MAGNA ENERGIA a.s.

Historický názov:
  • MAGNA E. A. s.r.o.
Aktualizované 7.12.2023
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
MAGNA ENERGIA a.s.
Sídlo:
Nitrianska 18/7555
92101 Piešťany
Zápis v OR SR
Okresný súd Trnava
oddiel: Sa/10626/T
Od 6.3.1998, posledná zmena 3.5.2023
Štatutárny orgán:
  • Ing. Lukáš Moravčík
  • Ing. Peter Žúbor, MBA
  • Martin Ondko
IČO:
35743565
DIČ:
2020230135

IČ DPH:

SK2020230135
Podľa §4, registrovaný od 1.1.1999
SK NACE (RÚZ):
35140 Predaj elektriny
Základné imanie:
1 000 000 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 29.03.2023 ako riadna.

Firma MAGNA ENERGIA a.s. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 305 092 552 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 25,31%. Dosiahnutý zisk po zdanení je 2 305 629 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 71,16% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 238 802 193 EUR, dosiahla stratu z predaja tovaru vo výške 16 334 499 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške -6%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 0,4%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 9,45%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 8,13%.

Absolútne ukazovatele

335 570 133 €

32,8 %

-14 870 943 €

-82,0 %

51 704 218 €

-11,6 %

2 723 567 €

-66,4 %

829 078 €

-89,7 %

Relatívne ukazovatele

-4.87 %

-1,5 %

-9.65

-3,9

4.46 %

9,1 %

94.73 %

8,6 %

0.92

-0,2 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 238 802 193 € 38,5 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 66 290 359 € -6,8 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 255 136 692 € 41,7 %
Náklady na materiál, energie 149 551 € -0,4 %
Služby 64 677 252 € -9,5 %
Pridaná hodnota -14 870 943 € -82,0 %
Osobné náklady 1 540 824 € 8,1 %
Odpisy a opravné položky k majetku 251 527 € -8,5 %
Opravné položky 6 047 808 € %

Ostatné výnosy 22 293 869 € %

Iné prevádzkové náklady 5 064 159 € %

Zisk z predaja majetku 2 505 € -96,3 %
 
HV z hospodárskej činnosti -5 478 887 € 0,0 %
HV z finančnej činnosti 7 596 211 € 164,0 %
z toho Nákladové úroky 313 081 € %

HV pred zdanením 2 117 324 € 181,3 %
Daň -188 305 € -253,3 %
HV po zdanení 2 305 629 € 184,6 %
EBITDA -5 229 865 € 0,8 %
 
Aktíva
Majetok celkom
51 704 218 € -11,6 %
 
Neobežný majetok 1 017 991 € 27,3 %
Dlhodobý hmotný majetok 955 773 € 32,8 %
Dlhodobý nehmotný majetok 62 218 € -21,5 %
Dlhodobý finančný majetok 0 € -100,0 %
 
Obežný majetok 47 957 996 € -15,0 %
Zásoby 4 793 868 € 32,8 %
Dlhodobé pohľadávky 909 206 € 51,1 %
Krátkodobé pohľadávky 39 214 608 € -21,9 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 3 040 314 € 52,2 %
 
Časové rozlíšenie 2 728 231 € 112,1 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 51 704 218 € -11,6 %
 
Vlastné imanie
2 723 567 € -66,4 %
Základné imanie 1 000 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 315 438 € -96,1 %
HV minulých rokov -897 500 € -149,1 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 2 305 629 € 184,6 %
 
Záväzky 48 980 651 € -2,8 %
Dlhodobé záväzky 5 728 € -99,6 %
Krátkodobé záväzky 38 803 268 € 0,5 %
Krátkodobé finančné výpomoci 172 000 € 100,0 %
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 9 972 675 € -4,5 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 26 980 € -17,9 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?