Loading

Bayer, spol. s r.o.

Aktualizované 18.4.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Bayer, spol. s r.o.
Sídlo:
Karadžičova 2
81109 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/18413/B
Od 14.1.1999, posledná zmena 3.1.2024
Štatutárny orgán:
  • Ing. Václav Vlk
IČO:
35759143
DIČ:
2020253818

IČ DPH:

SK2020253818
Podľa §4, registrovaný od 14.1.1999
SK NACE (RÚZ):
46460 Veľkoobchod s farmaceutickým tovarom
Základné imanie:
1 895 373 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • Bayer Global Investments B.V. (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 30.06.2023 ako riadna.

Firma Bayer, spol. s r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 93 942 299 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 5,97%. Dosiahnutý zisk po zdanení 2 356 435 EUR poklesol medziročne o 54 475 EUR.

Firma predala tovar za 64 643 150 EUR, dosiahla stratu z predaja tovaru vo výške 10 062 395 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške -15%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 17,67%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 8,64%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 2,4%.

Absolútne ukazovatele

93 960 068 €

6,0 %

11 634 358 €

6,4 %

32 197 510 €

-6,5 %

14 340 378 €

19,7 %

18 927 200 €

14,4 %

Relatívne ukazovatele

12.38 %

0,0 %

1.89

0,1

7.32 %

0,3 %

55.46 %

-9,7 %

0.91

0,4 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 64 643 150 € 5,4 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 29 299 149 € 7,2 %
Zmena stavu zásob 0 € 0 %
Aktivácia 0 € 0 %
Náklady na predaj tovaru 74 705 545 € 6,2 %
Náklady na materiál, energie 252 063 € 17,7 %
Služby 7 551 426 € 8,6 %
Pridaná hodnota 11 634 358 € 6,4 %
Osobné náklady 6 152 791 € 2,4 %
Odpisy a opravné položky k majetku 100 300 € -36,7 %
Opravné položky -201 120 € -160,8 %
Ostatné výnosy 2 550 € -75,0 %
Iné prevádzkové náklady 1 775 828 € 25,2 %
Zisk z predaja majetku 3 580 € %

 
HV z hospodárskej činnosti 3 611 596 € 12,4 %
HV z finančnej činnosti -256 904 € %
z toho Nákladové úroky 253 801 € %

HV pred zdanením 3 354 692 € 5,8 %
Daň 998 257 € 31,3 %
HV po zdanení 2 356 435 € -2,3 %
EBITDA 3 507 196 € 4,0 %
 
Aktíva
Majetok celkom
32 197 510 € -6,5 %
 
Neobežný majetok 159 463 € -29,0 %
Dlhodobý hmotný majetok 86 605 € -29,9 %
Dlhodobý nehmotný majetok 72 858 € -27,9 %
Dlhodobý finančný majetok 0 € 0 %
 
Obežný majetok 32 000 558 € -6,2 %
Zásoby 19 993 552 € -16,6 %
Dlhodobé pohľadávky 1 303 752 € -9,3 %
Krátkodobé pohľadávky 10 673 209 € 22,9 %
Krátkodobý finančný majetok 0 € 0 %
Finančné účty 30 045 € -3,5 %
 
Časové rozlíšenie 37 489 € -54,5 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 32 197 510 € -6,5 %
 
Vlastné imanie
14 340 378 € 19,7 %
Základné imanie 1 895 373 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 215 824 € 0,0 %
HV minulých rokov 9 872 746 € 32,3 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 2 356 435 € -2,3 %
 
Záväzky 17 857 132 € -20,4 %
Dlhodobé záväzky 42 376 € 25,1 %
Krátkodobé záväzky 11 807 095 € -27,2 %
Krátkodobé finančné výpomoci 0 € 0 %
Bankové úvery dlhodobé 0 € 0 %
Bankové úvery krátkodobé 0 € 0 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 6 007 661 € -3,0 %
 
Časové rozlíšenie 0 € 0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?