NAY a.s.

Historický názov:
  • NAY Holding, a.s.
Aktualizované 3.12.2023
Partner verejného sektora Subjekt finančného trhu

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
NAY a.s.
Sídlo:
Tuhovská 15
83006 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sa/1640/B
Od 30.1.1998, posledná zmena 26.9.2022
Štatutárny orgán:
  • Ing. Ján Tomáš
  • Ing. Peter Zálešák
IČO:
35739487
DIČ:
2020270186

IČ DPH:

SK2020270186
Podľa §4, registrovaný od 29.1.1998
SK NACE (RÚZ):
47540 Maloobchod s elektrickými zariadeniami pre domácnosť v špecializovaných predajniach
Základné imanie:
17 000 000 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 04/2022 do 03/2023 podaná 29.06.2023 ako riadna.

Firma NAY a.s. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 402 808 849 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 7,69%. Dosiahnutý zisk po zdanení 7 026 851 EUR poklesol medziročne o 2 735 451 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 90,65% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 369 340 826 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 43 102 938 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 11%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 56,36%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 10,92%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 7,84%.

Absolútne ukazovatele

407 447 734 €

7,1 %

41 043 670 €

1,2 %

110 627 694 €

4,1 %

45 703 559 €

2,3 %

25 206 378 €

-4,1 %

Relatívne ukazovatele

10.19 %

-0,7 %

1.38

-0,1

6.35 %

-2,8 %

58.69 %

0,7 %

0.49

-0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 4/2022 do 3/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 369 340 826 € 5,5 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 33 468 023 € 39,4 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia 0 € -100,0 %
Náklady na predaj tovaru 326 237 888 € 7,9 %
Náklady na materiál, energie 4 147 098 € 56,4 %
Služby 31 822 105 € 10,9 %
Pridaná hodnota 41 043 670 € 1,2 %
Osobné náklady 29 774 163 € 7,8 %
Odpisy a opravné položky k majetku 3 192 282 € -4,4 %
Opravné položky -437 812 € -100,0 %
Ostatné výnosy 884 060 € -22,7 %
Iné prevádzkové náklady 2 194 738 € -6,8 %
Zisk z predaja majetku 12 553 € -85,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti 6 775 000 € -20,2 %
HV z finančnej činnosti 2 022 026 € -41,6 %
z toho Nákladové úroky 366 053 € 226,3 %
HV pred zdanením 8 797 026 € -26,4 %
Daň 1 770 175 € -19,1 %
HV po zdanení 7 026 851 € -28,0 %
EBITDA 9 512 817 € -19,0 %
 
Aktíva
Majetok celkom
110 627 694 € 4,1 %
 
Neobežný majetok 26 199 816 € 4,3 %
Dlhodobý hmotný majetok 9 203 132 € 12,7 %
Dlhodobý nehmotný majetok 4 334 700 € -7,5 %
Dlhodobý finančný majetok 12 661 984 € 3,3 %
 
Obežný majetok 83 932 269 € 3,9 %
Zásoby 54 868 367 € 10,4 %
Dlhodobé pohľadávky 1 167 844 € -13,0 %
Krátkodobé pohľadávky 26 320 706 € -8,6 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 1 575 352 € 70,1 %
 
Časové rozlíšenie 495 609 € 22,8 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 110 627 694 € 4,1 %
 
Vlastné imanie
45 703 559 € 2,3 %
Základné imanie 17 000 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 3 400 609 € 0,0 %
HV minulých rokov 18 276 099 € 25,9 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 7 026 851 € -28,0 %
 
Záväzky 64 036 433 € 5,5 %
Dlhodobé záväzky 192 076 € -12,6 %
Krátkodobé záväzky 47 369 877 € -2,0 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 1 016 938 € -50,0 %
Bankové úvery krátkodobé 9 796 077 € 128,7 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 5 661 465 € -2,4 %
 
Časové rozlíšenie 887 702 € -3,8 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?