RWA SLOVAKIA, spol. s r.o.

Aktualizované 7.12.2023
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
RWA SLOVAKIA, spol. s r.o.
Sídlo:
Pri trati 15
82014 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/17091/B
Od 20.4.1998, posledná zmena 1.1.2023
Štatutárny orgán:
  • Ing. Andreas Figerl
  • Ing. Günter Suhrada
IČO:
35744723
DIČ:
2020220081

IČ DPH:

SK2020220081
Podľa §4, registrovaný od 1.10.1998
SK NACE (RÚZ):
46210 Veľkoobchod s obilím, nespracovaným tabakom, semenami a krmivom
Základné imanie:
9 838 114 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • RWA International Holding GmbH (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 22.03.2023 ako riadna.

Firma RWA SLOVAKIA, spol. s r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 85 616 321 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 8,54%. Dosiahnutá strata 4 201 990 EUR sa prehĺbila medziročne o 4 167 310 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 93,74% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 76 239 216 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 4 177 281 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 5%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 66,15%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 4,56%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 1,86%.

Absolútne ukazovatele

81 329 098 €

-0,1 %

914 701 €

-82,2 %

56 339 504 €

-8,8 %

16 528 388 €

-20,3 %

7 684 478 €

-38,7 %

Relatívne ukazovatele

1.07 %

-5,4 %

0.26

-1,2

-7.46 %

-7,4 %

70.66 %

4,2 %

0.44

0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 76 239 216 € 11,9 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 9 377 105 € -12,7 %
Zmena stavu zásob -4 561 894 € %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 72 061 935 € 15,8 %
Náklady na materiál, energie 2 262 509 € -66,2 %
Služby 3 633 952 € 4,6 %
Pridaná hodnota 914 701 € -82,2 %
Osobné náklady 3 541 591 € 1,9 %
Odpisy a opravné položky k majetku 811 039 € 9,3 %
Opravné položky 2 506 577 € 252,9 %
Ostatné výnosy 149 539 € -95,4 %
Iné prevádzkové náklady 476 309 € -87,1 %
Zisk z predaja majetku 47 682 € 54,7 %
 
HV z hospodárskej činnosti -4 042 264 € %
HV z finančnej činnosti -544 076 € -10,0 %
z toho Nákladové úroky 484 691 € 43,1 %
HV pred zdanením -4 586 340 € %
Daň -384 350 € -247,8 %
HV po zdanení -4 201 990 € %
EBITDA -3 278 907 € %
 
Aktíva
Majetok celkom
56 339 504 € -8,8 %
 
Neobežný majetok 10 222 972 € 7,1 %
Dlhodobý hmotný majetok 9 839 788 € 7,5 %
Dlhodobý nehmotný majetok 5 326 € -23,5 %
Dlhodobý finančný majetok 377 858 € 0,0 %
 
Obežný majetok 46 015 595 € -11,7 %
Zásoby 28 855 337 € -23,3 %
Dlhodobé pohľadávky 828 879 € 86,5 %
Krátkodobé pohľadávky 16 290 710 € 16,2 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 40 669 € 45,3 %
 
Časové rozlíšenie 100 937 € 7,4 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 56 339 504 € -8,8 %
 
Vlastné imanie
16 528 388 € -20,3 %
Základné imanie 9 838 114 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 9 761 192 € 0,0 %
HV minulých rokov 1 131 072 € -3,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení -4 201 990 € %
 
Záväzky 39 811 116 € -3,0 %
Dlhodobé záväzky 1 002 708 € -2,0 %
Krátkodobé záväzky 37 603 175 € -4,2 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 1 205 233 € 57,6 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?