Amazon /Slovakia/ s.r.o.

Aktualizované 30.11.2023

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Amazon /Slovakia/ s.r.o.
Sídlo:
Mlynské Nivy 10
82109 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/21531/B
Od 17.4.2000, posledná zmena 12.8.2022
Štatutárny orgán:
  • Barbara Scarafia
  • Mária Malovcová
IČO:
35786299
DIČ:
2021482463

IČ DPH:

SK2021482463
Podľa §4, registrovaný od 25.3.2011
SK NACE (RÚZ):
82200 Činnosti stredísk poskytujúcich služby prostredníctvom telefónu - call centrá
Základné imanie:
91 851 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • Amazon EU S.á r.l. (90,0%)
  • Amazon Services Europe S.á r.l. (10,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 24.03.2023 ako riadna.

Firma Amazon /Slovakia/ s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 72 594 595 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 12,26%. Dosiahnutý zisk po zdanení 1 239 736 EUR vzrástol medziročne o 238 813 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 99,97% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 41,25%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 14,36%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 13,07%.

Absolútne ukazovatele

72 618 628 €

12,2 %

58 681 052 €

12,4 %

53 574 385 €

5,2 %

25 874 793 €

5,0 %

19 885 391 €

37,2 %

Relatívne ukazovatele

80.83 %

0,1 %

1.11

-0,0

2.31 %

0,3 %

51.70 %

0,1 %

2.49

0,4 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 72 594 595 € 12,3 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 331 396 € -41,2 %
Služby 13 582 147 € 14,4 %
Pridaná hodnota 58 681 052 € 12,4 %
Osobné náklady 52 784 238 € 13,1 %
Odpisy a opravné položky k majetku 3 699 713 € 2,4 %
Opravné položky 3 244 € 106,1 %
Ostatné výnosy
Iné prevádzkové náklady 78 936 € -53,6 %
Zisk z predaja majetku -3 731 € -100,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti 2 111 189 € 19,9 %
HV z finančnej činnosti -201 260 € -70,3 %
z toho Nákladové úroky 97 230 € 13,1 %
HV pred zdanením 1 909 929 € 16,3 %
Daň 670 192 € 4,4 %
HV po zdanení 1 239 736 € 23,9 %
EBITDA 5 814 633 € 8,2 %
 
Aktíva
Majetok celkom
53 574 385 € 5,2 %
 
Neobežný majetok 18 268 717 € -14,2 %
Dlhodobý hmotný majetok 18 268 717 € -14,2 %
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 34 574 621 € 20,5 %
Zásoby
Dlhodobé pohľadávky 2 077 698 € 55,3 %
Krátkodobé pohľadávky 6 059 540 € -3,0 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 26 437 383 € 25,2 %
 
Časové rozlíšenie 731 047 € -20,6 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 53 574 385 € 5,2 %
 
Vlastné imanie
25 874 793 € 5,0 %
Základné imanie 91 851 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 19 853 390 € 0,0 %
HV minulých rokov 4 689 815 € 27,1 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 1 239 736 € 23,9 %
 
Záväzky 21 437 127 € 13,1 %
Dlhodobé záväzky 10 297 060 € -0,8 %
Krátkodobé záväzky 7 080 114 € 9,5 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 4 059 952 € 92,8 %
 
Časové rozlíšenie 6 262 465 € -14,6 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?