ELEKTROSPED, a. s.

Historický názov:
  • PROTON SK, a.s.
Aktualizované 18.6.2024
Partner verejného sektora Subjekt finančného trhu

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
ELEKTROSPED, a. s.
Sídlo:
Diaľničná cesta 6015/12A
90301 Senec
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sa/2102/B
Od 30.4.1999, posledná zmena 19.4.2024
Štatutárny orgán:
  • Jana Žilinčárová
  • Ing. Daniel Večeřa
  • Vladimír Sušil
IČO:
35765038
DIČ:
2020244050

IČ DPH:

SK2020244050
Podľa §4, registrovaný od 1.7.1999
SK NACE (RÚZ):
47910 Zásielkový predaj alebo predaj cez internet
Základné imanie:
33 200 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 28.06.2023 ako riadna.

Firma ELEKTROSPED, a. s. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 174 359 722 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 6,72%. Dosiahnutý zisk po zdanení 1 451 487 EUR poklesol medziročne o 18 480 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 94,32% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 164 835 569 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 24 308 183 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 14%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 59,35%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 6,03%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 11,34%.

Absolútne ukazovatele

174 769 042 €

5,9 %

13 350 953 €

23,0 %

42 066 188 €

14,5 %

8 870 265 €

19,6 %

5 642 167 €

3,5 %

Relatívne ukazovatele

7.66 %

1,0 %

1.35

0,1

3.45 %

-0,5 %

78.91 %

-0,9 %

0.48

-0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 164 835 569 € 6,7 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 9 524 153 € 7,1 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 140 527 386 € 4,9 %
Náklady na materiál, energie 1 428 067 € 59,4 %
Služby 18 788 190 € 6,0 %
Pridaná hodnota 13 350 953 € 23,0 %
Osobné náklady 9 925 139 € 11,3 %
Odpisy a opravné položky k majetku 728 024 € 10,6 %
Opravné položky 265 126 € %

Ostatné výnosy 323 806 € -79,2 %
Iné prevádzkové náklady 364 991 € 4,7 %
Zisk z predaja majetku -123 680 € %
 
HV z hospodárskej činnosti 2 532 925 € 1,6 %
HV z finančnej činnosti -694 604 € -16,2 %
z toho Nákladové úroky
HV pred zdanením 1 838 321 € -3,0 %
Daň 386 834 € -9,0 %
HV po zdanení 1 451 487 € -1,3 %
EBITDA 3 384 629 € 10,2 %
 
Aktíva
Majetok celkom
42 066 188 € 14,5 %
 
Neobežný majetok 3 552 932 € 47,7 %
Dlhodobý hmotný majetok 3 552 228 € 48,1 %
Dlhodobý nehmotný majetok 704 € -89,3 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 37 986 382 € 15,1 %
Zásoby 22 551 813 € 17,4 %
Dlhodobé pohľadávky 407 371 € 18,4 %
Krátkodobé pohľadávky 11 515 611 € 16,1 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 3 511 587 € -0,3 %
 
Časové rozlíšenie 526 874 € -61,2 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 42 066 188 € 14,5 %
 
Vlastné imanie
8 870 265 € 19,6 %
Základné imanie 33 200 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 6 906 394 € 0,0 %
HV minulých rokov 479 184 € 148,4 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 1 451 487 € -1,3 %
 
Záväzky 33 098 259 € 13,8 %
Dlhodobé záväzky 26 445 € -63,6 %
Krátkodobé záväzky 32 366 054 € 14,3 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 705 760 € -0,2 %
 
Časové rozlíšenie 97 664 € -60,0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?