Slovakian Door Company, s.r.o.

Aktualizované 18.6.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Slovakian Door Company, s.r.o.
Sídlo:
Opletalova 75
84107 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/21423/B
Od 28.3.2000, posledná zmena 4.5.2024
Štatutárny orgán:
  • Ing. Michal Marák
IČO:
35785136
DIČ:
2020277710

IČ DPH:

SK2020277710
Podľa §4, registrovaný od 1.9.2000
SK NACE (RÚZ):
29320 Výroba ostatných dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá
Základné imanie:
1 807 410 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • Küster Holding Gesellschaft mit beschränkter Haftung (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 26.03.2024 ako riadna.

Firma Slovakian Door Company, s.r.o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 43 271 061 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 4,47%. Dosiahnutá strata 197 536 EUR sa znížila medziročne o 1 423 761 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 96,95% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 1,16%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 5,93%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 7,1%.

Absolútne ukazovatele

44 632 506 €

7,0 %

6 139 061 €

23,8 %

17 010 454 €

8,2 %

11 948 040 €

161,6 %

8 184 437 €

%

Relatívne ukazovatele

14.19 %

2,2 %

1.46

0,2

-1.16 %

9,2 %

29.76 %

-41,2 %

1.96

1,3 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 43 271 061 € 4,5 %
Zmena stavu zásob 218 810 € 19,3 %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 33 848 664 € 1,2 %
Služby 3 369 373 € 5,9 %
Pridaná hodnota 6 139 061 € 23,8 %
Osobné náklady 4 207 503 € 7,1 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 952 129 € -14,8 %
Opravné položky 163 479 € %

Ostatné výnosy 1 128 833 € %

Iné prevádzkové náklady 1 130 528 € %

Zisk z predaja majetku 6 379 € -62,8 %
 
HV z hospodárskej činnosti -46 593 € 96,7 %
HV z finančnej činnosti -162 157 € 5,2 %
z toho Nákladové úroky 161 353 € -4,4 %
HV pred zdanením -208 750 € 86,8 %
Daň -11 214 € -127,6 %
HV po zdanení -197 536 € 87,8 %
EBITDA 1 899 157 € 119,5 %
 
Aktíva
Majetok celkom
17 010 454 € 8,2 %
 
Neobežný majetok 4 169 784 € -5,7 %
Dlhodobý hmotný majetok 2 797 325 € -4,1 %
Dlhodobý nehmotný majetok 1 372 459 € -8,8 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 12 251 753 € 21,9 %
Zásoby 3 727 138 € -11,2 %
Dlhodobé pohľadávky 243 € 19,7 %
Krátkodobé pohľadávky 5 347 473 € 76,7 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 3 176 899 € 12,6 %
 
Časové rozlíšenie 588 917 € -52,9 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 17 010 454 € 8,2 %
 
Vlastné imanie
11 948 040 € 161,6 %
Základné imanie 1 807 410 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 15 758 411 € 92,6 %
HV minulých rokov -5 420 245 € -42,7 %
HV za účtovné obdobie po zdanení -197 536 € 87,8 %
 
Záväzky 4 294 520 € -61,5 %
Dlhodobé záväzky 33 569 € -54,0 %
Krátkodobé záväzky 3 888 096 € -64,2 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 372 855 € 61,1 %
 
Časové rozlíšenie 767 894 € %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?