Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik, (v skratke „LPS SR, š. p.")

Historický názov:
  • Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik, (v skratke „LPS SR, š.p.")
  • Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik, /v skratke "LPS SR, š.p."/
Aktualizované 30.11.2023
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik, (v skratke „LPS SR, š. p.")
Sídlo:
Ivanská cesta 93
82307 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Pš/418/B
Od 1.1.2000, posledná zmena 20.10.2023
Štatutárny orgán:
  • Mgr. Tomáš Špavelko
IČO:
35778458
DIČ:
2020244699

IČ DPH:

SK2020244699
Podľa §4, registrovaný od 1.3.2000
SK NACE (RÚZ):
52230 Vedľajšie činnosti v leteckej doprave
Základné imanie:
75 867 477 EUR
Druh vlastníctva
Štátne
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 27.03.2023 ako riadna.

Firma Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik, (v skratke „LPS SR, š. p.") dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 74 770 764 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 115,78%. Dosiahnutý zisk po zdanení je 10 165 887 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 99,64% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 33,97%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 58,78%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 66,56%.

Absolútne ukazovatele

75 042 132 €

104,4 %

64 667 790 €

130,3 %

102 225 600 €

15,0 %

77 395 620 €

23,3 %

37 860 307 €

30,7 %

Relatívne ukazovatele

86.49 %

5,4 %

1.58

0,4

9.94 %

17,8 %

24.29 %

-5,1 %

4.12

0,5 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 74 770 764 € 115,8 %
Zmena stavu zásob 175 € 119,7 %
Aktivácia 2 789 € %

Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 1 707 736 € 34,0 %
Služby 8 396 269 € 58,8 %
Pridaná hodnota 64 667 790 € 130,3 %
Osobné náklady 40 905 699 € 66,6 %
Odpisy a opravné položky k majetku 6 751 956 € 13,6 %
Opravné položky 545 267 € -5,9 %
Ostatné výnosy 267 695 € -87,0 %
Iné prevádzkové náklady 6 473 480 € 6,0 %
Zisk z predaja majetku
 
HV z hospodárskej činnosti 10 261 016 € 245,6 %
HV z finančnej činnosti -95 021 € -41,4 %
z toho Nákladové úroky 52 491 € %

HV pred zdanením 10 165 995 € 242,9 %
Daň 108 € 100,1 %
HV po zdanení 10 165 887 € 246,1 %
EBITDA 17 012 972 € %

 
Aktíva
Majetok celkom
102 225 600 € 15,0 %
 
Neobežný majetok 53 164 932 € 6,8 %
Dlhodobý hmotný majetok 43 510 876 € 6,2 %
Dlhodobý nehmotný majetok 9 638 056 € 9,8 %
Dlhodobý finančný majetok 16 000 € 0,0 %
 
Obežný majetok 46 889 260 € 28,7 %
Zásoby 2 949 751 € 13,4 %
Dlhodobé pohľadávky 7 850 € -18,1 %
Krátkodobé pohľadávky 16 026 094 € 57,4 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 27 905 565 € 18,0 %
 
Časové rozlíšenie 2 171 408 € -19,5 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 102 225 600 € 15,0 %
 
Vlastné imanie
77 395 620 € 23,3 %
Základné imanie 75 867 477 € 6,2 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 16 896 216 € 0,0 %
HV minulých rokov -25 533 960 € -37,5 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 10 165 887 € 246,1 %
 
Záväzky 24 829 980 € -3,1 %
Dlhodobé záväzky 629 423 € -23,5 %
Krátkodobé záväzky 8 186 076 € 22,6 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 7 500 000 € -28,6 %
Bankové úvery krátkodobé 3 006 435 € 0,2 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 5 508 046 € 19,0 %
 
Časové rozlíšenie 0 € -100,0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?