Duvenbeck Slovensko, s.r.o.

Aktualizované 17.6.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Duvenbeck Slovensko, s.r.o.
Sídlo:
Opletalova 71
84107 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/21228/B
Od 2.3.2000, posledná zmena 2.12.2023
Štatutárny orgán:
  • Andrej Krpelan
  • Manuel Gröbl
IČO:
35782986
DIČ:
2020222666

IČ DPH:

SK2020222666
Podľa §4, registrovaný od 1.4.2002
SK NACE (RÚZ):
49410 Nákladná cestná doprava
Základné imanie:
150 000 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • Duvenbeck Kraftverkehr GmbH & Co. Spedition KG (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 30.04.2024 ako riadna.

Firma Duvenbeck Slovensko, s.r.o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 100 606 197 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 6,36%. Dosiahnutý zisk po zdanení 588 692 EUR vzrástol medziročne o 132 250 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 92,58% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 1,64%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 12,28%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 10,9%.

Absolútne ukazovatele

103 123 303 €

7,2 %

22 589 979 €

4,5 %

19 841 604 €

-11,8 %

6 876 742 €

9,4 %

5 704 499 €

54,5 %

Relatívne ukazovatele

22.45 %

-0,4 %

1.72

-0,1

2.97 %

0,9 %

65.34 %

-6,7 %

1.32

0,3 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 5 138 630 € 224,2 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 95 467 567 € 2,6 %
Zmena stavu zásob -189 089 € -168,3 %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 5 189 774 € 217,4 %
Náklady na materiál, energie 54 865 856 € -1,6 %
Služby 17 771 499 € 12,3 %
Pridaná hodnota 22 589 979 € 4,5 %
Osobné náklady 13 104 580 € 10,9 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 331 629 € -14,5 %
Opravné položky 2 363 € -98,5 %
Ostatné výnosy 1 731 495 € 45,0 %
Iné prevádzkové náklady 9 048 282 € 10,6 %
Zisk z predaja majetku 140 859 € %

 
HV z hospodárskej činnosti 975 479 € -10,2 %
HV z finančnej činnosti -228 093 € 1,2 %
z toho Nákladové úroky 145 657 € 3,3 %
HV pred zdanením 747 386 € -12,6 %
Daň 158 694 € -60,2 %
HV po zdanení 588 692 € 29,0 %
EBITDA 2 166 249 € -18,7 %
 
Aktíva
Majetok celkom
19 841 604 € -11,8 %
 
Neobežný majetok 1 777 942 € -46,4 %
Dlhodobý hmotný majetok 1 768 834 € -46,4 %
Dlhodobý nehmotný majetok 9 108 € -51,3 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 17 913 368 € -6,4 %
Zásoby 1 810 185 € -34,4 %
Dlhodobé pohľadávky 109 116 € 0,0 %
Krátkodobé pohľadávky 13 546 668 € 10,1 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 2 447 399 € -38,4 %
 
Časové rozlíšenie 150 294 € %

Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 19 841 604 € -11,8 %
 
Vlastné imanie
6 876 742 € 9,4 %
Základné imanie 150 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 556 036 € 0,0 %
HV minulých rokov 5 582 014 € 8,9 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 588 692 € 29,0 %
 
Záväzky 12 964 862 € -20,0 %
Dlhodobé záväzky -7 768 € 69,8 %
Krátkodobé záväzky 12 250 047 € -20,3 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 722 583 € -15,5 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?