Loading

MEROCO, a.s.

Historický názov:
  • A - INVEST, a.s.
  • A - INVEST, a.s. v likvidácii
  • A - INVEST, a.s.
Aktualizované 18.4.2024
Výskumná organizácia

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
MEROCO, a.s.
Sídlo:
Trnavská cesta
92041 Leopoldov
Zápis v OR SR
Okresný súd Trnava
oddiel: Sa/10441/T
Od 25.10.1999, posledná zmena 28.1.2023
Štatutárny orgán:
  • Ing. Robert Spišák, PhD.
  • Ing. Štefan Tóth
  • Katalin Boglárka Olti-Horváth
IČO:
35775203
DIČ:
2021532843

IČ DPH:

SK7120001779
Podľa §4b, registrovaný od 1.1.2023
SK NACE (RÚZ):
20590 Výroba ostatných chemických výrobkov i. n.
Základné imanie:
5 629 556 EUR
Druh vlastníctva
Medzinárodné - súkromné
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 31.03.2023 ako riadna.

Firma MEROCO, a.s. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 232 273 704 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 21,33%. Dosiahnutý zisk po zdanení 473 253 EUR poklesol medziročne o 20 361 762 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 98,49% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 39,83%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 13,29%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 0,6%.

Absolútne ukazovatele

231 386 773 €

17,5 %

3 444 770 €

-88,8 %

76 717 550 €

-22,2 %

29 697 546 €

-22,6 %

16 028 505 €

-50,6 %

Relatívne ukazovatele

1.48 %

-14,6 %

1.56

-12,5

0.62 %

-20,5 %

61.29 %

0,2 %

0.91

-0,2 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 4 392 427 € -23,3 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 227 881 277 € 22,7 %
Zmena stavu zásob -1 947 739 € -138,5 %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 4 752 148 € -20,8 %
Náklady na materiál, energie 217 091 881 € 39,8 %
Služby 5 037 166 € 13,3 %
Pridaná hodnota 3 444 770 € -88,8 %
Osobné náklady 2 208 860 € 0,6 %
Odpisy a opravné položky k majetku 827 384 € 2,3 %
Opravné položky 0 € -100,0 %
Ostatné výnosy 59 158 € %

Iné prevádzkové náklady 247 989 € 19,9 %
Zisk z predaja majetku 2 289 € -85,1 %
 
HV z hospodárskej činnosti 221 984 € -99,2 %
HV z finančnej činnosti 390 585 € %

z toho Nákladové úroky 75 646 € 34,4 %
HV pred zdanením 612 569 € -97,7 %
Daň 139 316 € -97,4 %
HV po zdanení 473 253 € -97,7 %
EBITDA 1 047 079 € -96,1 %
 
Aktíva
Majetok celkom
76 717 550 € -22,2 %
 
Neobežný majetok 13 541 627 € 138,6 %
Dlhodobý hmotný majetok 5 771 968 € 1,7 %
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok 7 769 659 € 100,0 %
 
Obežný majetok 63 139 390 € -31,9 %
Zásoby 20 247 527 € 1,9 %
Dlhodobé pohľadávky 366 594 € 13,9 %
Krátkodobé pohľadávky 25 865 852 € 46,9 %
Krátkodobý finančný majetok 0 € -100,0 %
Finančné účty 16 659 417 € -64,7 %
 
Časové rozlíšenie 36 533 € -77,8 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 76 717 550 € -22,2 %
 
Vlastné imanie
29 697 546 € -22,6 %
Základné imanie 5 629 556 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 1 125 911 € -9,3 %
HV minulých rokov 22 468 826 € 110,6 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 473 253 € -97,7 %
 
Záväzky 47 020 004 € -21,9 %
Dlhodobé záväzky 177 863 € %

Krátkodobé záväzky 33 589 226 € -20,5 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 13 191 598 € -26,0 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 61 317 € -10,0 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?