Loading

Medirex, a.s.

Historický názov:
  • Medirex, spol. s r.o.
  • ALOKA-SK, spol. s r.o.
Aktualizované 23.4.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt Výskumná organizácia

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Medirex, a.s.
Sídlo:
Holubyho 35
90201 Pezinok
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sa/4185/B
Od 24.5.1999, posledná zmena 13.3.2024
Štatutárny orgán:
  • Ing. Jozef Gavlas, MSc.
  • Ing. Martin Seman
  • Ing. Daniel Rušin
IČO:
35766450
DIČ:
2020204340

IČ DPH:

SK2020204340
Podľa §4, registrovaný od 1.8.2017
SK NACE (RÚZ):
86901 Služby zdravotníckych laboratórií
Základné imanie:
1 142 080 EUR
Druh vlastníctva
Medzinárodné - súkromné
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 31.03.2023 ako riadna.

Firma Medirex, a.s. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 85 829 375 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 18,65%. Dosiahnutý zisk po zdanení 17 528 146 EUR poklesol medziročne o 108 457 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 89,74% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 21,86%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 5,25%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 2,7%.

Absolútne ukazovatele

95 643 246 €

-12,1 %

39 151 195 €

-22,4 %

86 784 003 €

16,3 %

45 571 855 €

54,6 %

-3 887 922 €

-169,3 %

Relatívne ukazovatele

45.62 %

-2,2 %

1.78

-0,6

20.20 %

-3,4 %

47.49 %

-13,0 %

0.53

-0,3 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 85 829 375 € -18,7 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 32 465 690 € -21,9 %
Služby 14 212 490 € 5,3 %
Pridaná hodnota 39 151 195 € -22,4 %
Osobné náklady 22 056 040 € 2,7 %
Odpisy a opravné položky k majetku 4 202 357 € -45,8 %
Opravné položky 65 487 € 95,1 %
Ostatné výnosy 389 916 € -10,8 %
Iné prevádzkové náklady 1 038 989 € -23,1 %
Zisk z predaja majetku 43 345 € -47,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti 12 221 583 € -40,0 %
HV z finančnej činnosti 8 137 726 € %

z toho Nákladové úroky 697 073 € -10,7 %
HV pred zdanením 20 359 309 € -8,2 %
Daň 2 831 163 € -37,6 %
HV po zdanení 17 528 146 € -0,6 %
EBITDA 16 380 595 € -41,6 %
 
Aktíva
Majetok celkom
86 784 003 € 16,3 %
 
Neobežný majetok 62 234 835 € 31,8 %
Dlhodobý hmotný majetok 6 466 945 € -0,3 %
Dlhodobý nehmotný majetok 615 295 € -75,5 %
Dlhodobý finančný majetok 55 152 595 € 44,3 %
 
Obežný majetok 24 377 208 € -9,0 %
Zásoby 6 896 525 € -22,9 %
Dlhodobé pohľadávky 5 275 231 € %

Krátkodobé pohľadávky 11 352 661 € -34,0 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 852 791 € 46,1 %
 
Časové rozlíšenie 171 960 € -71,5 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 86 784 003 € 16,3 %
 
Vlastné imanie
45 571 855 € 54,6 %
Základné imanie 1 142 080 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 2 071 068 € -41,0 %
HV minulých rokov 24 830 561 € 245,2 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 17 528 146 € -0,6 %
 
Záväzky 40 341 521 € -9,5 %
Dlhodobé záväzky 1 870 290 € -15,3 %
Krátkodobé záväzky 13 055 832 € -5,9 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 15 375 000 € -25,0 %
Bankové úvery krátkodobé 9 235 400 € 26,8 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 804 999 € 12,1 %
 
Časové rozlíšenie 870 627 € 56,2 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?