ELEKTROSPED, a. s.

Historický názov:
 • PROTON SK, a.s.
Aktualizované 25.6.2024
Partner verejného sektoraSubjekt finančného trhu

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
ELEKTROSPED, a. s.
Sídlo:
Diaľničná cesta 6015/12A
90301 Senec
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sa/2102/B
Od 30.4.1999, posledná zmena 19.4.2024
Štatutárny orgán:
 • Jana Žilinčárová
 • Ing. Daniel Večeřa
 • Vladimír Sušil
IČO:
35765038
DIČ:
2020244050

IČ DPH:

SK2020244050
Podľa §4, registrovaný od 1.7.1999
SK NACE (RÚZ):
47910 Zásielkový predaj alebo predaj cez internet
Základné imanie:
33 200 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  Ďalšie informácie:

  Hospodárske výsledky - zisk, tržby

  Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

  Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 28.06.2023 ako riadna.

  Firma ELEKTROSPED, a. s. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 174 359 722 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 6,72%. Dosiahnutý zisk po zdanení 1 451 487 EUR poklesol medziročne o 18 480 EUR.

  Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 94,32% celkových výnosov firmy.

  Firma predala tovar za 164 835 569 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 24 308 183 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 14%.

  Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 59,35%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 6,03%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 11,34%.

  Absolútne ukazovatele

  174 769 042 €

  5,9 %

  13 350 953 €

  23,0 %

  42 066 188 €

  14,5 %

  8 870 265 €

  19,6 %

  5 642 167 €

  3,5 %

  Relatívne ukazovatele

  7.66 %

  1,0 %

  1.35

  0,1

  3.45 %

  -0,5 %

  78.91 %

  -0,9 %

  0.48

  -0,0 %

  Účtovné výkazy
  Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 |Register účtovných závierok

  Kontrola účtovných výkazov

  Výkaz ziskov a strát

  Tržby z predaja tovaru 164 835 569 € 6,7 %
  Tržby z predaja výrobkov a služieb9 524 153 € 7,1 %
  Zmena stavu zásob
  Aktivácia
  Náklady na predaj tovaru140 527 386 € 4,9 %
  Náklady na materiál, energie1 428 067 € 59,4 %
  Služby18 788 190 € 6,0 %
  Pridaná hodnota13 350 953 € 23,0 %
  Osobné náklady9 925 139 € 11,3 %
  Odpisy a opravné položky k majetku728 024 € 10,6 %
  Opravné položky265 126 € %

  Ostatné výnosy323 806 € -79,2 %
  Iné prevádzkové náklady364 991 € 4,7 %
  Zisk z predaja majetku-123 680 € %
   
  HV z hospodárskej činnosti2 532 925 € 1,6 %
  HV z finančnej činnosti-694 604 € -16,2 %
  z toho Nákladové úroky
  HV pred zdanením1 838 321 € -3,0 %
  Daň386 834 € -9,0 %
  HV po zdanení1 451 487 € -1,3 %
  EBITDA3 384 629 € 10,2 %
   
  Aktíva
  Majetok celkom
  42 066 188 € 14,5 %
   
  Neobežný majetok3 552 932 € 47,7 %
  Dlhodobý hmotný majetok3 552 228 € 48,1 %
  Dlhodobý nehmotný majetok704 € -89,3 %
  Dlhodobý finančný majetok
   
  Obežný majetok37 986 382 € 15,1 %
  Zásoby22 551 813 € 17,4 %
  Dlhodobé pohľadávky407 371 € 18,4 %
  Krátkodobé pohľadávky11 515 611 € 16,1 %
  Krátkodobý finančný majetok
  Finančné účty3 511 587 € -0,3 %
   
  Časové rozlíšenie526 874 € -61,2 %
  Pasíva
  Spolu vlastné imanie a záväzky42 066 188 € 14,5 %
   
  Vlastné imanie
  8 870 265 € 19,6 %
  Základné imanie33 200 € 0,0 %
  Fondy a iné zložky vlastného imania6 906 394 € 0,0 %
  HV minulých rokov479 184 € 148,4 %
  HV za účtovné obdobie po zdanení1 451 487 € -1,3 %
   
  Záväzky33 098 259 € 13,8 %
  Dlhodobé záväzky26 445 € -63,6 %
  Krátkodobé záväzky32 366 054 € 14,3 %
  Krátkodobé finančné výpomoci
  Bankové úvery dlhodobé
  Bankové úvery krátkodobé
  Rezervy dlhodobé, krátkodobé705 760 € -0,2 %
   
  Časové rozlíšenie97 664 € -60,0 %

  Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

  Valida služby

  Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

  Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?