BAX PHARMA, s.r.o.

Aktualizované 7.12.2023
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
BAX PHARMA, s.r.o.
Sídlo:
Leškova 8
81104 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/18344/B
Od 17.12.1998, posledná zmena 14.7.2023
Štatutárny orgán:
  • Danica Pavlíková
  • PharmDr. Daniel Ferianc
  • Tomáš Pavlík
IČO:
35758481
DIČ:
2020272991

IČ DPH:

SK2020272991
Podľa §4, registrovaný od 1.1.1999
SK NACE (RÚZ):
46460 Veľkoobchod s farmaceutickým tovarom
Základné imanie:
7 500 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • Tomáš Pavlík (50,0%)
  • PharmDr. Daniel Ferianc (40,0%)
  • Danica Pavlíková (10,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 23.06.2023 ako riadna.

Firma BAX PHARMA, s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 29 732 685 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 15,79%. Dosiahnutý zisk po zdanení 2 589 741 EUR vzrástol medziročne o 209 791 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 97,36% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 28 953 947 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 3 542 743 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 12%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 16,88%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 53,65%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 23,54%.

Absolútne ukazovatele

29 739 442 €

15,7 %

3 643 025 €

12,6 %

17 174 463 €

39,4 %

11 370 016 €

29,5 %

11 282 407 €

30,7 %

Relatívne ukazovatele

12.25 %

-0,3 %

19.94

-1,9

15.08 %

-4,2 %

33.80 %

5,1 %

2.50

-0,3 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 28 953 947 € 14,8 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 778 738 € 68,1 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 25 411 204 € 15,6 %
Náklady na materiál, energie 93 664 € 16,9 %
Služby 584 792 € 53,6 %
Pridaná hodnota 3 643 025 € 12,6 %
Osobné náklady 182 738 € 23,5 %
Odpisy a opravné položky k majetku 67 299 € -4,3 %
Opravné položky 0 € 100,0 %
Ostatné výnosy 4 713 € -73,1 %
Iné prevádzkové náklady 95 528 € -6,5 %
Zisk z predaja majetku 0 € -100,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti 3 302 173 € 8,8 %
HV z finančnej činnosti -5 886 € 23,6 %
z toho Nákladové úroky 3 750 € 0,0 %
HV pred zdanením 3 296 287 € 8,8 %
Daň 706 546 € 9,0 %
HV po zdanení 2 589 741 € 8,8 %
EBITDA 3 369 472 € 12,2 %
 
Aktíva
Majetok celkom
17 174 463 € 39,4 %
 
Neobežný majetok 66 795 € -50,2 %
Dlhodobý hmotný majetok 66 795 € -50,2 %
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 17 099 177 € 40,4 %
Zásoby 2 569 573 € 15,2 %
Dlhodobé pohľadávky 25 175 € 19,6 %
Krátkodobé pohľadávky 11 435 022 € 20,5 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 3 069 407 € %

 
Časové rozlíšenie 8 491 € 3,8 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 17 174 463 € 39,4 %
 
Vlastné imanie
11 370 016 € 29,5 %
Základné imanie 6 640 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 664 € 0,0 %
HV minulých rokov 8 772 971 € 37,2 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 2 589 741 € 8,8 %
 
Záväzky 5 804 447 € 63,9 %
Dlhodobé záväzky 1 161 € 55,6 %
Krátkodobé záväzky 5 800 086 € 64,0 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 3 200 € 0,0 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?