GGT a. s.

Historický názov:
 • GG TABAK a.s.
 • GG TABAK BARCZI a.s.
 • BARCZI, spol. s r.o.
Aktualizované 17.6.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
GGT a. s.
Sídlo:
Stará Vajnorská 9
83104 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sa/4036/B
Od 10.7.2000, posledná zmena 25.3.2021
Štatutárny orgán:
 • RNDr. Ľubomír Bača
 • Tomáš Kmotrík
 • PhDr. Roman Jankovič
 • Ivan Kmotrík
 • Ing. Igor Ormandy
 • Josef Hloušek
 • Martin Kováč
IČO:
35791829
DIČ:
2020256953

IČ DPH:

SK2020256953
Podľa §4, registrovaný od 1.8.2000
SK NACE (RÚZ):
46350 Veľkoobchod s tabakovými výrobkami
Základné imanie:
49 800 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 28.03.2024 ako riadna.

Firma GGT a. s. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 803 443 497 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 2,02%. Dosiahnutý zisk po zdanení 1 090 255 EUR vzrástol medziročne o 571 568 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 89,57% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 773 031 525 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 13 767 633 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 1%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

 • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 18,81%.
 • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 17,8%.
 • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 19,9%.

Absolútne ukazovatele

863 017 504 €

-2,0 %

18 092 752 €

20,7 %

171 688 873 €

-3,6 %

14 629 256 €

7,1 %

-46 471 146 €

21,4 %

Relatívne ukazovatele

2.25 %

0,4 %

1.77

0,0

0.64 %

0,4 %

91.48 %

-0,8 %

0.45

0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 773 031 525 € -2,6 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 30 411 972 € 14,5 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 759 263 892 € -3,0 %
Náklady na materiál, energie 2 004 185 € 18,8 %
Služby 24 009 334 € 17,8 %
Pridaná hodnota 18 092 752 € 20,7 %
Osobné náklady 10 233 914 € 19,9 %
Odpisy a opravné položky k majetku 3 700 986 € 14,4 %
Opravné položky 564 692 € 256,4 %
Ostatné výnosy 56 147 375 € -5,2 %
Iné prevádzkové náklady 57 019 828 € -6,3 %
Zisk z predaja majetku 31 668 € -72,3 %
 
HV z hospodárskej činnosti 2 825 709 € 33,2 %
HV z finančnej činnosti -1 219 990 € 10,4 %
z toho Nákladové úroky 3 540 752 € 90,0 %
HV pred zdanením 1 605 719 € 111,6 %
Daň 515 464 € 114,5 %
HV po zdanení 1 090 255 € 110,2 %
EBITDA 6 495 027 € 34,4 %
 
Aktíva
Majetok celkom
171 688 873 € -3,6 %
 
Neobežný majetok 76 048 145 € -7,6 %
Dlhodobý hmotný majetok 27 635 776 € -0,2 %
Dlhodobý nehmotný majetok 512 524 € -21,8 %
Dlhodobý finančný majetok 47 899 845 € -11,3 %
 
Obežný majetok 93 659 806 € -0,1 %
Zásoby 29 467 015 € 7,9 %
Dlhodobé pohľadávky 3 975 727 € 6,1 %
Krátkodobé pohľadávky 58 409 291 € 0,1 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 1 807 773 € -58,4 %
 
Časové rozlíšenie 1 980 922 € -0,4 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 171 688 873 € -3,6 %
 
Vlastné imanie
14 629 256 € 7,1 %
Základné imanie 49 800 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 7 886 401 € -1,4 %
HV minulých rokov 5 602 800 € 10,2 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 1 090 255 € 110,2 %
 
Záväzky 156 852 841 € -4,3 %
Dlhodobé záväzky 11 268 790 € 0,1 %
Krátkodobé záväzky 83 767 264 € -13,8 %
Krátkodobé finančné výpomoci 2 152 260 € 1,2 %
Bankové úvery dlhodobé 7 023 855 € 260,2 %
Bankové úvery krátkodobé 52 009 847 € 1,4 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 630 825 € %

 
Časové rozlíšenie 206 776 € -59,9 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?