BONI FRUCTI, spol. s r.o.

Aktualizované 18.6.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
BONI FRUCTI, spol. s r.o.
Sídlo:
Lipnická ul. 3035/162
90042 Dunajská Lužná
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/19106/B
Od 2.6.1999, posledná zmena 27.8.2019
Štatutárny orgán:
  • Ing. Jozef Vozár
IČO:
35766981
DIČ:
2020201425

IČ DPH:

SK2020201425
Podľa §4, registrovaný od 1.7.1999
SK NACE (RÚZ):
46310 Veľkoobchod s ovocím a zeleninou
Základné imanie:
66 388 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • DANUBIUS FRUCT, spol. s.r.o. (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 28.06.2023 ako riadna.

Firma BONI FRUCTI, spol. s r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 35 838 206 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 1,48%. Dosiahnutý zisk po zdanení 1 140 107 EUR vzrástol medziročne o 290 430 EUR.

Firma predala tovar za 30 275 157 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 3 462 990 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 11%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 15,9%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 4,03%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 13,22%.

Absolútne ukazovatele

43 647 111 €

-2,9 %

3 157 463 €

10,3 %

12 268 993 €

-2,1 %

4 999 771 €

6,2 %

4 474 550 €

-0,2 %

Relatívne ukazovatele

8.81 %

0,9 %

1.56

-0,0

9.29 %

2,5 %

59.25 %

-3,2 %

1.08

-0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 30 275 157 € -2,7 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 5 563 049 € 5,9 %
Zmena stavu zásob -558 € 79,1 %
Aktivácia 140 701 € -21,8 %
Náklady na predaj tovaru 26 812 167 € -4,7 %
Náklady na materiál, energie 2 173 676 € 15,9 %
Služby 3 835 043 € 4,0 %
Pridaná hodnota 3 157 463 € 10,3 %
Osobné náklady 2 022 513 € 13,2 %
Odpisy a opravné položky k majetku 73 803 € -16,2 %
Opravné položky 48 451 € %

Ostatné výnosy 470 914 € 76,6 %
Iné prevádzkové náklady 73 162 € -53,5 %
Zisk z predaja majetku -4 550 € -125,8 %
 
HV z hospodárskej činnosti 1 405 898 € 26,9 %
HV z finančnej činnosti 36 019 € 250,6 %
z toho Nákladové úroky
HV pred zdanením 1 441 917 € 33,0 %
Daň 301 810 € 28,7 %
HV po zdanení 1 140 107 € 34,2 %
EBITDA 1 484 251 € 25,9 %
 
Aktíva
Majetok celkom
12 268 993 € -2,1 %
 
Neobežný majetok 590 144 € 60,4 %
Dlhodobý hmotný majetok 588 484 € 60,7 %
Dlhodobý nehmotný majetok 0 € 0 %
Dlhodobý finančný majetok 1 660 € 0,0 %
 
Obežný majetok 11 664 713 € -3,2 %
Zásoby 3 918 480 € 16,2 %
Dlhodobé pohľadávky 11 852 € -39,8 %
Krátkodobé pohľadávky 3 737 247 € -7,2 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 3 997 134 € -13,8 %
 
Časové rozlíšenie 14 136 € -87,0 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 12 268 993 € -2,1 %
 
Vlastné imanie
4 999 771 € 6,2 %
Základné imanie 66 388 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 156 012 € 0,0 %
HV minulých rokov 3 637 264 € 0,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 1 140 107 € 34,2 %
 
Záväzky 7 113 697 € -8,6 %
Dlhodobé záväzky 9 272 € 20,3 %
Krátkodobé záväzky 7 036 922 € -7,7 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 67 503 € -56,2 %
 
Časové rozlíšenie 155 525 € %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?