MEROCO, a.s.

Historický názov:
 • A - INVEST, a.s.
 • A - INVEST, a.s. v likvidácii
 • A - INVEST, a.s.
Aktualizované 25.6.2024
Výskumná organizácia

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
MEROCO, a.s.
Sídlo:
Trnavská cesta
92041 Leopoldov
Zápis v OR SR
Okresný súd Trnava
oddiel: Sa/10441/T
Od 25.10.1999, posledná zmena 28.1.2023
Štatutárny orgán:
 • Ing. Robert Spišák, PhD.
 • Ing. Štefan Tóth
 • Katalin Boglárka Olti-Horváth
IČO:
35775203
DIČ:
2021532843

IČ DPH:

SK7120001779
Podľa §4b, registrovaný od 1.1.2023
SK NACE (RÚZ):
20590 Výroba ostatných chemických výrobkov i. n.
Základné imanie:
5 629 556 EUR
Druh vlastníctva
Medzinárodné - súkromné
  Ďalšie informácie:

  Hospodárske výsledky - zisk, tržby

  Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

  Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 31.03.2023 ako riadna.

  Firma MEROCO, a.s. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 232 273 704 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 21,33%. Dosiahnutý zisk po zdanení 473 253 EUR poklesol medziročne o 20 361 762 EUR.

  Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 98,49% celkových výnosov firmy.

  Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 39,83%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 13,29%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 0,6%.

  Absolútne ukazovatele

  231 386 773 €

  17,5 %

  3 444 770 €

  -88,8 %

  76 717 550 €

  -22,2 %

  29 697 546 €

  -22,6 %

  16 028 505 €

  -50,6 %

  Relatívne ukazovatele

  1.48 %

  -14,6 %

  1.56

  -12,5

  0.62 %

  -20,5 %

  61.29 %

  0,2 %

  0.91

  -0,2 %

  Účtovné výkazy
  Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 |Register účtovných závierok

  Kontrola účtovných výkazov

  Výkaz ziskov a strát

  Tržby z predaja tovaru 4 392 427 € -23,3 %
  Tržby z predaja výrobkov a služieb227 881 277 € 22,7 %
  Zmena stavu zásob-1 947 739 € -138,5 %
  Aktivácia
  Náklady na predaj tovaru4 752 148 € -20,8 %
  Náklady na materiál, energie217 091 881 € 39,8 %
  Služby5 037 166 € 13,3 %
  Pridaná hodnota3 444 770 € -88,8 %
  Osobné náklady2 208 860 € 0,6 %
  Odpisy a opravné položky k majetku827 384 € 2,3 %
  Opravné položky0 € -100,0 %
  Ostatné výnosy59 158 € %

  Iné prevádzkové náklady247 989 € 19,9 %
  Zisk z predaja majetku2 289 € -85,1 %
   
  HV z hospodárskej činnosti221 984 € -99,2 %
  HV z finančnej činnosti390 585 € %

  z toho Nákladové úroky75 646 € 34,4 %
  HV pred zdanením612 569 € -97,7 %
  Daň139 316 € -97,4 %
  HV po zdanení473 253 € -97,7 %
  EBITDA1 047 079 € -96,1 %
   
  Aktíva
  Majetok celkom
  76 717 550 € -22,2 %
   
  Neobežný majetok13 541 627 € 138,6 %
  Dlhodobý hmotný majetok5 771 968 € 1,7 %
  Dlhodobý nehmotný majetok
  Dlhodobý finančný majetok7 769 659 € 100,0 %
   
  Obežný majetok63 139 390 € -31,9 %
  Zásoby20 247 527 € 1,9 %
  Dlhodobé pohľadávky366 594 € 13,9 %
  Krátkodobé pohľadávky25 865 852 € 46,9 %
  Krátkodobý finančný majetok0 € -100,0 %
  Finančné účty16 659 417 € -64,7 %
   
  Časové rozlíšenie36 533 € -77,8 %
  Pasíva
  Spolu vlastné imanie a záväzky76 717 550 € -22,2 %
   
  Vlastné imanie
  29 697 546 € -22,6 %
  Základné imanie5 629 556 € 0,0 %
  Fondy a iné zložky vlastného imania1 125 911 € -9,3 %
  HV minulých rokov22 468 826 € 110,6 %
  HV za účtovné obdobie po zdanení473 253 € -97,7 %
   
  Záväzky47 020 004 € -21,9 %
  Dlhodobé záväzky177 863 € %

  Krátkodobé záväzky33 589 226 € -20,5 %
  Krátkodobé finančné výpomoci
  Bankové úvery dlhodobé
  Bankové úvery krátkodobé13 191 598 € -26,0 %
  Rezervy dlhodobé, krátkodobé61 317 € -10,0 %
   
  Časové rozlíšenie

  Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

  Valida služby

  Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

  Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?