GECO, s. r. o.

Historický názov:
  • GECO TABAK, s.r.o.
  • GEKO TABAK, s.r.o.
Aktualizované 17.6.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
GECO, s. r. o.
Sídlo:
Elektrárenská 4
83104 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/21187/B
Od 25.2.2000, posledná zmena 28.12.2021
Štatutárny orgán:
  • Bc. Zdenko Kalman
  • Ing. Libor Chrobok
IČO:
35782587
DIČ:
2020277248

IČ DPH:

SK2020277248
Podľa §4, registrovaný od 1.5.2000
SK NACE (RÚZ):
47260 Maloobchod s tabakovými výrobkami v špecializovaných predajniach
Základné imanie:
1 000 000 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • GECO, a.s. (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 28.06.2023 ako riadna.

Firma GECO, s. r. o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 90 127 330 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 21,82%. Dosiahnutý zisk po zdanení 5 464 977 EUR vzrástol medziročne o 2 661 864 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 89,34% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 80 612 575 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 8 010 924 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 9%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 63,33%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 27,13%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 21,1%.

Absolútne ukazovatele

90 234 078 €

21,9 %

14 092 484 €

47,5 %

16 502 250 €

41,0 %

6 608 309 €

69,3 %

5 277 813 €

101,4 %

Relatívne ukazovatele

15.64 %

2,7 %

2.15

0,4

33.12 %

9,2 %

59.96 %

-6,7 %

0.86

0,2 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 80 612 575 € 19,3 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 9 514 755 € 48,3 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 72 601 651 € 19,6 %
Náklady na materiál, energie 532 649 € -63,3 %
Služby 2 900 546 € 27,1 %
Pridaná hodnota 14 092 484 € 47,5 %
Osobné náklady 6 564 268 € 21,1 %
Odpisy a opravné položky k majetku 297 360 € -8,0 %
Opravné položky -202 € -117,2 %
Ostatné výnosy 68 848 € 30,3 %
Iné prevádzkové náklady 116 883 € 23,0 %
Zisk z predaja majetku 2 857 € -24,7 %
 
HV z hospodárskej činnosti 7 185 880 € 90,7 %
HV z finančnej činnosti -264 785 € -21,7 %
z toho Nákladové úroky 30 486 € %

HV pred zdanením 6 921 095 € 95,0 %
Daň 1 456 118 € 94,9 %
HV po zdanení 5 464 977 € 95,0 %
EBITDA 7 480 181 € 83,0 %
 
Aktíva
Majetok celkom
16 502 250 € 41,0 %
 
Neobežný majetok 1 247 821 € -3,2 %
Dlhodobý hmotný majetok 1 237 340 € -2,6 %
Dlhodobý nehmotný majetok 10 481 € -45,5 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 14 243 456 € 39,4 %
Zásoby 6 644 262 € 24,0 %
Dlhodobé pohľadávky 349 185 € 13,9 %
Krátkodobé pohľadávky 6 256 409 € 222,7 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 993 600 € -62,0 %
 
Časové rozlíšenie 1 010 973 € %

Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 16 502 250 € 41,0 %
 
Vlastné imanie
6 608 309 € 69,3 %
Základné imanie 1 000 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 100 000 € 0,0 %
HV minulých rokov 43 332 € %

HV za účtovné obdobie po zdanení 5 464 977 € 95,0 %
 
Záväzky 9 893 941 € 26,8 %
Dlhodobé záväzky 10 620 € -24,1 %
Krátkodobé záväzky 8 686 927 € 16,0 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 940 504 € 100,0 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 255 890 € -14,3 %
 
Časové rozlíšenie 0 € -100,0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?