HOPI SK s.r.o.

Aktualizované 25.5.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
HOPI SK s.r.o.
Sídlo:
Bratislavská 83
90201 Pezinok
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/21469/B
Od 30.3.2000, posledná zmena 24.1.2024
Štatutárny orgán:
  • Ing. David Piškanin
  • Ing. Jiří Mlích
  • Ing. Péter Vörös
  • Ing. Petr Novák
  • Mgr. Martin Piškanin
IČO:
35785632
DIČ:
2020204659

IČ DPH:

SK2020204659
Podľa §4, registrovaný od 1.5.2000
SK NACE (RÚZ):
49410 Nákladná cestná doprava
Základné imanie:
132 776 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • HOPI Logistics s.r.o. (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 03.05.2024 ako riadna.

Firma HOPI SK s.r.o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 36 405 317 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 6,12%. Dosiahnutý zisk po zdanení 1 203 043 EUR vzrástol medziročne o 19 097 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 94,7% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 11,14%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 3,53%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 7,78%.

Absolútne ukazovatele

36 915 268 €

2,4 %

14 363 303 €

13,3 %

25 114 882 €

14,1 %

6 559 493 €

22,5 %

-1 078 284 €

21,3 %

Relatívne ukazovatele

39.45 %

2,5 %

1.41

0,1

4.79 %

-0,6 %

73.88 %

-1,8 %

0.87

0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 1 447 577 € 42,1 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 34 957 740 € 5,0 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 1 271 584 € 42,2 %
Náklady na materiál, energie 4 256 361 € -11,1 %
Služby 16 514 069 € 3,5 %
Pridaná hodnota 14 363 303 € 13,3 %
Osobné náklady 10 203 068 € 7,8 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 920 814 € 5,4 %
Opravné položky 0 € -100,0 %
Ostatné výnosy 445 380 € -40,9 %
Iné prevádzkové náklady 858 041 € 2,9 %
Zisk z predaja majetku 37 614 € -91,5 %
 
HV z hospodárskej činnosti 1 864 374 € 8,6 %
HV z finančnej činnosti -320 686 € -55,0 %
z toho Nákladové úroky 306 984 € 100,3 %
HV pred zdanením 1 543 688 € 2,3 %
Daň 340 645 € 4,7 %
HV po zdanení 1 203 043 € 1,6 %
EBITDA 3 747 574 € 21,0 %
 
Aktíva
Majetok celkom
25 114 882 € 14,1 %
 
Neobežný majetok 15 830 251 € 9,1 %
Dlhodobý hmotný majetok 15 604 847 € 8,9 %
Dlhodobý nehmotný majetok 225 404 € 24,8 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 9 057 747 € 31,4 %
Zásoby 172 912 € 29,1 %
Dlhodobé pohľadávky 466 813 € 50,9 %
Krátkodobé pohľadávky 8 378 868 € 31,0 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 39 154 € -24,3 %
 
Časové rozlíšenie 226 884 € -62,7 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 25 114 882 € 14,1 %
 
Vlastné imanie
6 559 493 € 22,5 %
Základné imanie 132 776 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 3 896 799 € 0,0 %
HV minulých rokov 1 326 875 € %

HV za účtovné obdobie po zdanení 1 203 043 € 1,6 %
 
Záväzky 18 534 268 € 11,3 %
Dlhodobé záväzky 2 103 668 € 4,5 %
Krátkodobé záväzky 7 396 936 € 10,5 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 4 797 893 € -2,6 %
Bankové úvery krátkodobé 2 478 045 € 33,5 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 1 757 726 € 51,8 %
 
Časové rozlíšenie 21 121 € 103,7 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?