Loading

ArcelorMittal Construction Slovakia s.r.o.

Historický názov:
  • Haironville Slovensko s.r.o.
Aktualizované 18.4.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
ArcelorMittal Construction Slovakia s.r.o.
Sídlo:
Železničná 2685/51A
90501 Senica
Zápis v OR SR
Okresný súd Trnava
oddiel: Sro/45793/T
Od 10.3.1998, posledná zmena 18.12.2020
Štatutárny orgán:
  • Ing. Martina Schrojfová
  • Lars Pfeiffer
  • Martin Jansa
IČO:
35742470
DIČ:
2020201018

IČ DPH:

SK2020201018
Podľa §4, registrovaný od 22.10.2003
SK NACE (RÚZ):
24330 Tvarovanie alebo skladanie za studena
Základné imanie:
11 925 248 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • ArcelorMittal Construction France (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 28.06.2023 ako riadna.

Firma ArcelorMittal Construction Slovakia s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 88 043 269 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 35,24%. Dosiahnutý zisk po zdanení 8 681 645 EUR vzrástol medziročne o 1 850 827 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 70,46% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 37,88%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 23,41%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 15,33%.

Absolútne ukazovatele

89 854 086 €

34,6 %

15 217 821 €

43,5 %

33 355 882 €

19,4 %

11 639 023 €

293,6 %

18 427 404 €

99,0 %

Relatívne ukazovatele

17.28 %

1,0 %

11.84

2,3

26.03 %

1,6 %

65.11 %

-24,3 %

2.14

0,9 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 24 732 800 € 20,2 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 63 310 469 € 42,2 %
Zmena stavu zásob -235 722 € -190,7 %
Aktivácia 0 € 0 %
Náklady na predaj tovaru 23 183 787 € 23,6 %
Náklady na materiál, energie 45 391 781 € 37,9 %
Služby 3 827 150 € 23,4 %
Pridaná hodnota 15 217 821 € 43,5 %
Osobné náklady 1 285 571 € 15,3 %
Odpisy a opravné položky k majetku 463 498 € 102,1 %
Opravné položky -809 122 € %
Ostatné výnosy 6 205 € 26,2 %
Iné prevádzkové náklady 3 282 183 € %

Zisk z predaja majetku 413 126 € 21,5 %
 
HV z hospodárskej činnosti 11 602 030 € 27,6 %
HV z finančnej činnosti -467 783 € -4,1 %
z toho Nákladové úroky 462 829 € -2,9 %
HV pred zdanením 11 134 247 € 28,8 %
Daň 2 452 602 € 35,2 %
HV po zdanení 8 681 645 € 27,1 %
EBITDA 10 656 272 € 19,1 %
 
Aktíva
Majetok celkom
33 355 882 € 19,4 %
 
Neobežný majetok 3 572 709 € 21,6 %
Dlhodobý hmotný majetok 3 572 709 € 21,6 %
Dlhodobý nehmotný majetok 0 € 0 %
Dlhodobý finančný majetok 0 € 0 %
 
Obežný majetok 29 520 846 € 19,2 %
Zásoby 5 937 800 € 2,8 %
Dlhodobé pohľadávky 436 682 € 60,0 %
Krátkodobé pohľadávky 22 417 693 € 29,9 %
Krátkodobý finančný majetok 0 € 0 %
Finančné účty 728 671 € -50,2 %
 
Časové rozlíšenie 262 327 € 8,7 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 33 355 882 € 19,4 %
 
Vlastné imanie
11 639 023 € 293,6 %
Základné imanie 11 925 248 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 3 548 761 € 0,0 %
HV minulých rokov -12 516 631 € 35,3 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 8 681 645 € 27,1 %
 
Záväzky 21 716 859 € -9,9 %
Dlhodobé záväzky 9 001 684 € 0,0 %
Krátkodobé záväzky 10 919 087 € -25,2 %
Krátkodobé finančné výpomoci 0 € 0 %
Bankové úvery dlhodobé 0 € 0 %
Bankové úvery krátkodobé 0 € 0 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 1 796 088 € 251,1 %
 
Časové rozlíšenie 0 € -100,0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?