Loading

RWA SLOVAKIA, spol. s r.o.

Aktualizované 13.4.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
RWA SLOVAKIA, spol. s r.o.
Sídlo:
Pri trati 15
82014 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/17091/B
Od 20.4.1998, posledná zmena 1.2.2024
Štatutárny orgán:
  • Ing. Günter Suhrada
  • Ing. Peter Pospiš
IČO:
35744723
DIČ:
2020220081

IČ DPH:

SK2020220081
Podľa §4, registrovaný od 1.10.1998
SK NACE (RÚZ):
46210 Veľkoobchod s obilím, nespracovaným tabakom, semenami a krmivom
Základné imanie:
9 838 114 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • RWA International Holding GmbH (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 25.03.2024 ako riadna.

Firma RWA SLOVAKIA, spol. s r.o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 66 072 876 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 22,83%. Dosiahnutá strata 7 868 994 EUR sa prehĺbila medziročne o 3 667 004 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 90,18% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 59 634 697 EUR, dosiahla stratu z predaja tovaru vo výške 1 867 800 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške -3%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 12,19%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 15,08%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 0,87%.

Absolútne ukazovatele

66 126 097 €

-18,7 %

-776 782 €

-184,9 %

39 784 801 €

-29,4 %

8 659 394 €

-47,6 %

-31 061 €

-100,4 %

Relatívne ukazovatele

-1.18 %

-2,2 %

-0.22

-0,5

-19.78 %

-12,3 %

78.23 %

7,6 %

0.52

0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 59 634 697 € -21,8 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 6 438 179 € -31,3 %
Zmena stavu zásob -351 349 € 92,3 %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 61 502 497 € -14,7 %
Náklady na materiál, energie 2 538 394 € 12,2 %
Služby 3 085 771 € -15,1 %
Pridaná hodnota -776 782 € -184,9 %
Osobné náklady 3 572 517 € 0,9 %
Odpisy a opravné položky k majetku 826 128 € 1,9 %
Opravné položky -365 111 € -114,6 %
Ostatné výnosy 274 864 € 83,8 %
Iné prevádzkové náklady 519 297 € 9,0 %
Zisk z predaja majetku 67 876 € 42,4 %
 
HV z hospodárskej činnosti -5 615 226 € -38,9 %
HV z finančnej činnosti -1 556 159 € -186,0 %
z toho Nákladové úroky 1 608 918 € 231,9 %
HV pred zdanením -7 171 385 € -56,4 %
Daň 697 609 € 281,5 %
HV po zdanení -7 868 994 € -87,3 %
EBITDA -5 485 327 € -67,3 %
 
Aktíva
Majetok celkom
39 784 801 € -29,4 %
 
Neobežný majetok 9 960 220 € -2,6 %
Dlhodobý hmotný majetok 9 578 676 € -2,7 %
Dlhodobý nehmotný majetok 3 686 € -30,8 %
Dlhodobý finančný majetok 377 858 € 0,0 %
 
Obežný majetok 29 819 534 € -35,2 %
Zásoby 14 316 458 € -50,4 %
Dlhodobé pohľadávky 131 270 € -84,2 %
Krátkodobé pohľadávky 15 337 420 € -5,9 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 34 386 € -15,4 %
 
Časové rozlíšenie 5 047 € -95,0 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 39 784 801 € -29,4 %
 
Vlastné imanie
8 659 394 € -47,6 %
Základné imanie 9 838 114 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 9 761 192 € 0,0 %
HV minulých rokov -3 070 918 € %
HV za účtovné obdobie po zdanení -7 868 994 € -87,3 %
 
Záväzky 31 125 407 € -21,8 %
Dlhodobé záväzky 1 008 298 € 0,6 %
Krátkodobé záväzky 29 724 372 € -21,0 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 392 737 € -67,4 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?