FEROMAX s.r.o.

Aktualizované 29.5.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
FEROMAX s.r.o.
Sídlo:
Nová Rožňavská 1417/144
83104 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/17017/B
Od 2.4.1998, posledná zmena 29.4.2023
Štatutárny orgán:
  • Ing. Ľubomír Dudášik
IČO:
35743913
DIČ:
2020270692

IČ DPH:

SK2020270692
Podľa §4, registrovaný od 1.5.1998
SK NACE (RÚZ):
46740 Veľkoobchod so železiarskym a inštalatérskym tovarom a vykurovacími zariadeniami a potrebami
Základné imanie:
9 959 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • Ing. Ľubomír Dudášik (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 28.03.2024 ako riadna.

Firma FEROMAX s.r.o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 19 002 050 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 46,58%. Dosiahnutý zisk po zdanení 624 683 EUR poklesol medziročne o 386 086 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 90,97% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 18 627 985 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 2 330 415 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 12%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 9,01%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 27,48%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 1,8%.

Absolútne ukazovatele

20 477 620 €

-42,6 %

1 387 746 €

-56,0 %

11 957 620 €

-4,5 %

10 278 888 €

6,5 %

9 369 355 €

9,1 %

Relatívne ukazovatele

7.30 %

-1,6 %

4.40

-5,8

5.22 %

-2,9 %

14.04 %

-8,9 %

5.21

2,5 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 18 627 985 € -47,1 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 374 065 € 2,4 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 16 297 570 € -46,9 %
Náklady na materiál, energie 453 476 € -9,0 %
Služby 900 160 € -27,5 %
Pridaná hodnota 1 387 746 € -56,0 %
Osobné náklady 315 584 € 1,8 %
Odpisy a opravné položky k majetku 281 963 € -4,7 %
Opravné položky 36 057 € -87,0 %
Ostatné výnosy 1 414 029 € %

Iné prevádzkové náklady 1 374 383 € %

Zisk z predaja majetku 1 100 € 100,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti 757 986 € -66,7 %
HV z finančnej činnosti 32 321 € 104,1 %
z toho Nákladové úroky 27 474 € 100,0 %
HV pred zdanením 790 307 € -47,1 %
Daň 165 624 € -65,7 %
HV po zdanení 624 683 € -38,2 %
EBITDA 1 001 947 € -60,6 %
 
Aktíva
Majetok celkom
11 957 620 € -4,5 %
 
Neobežný majetok 825 556 € -15,9 %
Dlhodobý hmotný majetok 825 556 € -15,9 %
Dlhodobý nehmotný majetok 0 € 0 %
Dlhodobý finančný majetok 0 € 0 %
 
Obežný majetok 11 117 773 € -3,6 %
Zásoby 2 423 751 € -32,2 %
Dlhodobé pohľadávky 113 747 € -1,7 %
Krátkodobé pohľadávky 2 381 107 € -48,0 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 6 199 168 € 90,5 %
 
Časové rozlíšenie 14 291 € 20,9 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 11 957 620 € -4,5 %
 
Vlastné imanie
10 278 888 € 6,5 %
Základné imanie 9 959 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 1 200 € 0,0 %
HV minulých rokov 9 643 046 € 11,7 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 624 683 € -38,2 %
 
Záväzky 1 526 701 € -42,0 %
Dlhodobé záväzky 8 825 € 1,1 %
Krátkodobé záväzky 1 496 931 € -42,6 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 20 945 € 8,4 %
 
Časové rozlíšenie 152 031 € -34,7 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?