FEROMAX s.r.o.

Aktualizované 3.12.2023
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
FEROMAX s.r.o.
Sídlo:
Nová Rožňavská 1417/144
83104 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/17017/B
Od 2.4.1998, posledná zmena 29.4.2023
Štatutárny orgán:
  • Ing. Ľubomír Dudášik
IČO:
35743913
DIČ:
2020270692

IČ DPH:

SK2020270692
Podľa §4, registrovaný od 1.5.1998
SK NACE (RÚZ):
46740 Veľkoobchod so železiarskym a inštalatérskym tovarom a vykurovacími zariadeniami a potrebami
Základné imanie:
9 959 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • Ing. Ľubomír Dudášik (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 26.06.2023 ako riadna.

Firma FEROMAX s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 35 568 925 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 14,84%. Dosiahnutý zisk po zdanení 1 010 769 EUR vzrástol medziročne o 326 735 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 98,7% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 35 203 743 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 4 490 555 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 12%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 14,39%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 8,43%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 3,92%.

Absolútne ukazovatele

35 669 118 €

14,8 %

3 150 809 €

111,8 %

12 520 843 €

7,4 %

9 654 205 €

11,7 %

8 585 046 €

30,5 %

Relatívne ukazovatele

8.86 %

4,1 %

10.16

5,2

8.07 %

2,2 %

22.89 %

-3,0 %

2.76

0,4 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 35 203 743 € 15,4 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 365 182 € -21,5 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 30 713 188 € 10,0 %
Náklady na materiál, energie 498 386 € 14,4 %
Služby 1 241 314 € 8,4 %
Pridaná hodnota 3 150 809 € 111,8 %
Osobné náklady 309 990 € 3,9 %
Odpisy a opravné položky k majetku 296 004 € 11,9 %
Opravné položky 276 999 € 253,5 %
Ostatné výnosy 81 961 € 19,3 %
Iné prevádzkové náklady 36 211 € -21,2 %
Zisk z predaja majetku 0 € -100,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti 2 278 794 € 166,7 %
HV z finančnej činnosti -784 687 € %
z toho Nákladové úroky
HV pred zdanením 1 494 107 € 72,3 %
Daň 483 338 € 164,0 %
HV po zdanení 1 010 769 € 47,8 %
EBITDA 2 540 026 € 135,7 %
 
Aktíva
Majetok celkom
12 520 843 € 7,4 %
 
Neobežný majetok 981 514 € -51,7 %
Dlhodobý hmotný majetok 981 514 € -20,1 %
Dlhodobý nehmotný majetok 0 € 0 %
Dlhodobý finančný majetok 0 € -100,0 %
 
Obežný majetok 11 527 504 € 19,9 %
Zásoby 3 576 143 € 36,5 %
Dlhodobé pohľadávky 115 695 € 82,1 %
Krátkodobé pohľadávky 4 581 698 € -22,7 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 3 253 968 € 223,8 %
 
Časové rozlíšenie 11 825 € -8,4 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 12 520 843 € 7,4 %
 
Vlastné imanie
9 654 205 € 11,7 %
Základné imanie 9 959 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 1 200 € 0,0 %
HV minulých rokov 8 632 277 € 8,6 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 1 010 769 € 47,8 %
 
Záväzky 2 633 897 € -2,5 %
Dlhodobé záväzky 8 729 € 0,7 %
Krátkodobé záväzky 2 605 847 € 0,3 %
Krátkodobé finančné výpomoci 0 € -100,0 %
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 19 321 € -0,4 %
 
Časové rozlíšenie 232 741 € -25,7 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?