678 € -3,3 %
Dlhodobý hmotný majetok 9 649 544 € 4,9 %
Dlhodobý nehmotný majetok 4 042 626 € -6,7 %
Dlhodobý finančný majetok 11 636 508 € -8,1 %
 
Obežný majetok 150 370 413 € 79,2 %
Zásoby 66 455 876 € 21,1 %
Dlhodobé pohľadávky 1 129 272 € -3,3 %
Krátkodobé pohľadávky 44 036 654 € 67,3 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 38 748 611 € %

 
Časové rozlíšenie 494 002 € -0,3 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 176 193 093 € 59,3 %
 
Vlastné imanie
46 776 169 € 2,3 %
Základné imanie 17 000 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 3 400 609 € 0,0 %
HV minulých rokov 23 818 950 € 30,3 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 2 556 610 € -63,6 %
 
Záväzky 128 371 506 € 100,5 %
Dlhodobé záväzky 141 662 € -26,2 %
Krátkodobé záväzky 94 714 765 € 99,9 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 254 224 € -75,0 %
Bankové úvery krátkodobé 27 822 074 € 184,0 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 5 438 781 € -3,9 %
 
Časové rozlíšenie 1 045 418 € 17,8 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?