GGT a. s.

Historický názov:
 • GG TABAK a.s.
 • GG TABAK BARCZI a.s.
 • BARCZI, spol. s r.o.
Aktualizované 30.11.2023
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
GGT a. s.
Sídlo:
Stará Vajnorská 9
83104 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sa/4036/B
Od 10.7.2000, posledná zmena 25.3.2021
Štatutárny orgán:
 • RNDr. Ľubomír Bača
 • Tomáš Kmotrík
 • PhDr. Roman Jankovič
 • Ivan Kmotrík
 • Ing. Igor Ormandy
 • Josef Hloušek
 • Martin Kováč
IČO:
35791829
DIČ:
2020256953

IČ DPH:

SK2020256953
Podľa §4, registrovaný od 1.8.2000
SK NACE (RÚZ):
46350 Veľkoobchod s tabakovými výrobkami
Základné imanie:
49 800 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 30.03.2023 ako riadna.

Firma GGT a. s. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 819 970 619 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 7,97%. Dosiahnutý zisk po zdanení 518 687 EUR vzrástol medziročne o 198 199 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 90,08% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 793 413 297 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 10 548 347 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 1%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

 • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 33,84%.
 • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 9,42%.
 • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 4,68%.

Absolútne ukazovatele

880 740 227 €

9,3 %

14 990 136 €

11,0 %

178 093 085 €

14,9 %

13 654 229 €

5,1 %

-59 131 986 €

-29,8 %

Relatívne ukazovatele

1.83 %

0,1 %

1.76

0,1

0.29 %

0,1 %

92.33 %

0,7 %

0.43

-0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 793 413 297 € 7,8 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 26 557 322 € 14,5 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 782 864 950 € 7,8 %
Náklady na materiál, energie 1 686 841 € 33,8 %
Služby 20 380 763 € 9,4 %
Pridaná hodnota 14 990 136 € 11,0 %
Osobné náklady 8 535 555 € 4,7 %
Odpisy a opravné položky k majetku 3 235 251 € 5,2 %
Opravné položky -361 064 € %
Ostatné výnosy 59 249 032 € 31,3 %
Iné prevádzkové náklady 60 870 634 € 32,0 %
Zisk z predaja majetku 114 509 € -32,1 %
 
HV z hospodárskej činnosti 2 121 230 € 47,5 %
HV z finančnej činnosti -1 362 251 € -60,0 %
z toho Nákladové úroky 1 863 735 € 45,7 %
HV pred zdanením 758 979 € 29,3 %
Daň 240 292 € -9,9 %
HV po zdanení 518 687 € 61,8 %
EBITDA 4 832 979 € 11,2 %
 
Aktíva
Majetok celkom
178 093 085 € 14,9 %
 
Neobežný majetok 82 329 449 € 5,6 %
Dlhodobý hmotný majetok 27 688 022 € 4,9 %
Dlhodobý nehmotný majetok 655 551 € 3,7 %
Dlhodobý finančný majetok 53 985 876 € 6,0 %
 
Obežný majetok 93 774 670 € 24,9 %
Zásoby 27 307 978 € 82,4 %
Dlhodobé pohľadávky 3 747 846 € 1,4 %
Krátkodobé pohľadávky 58 375 371 € 9,4 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 4 343 475 € 44,1 %
 
Časové rozlíšenie 1 988 966 € 1,1 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 178 093 085 € 14,9 %
 
Vlastné imanie
13 654 229 € 5,1 %
Základné imanie 49 800 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 8 001 629 € 1,8 %
HV minulých rokov 5 084 113 € 6,7 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 518 687 € 61,8 %
 
Záväzky 163 923 518 € 15,9 %
Dlhodobé záväzky 11 259 288 € 4,2 %
Krátkodobé záväzky 97 222 939 € 32,2 %
Krátkodobé finančné výpomoci 2 127 260 € 1,2 %
Bankové úvery dlhodobé 1 950 000 € -84,0 %
Bankové úvery krátkodobé 51 282 239 € 20,4 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 81 792 € -14,4 %
 
Časové rozlíšenie 515 338 € -16,0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?