KARIREAL SLOVAKIA, a.s.

Historický názov:
  • AUTO KARPATY, a.s.
  • KARPATSKÁ ŠKODA, a.s.
Aktualizované 28.2.2024
Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
KARIREAL SLOVAKIA, a.s.
Sídlo:
Nová 17
90203 Pezinok
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sa/2407/B
Od 3.4.2000, posledná zmena 10.8.2023
Štatutárny orgán:
  • Ing. Radoslav Vereš
  • Mgr. Tomáš Šustek
  • Monika Husová
IČO:
35785403
DIČ:
2020204758

IČ DPH:

SK2020204758
Podľa §4, registrovaný od 1.1.2001
SK NACE (RÚZ):
45110 Predaj automobilov a ľahkých motorových vozidiel
Základné imanie:
830 000 EUR
Druh vlastníctva
Medzinárodné - súkromné
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 31.03.2023 ako riadna.

Firma KARIREAL SLOVAKIA, a.s. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 40 709 842 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 5,35%. Dosiahnutý zisk po zdanení 613 707 EUR vzrástol medziročne o 60 371 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 82,05% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 35 224 807 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 1 592 748 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 4%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 16,03%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 10,81%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 19,48%.

Absolútne ukazovatele

42 930 961 €

-4,6 %

3 319 230 €

15,3 %

10 017 552 €

31,4 %

3 386 834 €

1,8 %

2 247 793 €

-5,8 %

Relatívne ukazovatele

8.15 %

1,5 %

1.30

-0,1

6.13 %

-1,1 %

66.19 %

9,8 %

0.55

-0,2 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 35 224 807 € -7,9 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 5 485 035 € 15,1 %
Zmena stavu zásob 61 237 € %

Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 33 632 059 € -8,0 %
Náklady na materiál, energie 2 681 138 € 16,0 %
Služby 1 138 652 € -10,8 %
Pridaná hodnota 3 319 230 € 15,3 %
Osobné náklady 2 554 446 € 19,5 %
Odpisy a opravné položky k majetku 277 218 € 42,4 %
Opravné položky 5 491 € 86,6 %
Ostatné výnosy 61 525 € -42,7 %
Iné prevádzkové náklady 86 470 € -51,3 %
Zisk z predaja majetku 361 384 € 22,9 %
 
HV z hospodárskej činnosti 818 514 € 6,6 %
HV z finančnej činnosti -37 049 € 4,0 %
z toho Nákladové úroky 87 € 100,0 %
HV pred zdanením 781 465 € 7,2 %
Daň 167 758 € -4,5 %
HV po zdanení 613 707 € 10,9 %
EBITDA 734 348 € 9,9 %
 
Aktíva
Majetok celkom
10 017 552 € 31,4 %
 
Neobežný majetok 903 380 € 35,8 %
Dlhodobý hmotný majetok 899 955 € 36,6 %
Dlhodobý nehmotný majetok 3 425 € -44,5 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 9 092 998 € 31,0 %
Zásoby 5 154 567 € 53,7 %
Dlhodobé pohľadávky 415 199 € 0,0 %
Krátkodobé pohľadávky 1 638 968 € 3,3 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 1 884 264 € 18,8 %
 
Časové rozlíšenie 21 174 € 23,3 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 10 017 552 € 31,4 %
 
Vlastné imanie
3 386 834 € 1,8 %
Základné imanie 830 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 117 799 € 0,0 %
HV minulých rokov 1 825 328 € 0,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 613 707 € 10,9 %
 
Záväzky 6 595 232 € 56,1 %
Dlhodobé záväzky 42 334 € %

Krátkodobé záväzky 6 401 246 € 56,9 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 14 448 € 125,9 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 137 204 € 3,2 %
 
Časové rozlíšenie 35 486 € -50,7 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?