ITALMARKET SLOVAKIA, a.s.

Aktualizované 25.6.2024
Partner verejného sektoraRegistrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
ITALMARKET SLOVAKIA, a.s.
Sídlo:
Holubyho 1/A
81103 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sa/1997/B
Od 1.1.1999, posledná zmena 7.6.2023
Štatutárny orgán:
 • Ing. Anna Ježová
IČO:
35758601
DIČ:
2020273134

IČ DPH:

SK2020273134
Podľa §4, registrovaný od 1.1.1999
SK NACE (RÚZ):
46390 Nešpecializovaný veľkoobchod s potravinami, nápojmi a tabakom
Základné imanie:
996 000 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  Ďalšie informácie:

  Hospodárske výsledky - zisk, tržby

  Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

  Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 10.06.2024 ako riadna.

  Firma ITALMARKET SLOVAKIA, a.s. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 53 153 878 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 11,23%. Dosiahnutý zisk po zdanení 1 050 449 EUR vzrástol medziročne o 91 347 EUR.

  Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 90,04% celkových výnosov firmy.

  Firma predala tovar za 47 985 282 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 6 059 144 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 12%.

  Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 8,97%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 14,73%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 11,02%.

  Absolútne ukazovatele

  53 291 775 €

  11,2 %

  5 039 520 €

  12,3 %

  26 235 485 €

  12,7 %

  5 842 240 €

  1,6 %

  2 020 742 €

  16,3 %

  Relatívne ukazovatele

  9.48 %

  0,1 %

  1.70

  0,0

  4.00 %

  -0,1 %

  77.73 %

  2,4 %

  0.62

  -0,1 %

  Účtovné výkazy
  Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 |Register účtovných závierok

  Kontrola účtovných výkazov

  Výkaz ziskov a strát

  Tržby z predaja tovaru 47 985 282 € 11,3 %
  Tržby z predaja výrobkov a služieb5 168 596 € 10,3 %
  Zmena stavu zásob
  Aktivácia
  Náklady na predaj tovaru41 926 138 € 11,3 %
  Náklady na materiál, energie972 182 € -9,0 %
  Služby5 216 038 € 14,7 %
  Pridaná hodnota5 039 520 € 12,3 %
  Osobné náklady2 959 681 € 11,0 %
  Odpisy a opravné položky k majetku287 705 € 0,4 %
  Opravné položky4 573 € -81,9 %
  Ostatné výnosy100 008 € -21,9 %
  Iné prevádzkové náklady342 813 € 1,7 %
  Zisk z predaja majetku8 607 € 25,5 %
   
  HV z hospodárskej činnosti1 553 363 € 18,6 %
  HV z finančnej činnosti-91 330 € -159,4 %
  z toho Nákladové úroky98 046 € %

  HV pred zdanením1 462 033 € 14,7 %
  Daň411 584 € 30,6 %
  HV po zdanení1 050 449 € 9,5 %
  EBITDA1 832 461 € 15,3 %
   
  Aktíva
  Majetok celkom
  26 235 485 € 12,7 %
   
  Neobežný majetok8 788 754 € 4,6 %
  Dlhodobý hmotný majetok1 453 674 € 86,9 %
  Dlhodobý nehmotný majetok36 816 € -35,8 %
  Dlhodobý finančný majetok7 298 264 € -3,6 %
   
  Obežný majetok17 183 424 € 17,8 %
  Zásoby7 557 562 € 32,6 %
  Dlhodobé pohľadávky808 439 € 18,2 %
  Krátkodobé pohľadávky8 403 033 € 8,0 %
  Krátkodobý finančný majetok0 € 0 %
  Finančné účty414 390 € -0,8 %
   
  Časové rozlíšenie263 307 € -11,5 %
  Pasíva
  Spolu vlastné imanie a záväzky26 235 485 € 12,7 %
   
  Vlastné imanie
  5 842 240 € 1,6 %
  Základné imanie996 000 € 0,0 %
  Fondy a iné zložky vlastného imania199 200 € 0,0 %
  HV minulých rokov3 596 591 € 0,0 %
  HV za účtovné obdobie po zdanení1 050 449 € 9,5 %
   
  Záväzky20 181 364 € 15,7 %
  Dlhodobé záväzky412 858 € 30,7 %
  Krátkodobé záväzky11 471 167 € 10,0 %
  Krátkodobé finančné výpomoci103 941 € 20,5 %
  Bankové úvery dlhodobé6 871 € 100,0 %
  Bankové úvery krátkodobé2 830 561 € 53,1 %
  Rezervy dlhodobé, krátkodobé5 355 966 € 12,6 %
   
  Časové rozlíšenie211 881 € 126,2 %

  Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

  Valida služby

  Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

  Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?