DACHSER Slovakia a. s.

Historický názov:
  • LINDBERGH & DACHSER a.s.
  • LINDBERGH a.s.
Aktualizované 7.12.2023

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
DACHSER Slovakia a. s.
Sídlo:
Lozorno 1126
90055 Lozorno
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sa/1863/B
Od 16.9.1998, posledná zmena 1.1.2021
Štatutárny orgán:
  • Engelbert Liegl
  • Ing. Roman Stoličný
IČO:
35752700
DIČ:
2020243302

IČ DPH:

SK2020243302
Podľa §4, registrovaný od 16.9.1998
SK NACE (RÚZ):
52290 Ostatné pomocné činnosti v doprave
Základné imanie:
5 000 000 EUR
Druh vlastníctva
Medzinárodné - súkromné
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 30.03.2023 ako riadna.

Firma DACHSER Slovakia a. s. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 69 394 689 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 22,83%. Dosiahnutý zisk po zdanení 3 627 133 EUR vzrástol medziročne o 514 782 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 95,92% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 26,37%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 24,57%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 7,53%.

Absolútne ukazovatele

70 018 097 €

23,3 %

11 579 263 €

8,9 %

27 753 668 €

8,3 %

17 660 349 €

10,5 %

7 235 158 €

33,0 %

Relatívne ukazovatele

16.69 %

-2,1 %

1.93

0,0

13.07 %

0,9 %

36.37 %

-1,3 %

1.90

0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 2 233 359 € 79,2 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 67 161 330 € 21,6 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 2 176 245 € 80,3 %
Náklady na materiál, energie 843 814 € 26,4 %
Služby 54 795 367 € 24,6 %
Pridaná hodnota 11 579 263 € 8,9 %
Osobné náklady 5 984 140 € 7,5 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 060 373 € 2,9 %
Opravné položky -12 058 € %
Ostatné výnosy 579 694 € 145,1 %
Iné prevádzkové náklady 286 752 € 43,5 %
Zisk z predaja majetku 4 216 € -80,5 %
 
HV z hospodárskej činnosti 4 843 966 € 18,2 %
HV z finančnej činnosti -68 026 € 13,9 %
z toho Nákladové úroky 38 189 € -28,7 %
HV pred zdanením 4 775 940 € 18,8 %
Daň 1 148 807 € 26,7 %
HV po zdanení 3 627 133 € 16,5 %
EBITDA 5 864 623 € 14,8 %
 
Aktíva
Majetok celkom
27 753 668 € 8,3 %
 
Neobežný majetok 12 518 623 € -5,9 %
Dlhodobý hmotný majetok 12 518 623 € -5,9 %
Dlhodobý nehmotný majetok 0 € 0 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 14 999 516 € 24,6 %
Zásoby 66 783 € 89,6 %
Dlhodobé pohľadávky 32 016 € 31,2 %
Krátkodobé pohľadávky 8 773 544 € 14,3 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 6 127 173 € 42,4 %
 
Časové rozlíšenie 235 529 € -18,4 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 27 753 668 € 8,3 %
 
Vlastné imanie
17 660 349 € 10,5 %
Základné imanie 5 000 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 1 000 000 € 0,0 %
HV minulých rokov 8 033 216 € 17,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 3 627 133 € 16,5 %
 
Záväzky 10 074 892 € 4,6 %
Dlhodobé záväzky 1 648 € -71,4 %
Krátkodobé záväzky 6 999 704 € 18,7 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 1 393 379 € -40,5 %
Bankové úvery krátkodobé 949 740 € 0,0 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 730 421 € 66,3 %
 
Časové rozlíšenie 18 427 € -1,9 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?