Mercedes-Benz Slovakia s. r. o.

Historický názov:
  • DaimlerChrysler Automotive Slovakia s.r.o.
Aktualizované 28.2.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Mercedes-Benz Slovakia s. r. o.
Sídlo:
Einsteinova 33
85101 Bratislava - mestská časť Petržalka
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/21018/B
Od 1.2.2000, posledná zmena 20.9.2022
Štatutárny orgán:
  • Florian Wedler
  • Oliver Werner Zink
IČO:
35780754
DIČ:
2020277072

IČ DPH:

SK2020277072
Podľa §4, registrovaný od 27.3.2000
SK NACE (RÚZ):
45110 Predaj automobilov a ľahkých motorových vozidiel
Základné imanie:
1 286 099 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • Mercedes-Benz AG (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 23.06.2023 ako riadna.

Firma Mercedes-Benz Slovakia s. r. o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 336 956 712 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 29,75%. Dosiahnutý zisk po zdanení 16 968 968 EUR vzrástol medziročne o 12 562 525 EUR.

Firma predala tovar za 327 259 061 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 27 172 931 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 8%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 39,75%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 5,41%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 2,92%.

Absolútne ukazovatele

678 675 167 €

77,6 %

9 924 540 €

85,1 %

107 067 077 €

28,6 %

29 880 403 €

72,6 %

39 155 549 €

62,6 %

Relatívne ukazovatele

2.95 %

0,9 %

1.61

0,7

15.85 %

10,6 %

72.09 %

-7,1 %

1.53

0,4 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 327 259 061 € 30,4 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 9 697 651 € 11,3 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 300 086 130 € 31,1 %
Náklady na materiál, energie 532 961 € 39,7 %
Služby 26 660 166 € 5,4 %
Pridaná hodnota 9 924 540 € 85,1 %
Osobné náklady 6 183 144 € 2,9 %
Odpisy a opravné položky k majetku 794 475 € -18,7 %
Opravné položky -189 854 € -47,3 %
Ostatné výnosy 337 056 367 € 185,3 %
Iné prevádzkové náklady 318 949 988 € 187,2 %
Zisk z predaja majetku 934 648 € 111,2 %
 
HV z hospodárskej činnosti 21 930 717 € 283,9 %
HV z finančnej činnosti -34 608 € 23,5 %
z toho Nákladové úroky 0 € -100,0 %
HV pred zdanením 21 896 109 € 286,4 %
Daň 4 927 141 € 290,8 %
HV po zdanení 16 968 968 € 285,1 %
EBITDA 21 543 459 € 263,3 %
 
Aktíva
Majetok celkom
107 067 077 € 28,6 %
 
Neobežný majetok 3 220 027 € -27,7 %
Dlhodobý hmotný majetok 3 176 011 € -26,4 %
Dlhodobý nehmotný majetok 44 016 € -68,6 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 103 822 890 € 32,3 %
Zásoby 6 832 330 € -60,9 %
Dlhodobé pohľadávky 3 362 227 € 1,3 %
Krátkodobé pohľadávky 46 816 855 € 58,7 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 46 811 478 € 66,2 %
 
Časové rozlíšenie 24 160 € -93,3 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 107 067 077 € 28,6 %
 
Vlastné imanie
29 880 403 € 72,6 %
Základné imanie 1 286 099 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 2 885 695 € 0,0 %
HV minulých rokov 8 739 641 € 0,1 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 16 968 968 € 285,1 %
 
Záväzky 42 579 611 € 25,5 %
Dlhodobé záväzky 6 197 € 82,2 %
Krátkodobé záväzky 26 722 211 € 37,9 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 15 851 203 € 9,0 %
 
Časové rozlíšenie 34 607 063 € 8,0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?