MAGNA ENERGIA a.s.

Historický názov:
  • MAGNA E. A. s.r.o.
Aktualizované 18.6.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
MAGNA ENERGIA a.s.
Sídlo:
Nitrianska 18/7555
92101 Piešťany
Zápis v OR SR
Okresný súd Trnava
oddiel: Sa/10626/T
Od 6.3.1998, posledná zmena 3.5.2023
Štatutárny orgán:
  • Ing. Lukáš Moravčík
  • Ing. Peter Žúbor, MBA
  • Martin Ondko
IČO:
35743565
DIČ:
2020230135

IČ DPH:

SK2020230135
Podľa §4, registrovaný od 1.1.1999
SK NACE (RÚZ):
35140 Predaj elektriny
Základné imanie:
1 000 000 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 28.03.2024 ako riadna.

Firma MAGNA ENERGIA a.s. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 420 230 705 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 37,74%. Dosiahnutý zisk po zdanení 5 484 467 EUR vzrástol medziročne o 3 178 838 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 81,33% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 341 905 992 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 10 858 727 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 3%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 10,42%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 20,06%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 59,83%.

Absolútne ukazovatele

420 380 180 €

25,3 %

11 363 911 €

176,4 %

64 104 612 €

24,0 %

8 208 033 €

201,4 %

6 629 619 €

%

Relatívne ukazovatele

2.70 %

7,6 %

4.61

14,3

8.56 %

4,1 %

87.20 %

-7,5 %

1.05

0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 341 905 992 € 43,2 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 78 324 713 € 18,2 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 331 047 265 € 29,8 %
Náklady na materiál, energie 165 136 € 10,4 %
Služby 77 654 393 € 20,1 %
Pridaná hodnota 11 363 911 € 176,4 %
Osobné náklady 2 462 648 € 59,8 %
Odpisy a opravné položky k majetku 261 448 € 3,9 %
Opravné položky 303 524 € -95,0 %
Ostatné výnosy 141 946 € -99,4 %
Iné prevádzkové náklady 1 100 621 € -78,3 %
Zisk z predaja majetku 6 928 € 176,6 %
 
HV z hospodárskej činnosti 7 384 544 € 234,8 %
HV z finančnej činnosti -411 711 € -105,4 %
z toho Nákladové úroky 110 389 € -64,7 %
HV pred zdanením 6 972 833 € 229,3 %
Daň 1 488 366 € %

HV po zdanení 5 484 467 € 137,9 %
EBITDA 7 639 064 € 246,1 %
 
Aktíva
Majetok celkom
64 104 612 € 24,0 %
 
Neobežný majetok 938 387 € -7,8 %
Dlhodobý hmotný majetok 900 439 € -5,8 %
Dlhodobý nehmotný majetok 37 948 € -39,0 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 57 866 528 € 20,7 %
Zásoby 3 684 046 € -23,2 %
Dlhodobé pohľadávky 684 618 € -24,7 %
Krátkodobé pohľadávky 46 872 989 € 19,5 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 6 624 875 € 117,9 %
 
Časové rozlíšenie 5 299 697 € 94,3 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 64 104 612 € 24,0 %
 
Vlastné imanie
8 208 033 € 201,4 %
Základné imanie 1 000 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 315 438 € 0,0 %
HV minulých rokov 1 408 128 € 256,9 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 5 484 467 € 137,9 %
 
Záväzky 55 877 726 € 14,1 %
Dlhodobé záväzky 5 165 € -9,8 %
Krátkodobé záväzky 43 640 564 € 12,5 %
Krátkodobé finančné výpomoci 192 000 € 11,6 %
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 12 000 571 € 20,3 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 39 426 € 46,1 %
 
Časové rozlíšenie 18 853 € 100,0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?