Slovakian Door Company, s.r.o.

Aktualizované 30.11.2023

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Slovakian Door Company, s.r.o.
Sídlo:
Opletalova 75
84107 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/21423/B
Od 28.3.2000, posledná zmena 18.8.2023
Štatutárny orgán:
  • Ing. Michal Marák
IČO:
35785136
DIČ:
2020277710

IČ DPH:

SK2020277710
Podľa §4, registrovaný od 1.9.2000
SK NACE (RÚZ):
29320 Výroba ostatných dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá
Základné imanie:
1 807 410 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • International Door Company B.V. (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 30.03.2023 ako riadna.

Firma Slovakian Door Company, s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 41 418 307 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 6,68%. Dosiahnutá strata je 1 621 297 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 99,31% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 13,71%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 5,54%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 2,11%.

Absolútne ukazovatele

41 704 730 €

5,4 %

4 959 607 €

-14,8 %

15 719 383 €

-10,5 %

4 567 905 €

-26,2 %

450 895 €

%

Relatívne ukazovatele

11.97 %

-3,0 %

1.26

-0,2

-10.31 %

-10,7 %

70.94 %

6,2 %

0.65

-0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 41 418 307 € 6,7 %
Zmena stavu zásob 183 335 € 187,5 %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 33 461 284 € 13,7 %
Služby 3 180 674 € -5,5 %
Pridaná hodnota 4 959 607 € -14,8 %
Osobné náklady 3 928 729 € 2,1 %
Odpisy a opravné položky k majetku 2 292 030 € -1,9 %
Opravné položky -22 € -100,2 %
Ostatné výnosy 73 497 € -92,1 %
Iné prevádzkové náklady 239 228 € -18,6 %
Zisk z predaja majetku 17 151 € 82,4 %
 
HV z hospodárskej činnosti -1 409 633 € %
HV z finančnej činnosti -171 097 € 10,2 %
z toho Nákladové úroky 168 782 € -10,2 %
HV pred zdanením -1 580 730 € %
Daň 40 567 € %

HV po zdanení -1 621 297 € %
EBITDA 865 147 € -66,7 %
 
Aktíva
Majetok celkom
15 719 383 € -10,5 %
 
Neobežný majetok 4 421 113 € -31,3 %
Dlhodobý hmotný majetok 2 916 928 € -24,8 %
Dlhodobý nehmotný majetok 1 504 185 € -41,2 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 10 046 662 € -8,0 %
Zásoby 4 199 325 € 26,9 %
Dlhodobé pohľadávky 203 € 0,0 %
Krátkodobé pohľadávky 3 025 696 € -42,8 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 2 821 438 € 21,1 %
 
Časové rozlíšenie 1 251 608 € %

Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 15 719 383 € -10,5 %
 
Vlastné imanie
4 567 905 € -26,2 %
Základné imanie 1 807 410 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 8 180 740 € 0,0 %
HV minulých rokov -3 798 948 € 2,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení -1 621 297 € %
 
Záväzky 11 151 428 € -1,9 %
Dlhodobé záväzky 72 902 € 129,1 %
Krátkodobé záväzky 10 847 122 € -2,5 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 231 404 € 8,6 %
 
Časové rozlíšenie 50 € -79,8 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?