ECCO Slovakia, a.s.

Historický názov:
  • Ecco Slovakia, a.s.
Aktualizované 18.6.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
ECCO Slovakia, a.s.
Sídlo:
ul. Dúbravca 6103/6
03601 Martin
Zápis v OR SR
Okresný súd Žilina
oddiel: Sa/10203/L
Od 12.5.1998, posledná zmena 27.9.2023
Štatutárny orgán:
  • Martin Tomaškin
  • Peter Roysky
  • Petr Milan
  • Silvia Kurhajcová
  • Zuzana Hnilická
  • Dušan Kopiar
IČO:
35745916
DIČ:
2020271033

IČ DPH:

SK2020271033
Podľa §4, registrovaný od 1.7.1998
SK NACE (RÚZ):
15200 Výroba obuvi
Základné imanie:
7 634 620 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 30.05.2024 ako riadna.

Firma ECCO Slovakia, a.s. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 63 804 951 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 11,66%. Dosiahnutý zisk po zdanení 1 644 709 EUR vzrástol medziročne o 1 107 063 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 98,54% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 31,96%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 12,84%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 3,65%.

Absolútne ukazovatele

64 753 163 €

-19,8 %

21 590 497 €

33,5 %

29 210 248 €

-24,5 %

21 583 872 €

8,5 %

17 967 227 €

23,9 %

Relatívne ukazovatele

33.84 %

11,4 %

1.27

0,3

5.63 %

4,2 %

26.11 %

-22,5 %

1.69

0,8 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 63 804 951 € -11,7 %
Zmena stavu zásob -1 148 203 € -138,4 %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 39 000 290 € -32,0 %
Služby 2 083 920 € 12,8 %
Pridaná hodnota 21 590 497 € 33,5 %
Osobné náklady 16 980 835 € 3,6 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 939 595 € -17,0 %
Opravné položky -11 303 € 91,5 %
Ostatné výnosy 68 701 € -60,9 %
Iné prevádzkové náklady 214 939 € -3,7 %
Zisk z predaja majetku 101 541 € 61,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti 2 618 714 € 203,6 %
HV z finančnej činnosti -473 705 € -114,5 %
z toho Nákladové úroky 178 411 € 83,7 %
HV pred zdanením 2 145 009 € 189,9 %
Daň 500 300 € 147,3 %
HV po zdanení 1 644 709 € 205,9 %
EBITDA 4 438 809 € %

 
Aktíva
Majetok celkom
29 210 248 € -24,5 %
 
Neobežný majetok 5 659 634 € -23,0 %
Dlhodobý hmotný majetok 5 655 867 € -22,8 %
Dlhodobý nehmotný majetok 3 767 € -83,4 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 23 520 376 € -25,0 %
Zásoby 14 482 245 € -10,4 %
Dlhodobé pohľadávky 542 828 € 83,4 %
Krátkodobé pohľadávky 8 401 602 € -43,2 %
Krátkodobý finančný majetok 0 € 0 %
Finančné účty 93 701 € -7,6 %
 
Časové rozlíšenie 30 238 € 264,8 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 29 210 248 € -24,5 %
 
Vlastné imanie
21 583 872 € 8,5 %
Základné imanie 7 634 620 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 1 545 364 € 3,6 %
HV minulých rokov 10 759 179 € 5,3 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 1 644 709 € 205,9 %
 
Záväzky 7 626 376 € -59,5 %
Dlhodobé záväzky 75 025 € 10,3 %
Krátkodobé záväzky 5 040 559 € -69,6 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 2 510 792 € 14,2 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?