Loading

ECCO Slovakia, a.s.

Historický názov:
  • Ecco Slovakia, a.s.
Aktualizované 18.4.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
ECCO Slovakia, a.s.
Sídlo:
ul. Dúbravca 6103/6
03601 Martin
Zápis v OR SR
Okresný súd Žilina
oddiel: Sa/10203/L
Od 12.5.1998, posledná zmena 27.9.2023
Štatutárny orgán:
  • Martin Tomaškin
  • Peter Roysky
  • Petr Milan
  • Silvia Kurhajcová
  • Zuzana Hnilická
  • Dušan Kopiar
IČO:
35745916
DIČ:
2020271033

IČ DPH:

SK2020271033
Podľa §4, registrovaný od 1.7.1998
SK NACE (RÚZ):
15200 Výroba obuvi
Základné imanie:
7 634 620 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 31.03.2023 ako riadna.

Firma ECCO Slovakia, a.s. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 72 224 734 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 8,06%. Dosiahnutý zisk po zdanení 537 646 EUR vzrástol medziročne o 475 396 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 89,47% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 17,44%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 13,48%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 10,4%.

Absolútne ukazovatele

80 729 570 €

14,0 %

16 178 203 €

-4,9 %

38 711 656 €

2,8 %

19 885 854 €

-2,5 %

14 506 531 €

-0,3 %

Relatívne ukazovatele

22.40 %

-3,1 %

0.99

-0,2

1.39 %

1,2 %

48.63 %

2,8 %

0.90

-0,2 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 72 224 734 € 8,1 %
Zmena stavu zásob 2 986 791 € 124,0 %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 57 318 952 € 17,4 %
Služby 1 846 871 € -13,5 %
Pridaná hodnota 16 178 203 € -4,9 %
Osobné náklady 16 382 988 € 10,4 %
Odpisy a opravné položky k majetku 2 337 237 € -6,0 %
Opravné položky -132 501 € -161,6 %
Ostatné výnosy 175 495 € -82,7 %
Iné prevádzkové náklady 223 210 € 4,1 %
Zisk z predaja majetku 63 078 € -57,7 %
 
HV z hospodárskej činnosti -2 526 659 € %
HV z finančnej činnosti 3 266 581 € %

z toho Nákladové úroky 97 101 € 177,0 %
HV pred zdanením 739 922 € %

Daň 202 276 € %

HV po zdanení 537 646 € %

EBITDA -385 001 € -112,9 %
 
Aktíva
Majetok celkom
38 711 656 € 2,8 %
 
Neobežný majetok 7 349 954 € -7,2 %
Dlhodobý hmotný majetok 7 327 204 € -6,9 %
Dlhodobý nehmotný majetok 22 750 € -48,5 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 31 353 414 € 5,5 %
Zásoby 16 161 303 € 25,4 %
Dlhodobé pohľadávky 295 969 € 206,1 %
Krátkodobé pohľadávky 14 794 680 € -11,2 %
Krátkodobý finančný majetok 0 € 0 %
Finančné účty 101 462 € 12,6 %
 
Časové rozlíšenie 8 288 € 54,1 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 38 711 656 € 2,8 %
 
Vlastné imanie
19 885 854 € -2,5 %
Základné imanie 7 634 620 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 1 492 055 € -41,4 %
HV minulých rokov 10 221 533 € 0,6 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 537 646 € %

 
Záväzky 18 825 802 € 9,1 %
Dlhodobé záväzky 68 040 € 23,2 %
Krátkodobé záväzky 16 559 202 € 9,7 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 2 198 560 € 4,4 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?