Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik, (v skratke „LPS SR, š. p.")

Historický názov:
  • Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik, (v skratke „LPS SR, š.p.")
  • Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik, /v skratke "LPS SR, š.p."/
Aktualizované 29.5.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik, (v skratke „LPS SR, š. p.")
Sídlo:
Ivanská cesta 93
82307 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Pš/418/B
Od 1.1.2000, posledná zmena 21.4.2024
Štatutárny orgán:
  • JUDr. Miroslav Boháč
IČO:
35778458
DIČ:
2020244699

IČ DPH:

SK2020244699
Podľa §4, registrovaný od 1.3.2000
SK NACE (RÚZ):
52230 Vedľajšie činnosti v leteckej doprave
Základné imanie:
75 867 477 EUR
Druh vlastníctva
Štátne
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 26.03.2024 ako riadna.

Firma Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik, (v skratke „LPS SR, š. p.") dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 85 189 938 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 13,93%. Dosiahnutý zisk po zdanení 3 608 603 EUR poklesol medziročne o 6 557 284 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 97,46% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 34,75%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 12,64%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 34,11%.

Absolútne ukazovatele

87 410 271 €

16,5 %

73 443 098 €

13,6 %

109 011 591 €

6,6 %

79 404 223 €

2,6 %

42 884 590 €

13,3 %

Relatívne ukazovatele

86.21 %

-0,3 %

1.34

-0,2

3.31 %

-6,6 %

27.16 %

2,9 %

3.86

-0,3 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 85 189 938 € 13,9 %
Zmena stavu zásob 1 320 € %

Aktivácia 4 725 € 69,4 %
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 2 301 096 € 34,7 %
Služby 9 457 469 € 12,6 %
Pridaná hodnota 73 443 098 € 13,6 %
Osobné náklady 54 858 953 € 34,1 %
Odpisy a opravné položky k majetku 8 267 998 € 22,5 %
Opravné položky 1 418 743 € 160,2 %
Ostatné výnosy 2 019 097 € %

Iné prevádzkové náklady 7 104 091 € 9,7 %
Zisk z predaja majetku
 
HV z hospodárskej činnosti 3 806 730 € -62,9 %
HV z finančnej činnosti -161 043 € -69,5 %
z toho Nákladové úroky 338 942 € %

HV pred zdanením 3 645 687 € -64,1 %
Daň 37 084 € %

HV po zdanení 3 608 603 € -64,5 %
EBITDA 12 009 743 € -29,4 %
 
Aktíva
Majetok celkom
109 011 591 € 6,6 %
 
Neobežný majetok 51 928 473 € -2,3 %
Dlhodobý hmotný majetok 43 009 639 € -1,2 %
Dlhodobý nehmotný majetok 8 902 834 € -7,6 %
Dlhodobý finančný majetok 16 000 € 0,0 %
 
Obežný majetok 54 509 310 € 16,3 %
Zásoby 3 447 828 € 16,9 %
Dlhodobé pohľadávky 391 350 € %

Krátkodobé pohľadávky 17 714 001 € 10,5 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 32 956 131 € 18,1 %
 
Časové rozlíšenie 2 573 808 € 18,5 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 109 011 591 € 6,6 %
 
Vlastné imanie
79 404 223 € 2,6 %
Základné imanie 75 867 477 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 25 462 103 € 50,7 %
HV minulých rokov -25 533 960 € 0,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 3 608 603 € -64,5 %
 
Záväzky 29 502 513 € 18,8 %
Dlhodobé záväzky 2 207 470 € 250,7 %
Krátkodobé záväzky 9 599 224 € 17,3 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 4 500 000 € -40,0 %
Bankové úvery krátkodobé 4 103 099 € 36,5 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 9 092 720 € 65,1 %
 
Časové rozlíšenie 104 855 € 100,0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?