Amazon /Slovakia/ s.r.o.

Aktualizované 25.6.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Amazon /Slovakia/ s.r.o.
Sídlo:
Mlynské Nivy 10
82109 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/21531/B
Od 17.4.2000, posledná zmena 19.6.2024
Štatutárny orgán:
  • Barbara Scarafia
  • Mária Malovcová
IČO:
35786299
DIČ:
2021482463

IČ DPH:

SK2021482463
Podľa §4, registrovaný od 25.3.2011
SK NACE (RÚZ):
82200 Činnosti stredísk poskytujúcich služby prostredníctvom telefónu - call centrá
Základné imanie:
91 851 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • Amazon EU S.á r.l. (90,0%)
  • Amazon Media EU S.à r.l. (10,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 14.03.2024 ako riadna.

Firma Amazon /Slovakia/ s.r.o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 71 578 686 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 1,4%. Dosiahnutý zisk po zdanení 1 648 367 EUR vzrástol medziročne o 408 631 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 98,97% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 29,16%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 6,26%.
  • Osobné náklady sa medziročne znížili o 3,49%.

Absolútne ukazovatele

72 324 921 €

-0,4 %

56 911 711 €

-3,0 %

54 289 386 €

1,3 %

27 523 160 €

6,4 %

23 722 584 €

19,3 %

Relatívne ukazovatele

79.51 %

-1,3 %

1.12

0,0

3.04 %

0,7 %

49.30 %

-2,4 %

2.91

0,4 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 |Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb71 578 686 € -1,4 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie234 750 € -29,2 %
Služby14 432 225 € 6,3 %
Pridaná hodnota56 911 711 € -3,0 %
Osobné náklady50 943 471 € -3,5 %
Odpisy a opravné položky k majetku3 687 042 € -0,3 %
Opravné položky-1 448 € -144,6 %
Ostatné výnosy
Iné prevádzkové náklady43 185 € -45,3 %
Zisk z predaja majetku-178 € 95,2 %
 
HV z hospodárskej činnosti2 239 282 € 6,1 %
HV z finančnej činnosti182 835 € 190,8 %
z toho Nákladové úroky532 609 € %

HV pred zdanením2 422 117 € 26,8 %
Daň773 750 € 15,5 %
HV po zdanení1 648 367 € 33,0 %
EBITDA5 925 054 € 1,9 %
 
Aktíva
Majetok celkom
54 289 386 € 1,3 %
 
Neobežný majetok15 508 444 € -15,1 %
Dlhodobý hmotný majetok15 508 444 € -15,1 %
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok38 205 092 € 10,5 %
Zásoby
Dlhodobé pohľadávky2 618 303 € 26,0 %
Krátkodobé pohľadávky35 152 938 € %

Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty433 850 € -98,4 %
 
Časové rozlíšenie575 850 € -21,2 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky54 289 386 € 1,3 %
 
Vlastné imanie
27 523 160 € 6,4 %
Základné imanie91 851 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania19 853 390 € 0,0 %
HV minulých rokov5 929 552 € 26,4 %
HV za účtovné obdobie po zdanení1 648 367 € 33,0 %
 
Záväzky20 583 041 € -4,0 %
Dlhodobé záväzky10 260 213 € -0,4 %
Krátkodobé záväzky6 256 870 € -11,6 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé4 065 958 € 0,1 %
 
Časové rozlíšenie6 183 184 € -1,3 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?