Loading

Lycos Malt s.r.o.

Historický názov:
  • LYCOS - Trnavské sladovne, spol. s r.o.
  • LYCOS s.r.o.
Aktualizované 24.4.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Lycos Malt s.r.o.
Sídlo:
Sladovnícka 15
91701 Trnava
Zápis v OR SR
Okresný súd Trnava
oddiel: Sro/13512/T
Od 29.2.2000, posledná zmena 24.1.2024
Štatutárny orgán:
  • Ing. Martin Mäsiar
IČO:
35782803
DIČ:
2020277545

IČ DPH:

SK2020277545
Podľa §4, registrovaný od 1.8.2000
SK NACE (RÚZ):
11060 Výroba sladu
Základné imanie:
2 927 705 EUR
Druh vlastníctva
Medzinárodné - súkromné
  • Ing. Martin Mäsiar (70,57%)
  • TAMA, s.r.o. (29,43%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 23.06.2023 ako riadna.

Firma Lycos Malt s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 29 569 322 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 37,85%. Dosiahnutý zisk po zdanení 357 737 EUR vzrástol medziročne o 76 362 EUR.

Firma predala tovar za 17 108 909 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 665 687 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 3%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 14,15%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 6,61%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 19,43%.

Absolútne ukazovatele

29 845 747 €

31,8 %

1 998 575 €

-0,4 %

29 213 339 €

12,4 %

12 056 964 €

3,4 %

5 833 768 €

0,7 %

Relatívne ukazovatele

6.76 %

-2,6 %

2.05

-0,4

1.22 %

0,1 %

58.73 %

3,6 %

0.75

-0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 17 108 909 € 54,9 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 12 460 413 € 19,7 %
Zmena stavu zásob -409 257 € -164,1 %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 16 443 222 € 55,9 %
Náklady na materiál, energie 8 392 357 € 14,2 %
Služby 2 325 911 € 6,6 %
Pridaná hodnota 1 998 575 € -0,4 %
Osobné náklady 975 483 € 19,4 %
Odpisy a opravné položky k majetku 702 649 € -17,0 %
Opravné položky
Ostatné výnosy 382 349 € -7,0 %
Iné prevádzkové náklady 150 823 € -54,1 %
Zisk z predaja majetku 33 772 € 24,8 %
 
HV z hospodárskej činnosti 585 741 € 29,3 %
HV z finančnej činnosti -133 314 € -40,2 %
z toho Nákladové úroky 75 481 € 19,2 %
HV pred zdanením 452 427 € 26,5 %
Daň 94 690 € 23,9 %
HV po zdanení 357 737 € 27,1 %
EBITDA 1 254 618 € -1,4 %
 
Aktíva
Majetok celkom
29 213 339 € 12,4 %
 
Neobežný majetok 12 130 231 € 6,4 %
Dlhodobý hmotný majetok 5 030 582 € 15,7 %
Dlhodobý nehmotný majetok 20 839 € -1,4 %
Dlhodobý finančný majetok 7 078 810 € 0,6 %
 
Obežný majetok 16 982 901 € 17,1 %
Zásoby 8 623 671 € 26,7 %
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky 8 026 209 € 6,7 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 333 021 € 94,3 %
 
Časové rozlíšenie 100 207 € 3,8 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 29 213 339 € 12,4 %
 
Vlastné imanie
12 056 964 € 3,4 %
Základné imanie 2 927 705 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 4 420 698 € 1,0 %
HV minulých rokov 4 350 824 € 6,9 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 357 737 € 27,1 %
 
Záväzky 16 479 048 € 21,0 %
Dlhodobé záväzky 4 665 739 € -8,3 %
Krátkodobé záväzky 2 747 081 € 26,1 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 1 222 131 € 179,0 %
Bankové úvery krátkodobé 7 824 932 € 32,7 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 19 165 € 1,4 %
 
Časové rozlíšenie 677 327 € -6,8 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?