Vaillant Group Slovakia, s.r.o.

Historický názov:
 • PROTHERM s.r.o.
 • SKALITHERM s.r.o.
 • TROIS COLOMBELLES s.r.o.
Aktualizované 29.5.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Vaillant Group Slovakia, s.r.o.
Sídlo:
Pplk. Pľjušťa 45
90901 Skalica
Zápis v OR SR
Okresný súd Trnava
oddiel: Sro/11650/T
Od 29.3.1999, posledná zmena 24.5.2022
Štatutárny orgán:
 • Ing. Martin Kapsa
 • Ing. Peter Wolf
 • Ing. Petr Stoklasa
 • Miroslav Kubányi
 • Norbert Kolodziej
IČO:
35765712
DIČ:
2020274630

IČ DPH:

SK7020000009
Podľa §4b, registrovaný od 1.1.2010
SK NACE (RÚZ):
46740 Veľkoobchod so železiarskym a inštalatérskym tovarom a vykurovacími zariadeniami a potrebami
Základné imanie:
931 423 EUR
Druh vlastníctva
Medzinárodné - súkromné
 • PROTHERM PRODUCTION s.r.o. (99,0%)
 • Vaillant Group Czech s.r.o. (1,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 27.06.2023 ako riadna.

Firma Vaillant Group Slovakia, s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 42 334 013 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 12,68%. Dosiahnutý zisk po zdanení 2 298 611 EUR vzrástol medziročne o 529 094 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 81,34% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 35 272 588 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 8 019 556 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 22%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

 • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 24,03%.
 • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 10,09%.
 • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 3,0%.

Absolútne ukazovatele

43 363 067 €

13,9 %

5 496 196 €

17,0 %

14 063 791 €

5,2 %

3 363 819 €

19,1 %

4 590 186 €

22,3 %

Relatívne ukazovatele

12.98 %

0,5 %

2.22

0,3

16.34 %

3,1 %

76.08 %

-2,8 %

1.08

0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 35 272 588 € 24,5 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 7 061 425 € -23,7 %
Zmena stavu zásob 589 065 € 141,5 %
Aktivácia 6 526 € %

Náklady na predaj tovaru 27 253 032 € 26,7 %
Náklady na materiál, energie 5 551 788 € -24,0 %
Služby 4 592 069 € 10,1 %
Pridaná hodnota 5 496 196 € 17,0 %
Osobné náklady 2 470 867 € 3,0 %
Odpisy a opravné položky k majetku 92 505 € -0,5 %
Opravné položky 37 213 € -69,7 %
Ostatné výnosy 356 892 € 68,5 %
Iné prevádzkové náklady 226 831 € 111,2 %
Zisk z predaja majetku -89 311 € %
 
HV z hospodárskej činnosti 2 972 880 € 29,7 %
HV z finančnej činnosti 6 963 € 248,8 %
z toho Nákladové úroky 273 € 100,0 %
HV pred zdanením 2 979 843 € 29,9 %
Daň 681 232 € 29,7 %
HV po zdanení 2 298 611 € 29,9 %
EBITDA 3 154 696 € 31,3 %
 
Aktíva
Majetok celkom
14 063 791 € 5,2 %
 
Neobežný majetok 494 631 € -1,4 %
Dlhodobý hmotný majetok 479 015 € -1,7 %
Dlhodobý nehmotný majetok 15 616 € 9,2 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 13 474 977 € 4,8 %
Zásoby 3 867 900 € 25,3 %
Dlhodobé pohľadávky 430 110 € 26,1 %
Krátkodobé pohľadávky 9 169 341 € -2,6 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 7 626 € -49,6 %
 
Časové rozlíšenie 94 183 € %

Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 14 063 791 € 5,2 %
 
Vlastné imanie
3 363 819 € 19,1 %
Základné imanie 931 423 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 93 142 € 0,0 %
HV minulých rokov 40 643 € 30,6 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 2 298 611 € 29,9 %
 
Záväzky 10 558 603 € 1,4 %
Dlhodobé záväzky 2 490 € -72,3 %
Krátkodobé záväzky 8 407 495 € -2,8 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 2 148 618 € 22,0 %
 
Časové rozlíšenie 141 369 € 17,6 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?