Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s.

Aktualizované 7.12.2023
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s.
Sídlo:
Stará Vajnorská 9
83104 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sa/2503/B
Od 17.7.2000, posledná zmena 29.6.2022
Štatutárny orgán:
  • Ing. Boris Rosskopf
  • Ing. Igor Ormandy
  • JUDr. Rudolf Trella
  • PhDr. Zora Hloušková
  • RNDr. Ľubomír Bača
IČO:
35792281
DIČ:
2020234491

IČ DPH:

SK2020234491
Podľa §4, registrovaný od 1.8.2000
SK NACE (RÚZ):
46900 Nešpecializovaný veľkoobchod
Základné imanie:
132 800 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 31.03.2023 ako riadna.

Firma Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 68 879 154 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 3,12%. Dosiahnutý zisk po zdanení 26 830 EUR poklesol medziročne o 360 460 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 87,05% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 61 172 553 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 13 977 642 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 22%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 25,95%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 13,77%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 3,51%.

Absolútne ukazovatele

70 269 764 €

-2,5 %

8 108 421 €

-16,5 %

42 915 954 €

-5,0 %

15 892 385 €

0,1 %

-15 216 213 €

29,5 %

Relatívne ukazovatele

11.77 %

-1,9 %

0.90

-0,2

0.06 %

-0,8 %

62.97 %

-1,9 %

0.22

0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 61 172 553 € -4,2 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 7 706 601 € 6,8 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 47 194 911 € -4,7 %
Náklady na materiál, energie 826 719 € 26,0 %
Služby 12 749 103 € 13,8 %
Pridaná hodnota 8 108 421 € -16,5 %
Osobné náklady 9 017 473 € 3,5 %
Odpisy a opravné položky k majetku 930 927 € -8,8 %
Opravné položky -985 665 € %
Ostatné výnosy 9 188 € -57,7 %
Iné prevádzkové náklady 172 481 € 8,0 %
Zisk z predaja majetku 1 192 054 € 104,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti 174 447 € -58,7 %
HV z finančnej činnosti -82 653 € -187,1 %
z toho Nákladové úroky 228 435 € -4,3 %
HV pred zdanením 91 794 € -82,2 %
Daň 64 964 € -49,9 %
HV po zdanení 26 830 € -93,1 %
EBITDA -1 072 345 € -225,1 %
 
Aktíva
Majetok celkom
42 915 954 € -5,0 %
 
Neobežný majetok 37 273 976 € -5,5 %
Dlhodobý hmotný majetok 2 050 769 € -13,7 %
Dlhodobý nehmotný majetok 1 402 609 € -17,6 %
Dlhodobý finančný majetok 33 820 598 € -4,4 %
 
Obežný majetok 5 568 053 € -1,4 %
Zásoby 147 891 € -32,4 %
Dlhodobé pohľadávky 1 066 746 € -5,7 %
Krátkodobé pohľadávky 2 643 492 € -14,8 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 1 709 924 € 43,2 %
 
Časové rozlíšenie 73 925 € -4,7 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 42 915 954 € -5,0 %
 
Vlastné imanie
15 892 385 € 0,1 %
Základné imanie 132 800 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania -35 099 € -32,3 %
HV minulých rokov 15 767 854 € 2,5 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 26 830 € -93,1 %
 
Záväzky 26 468 409 € -8,0 %
Dlhodobé záväzky 270 193 € -32,0 %
Krátkodobé záväzky 18 336 285 € -0,6 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 4 600 000 € 100,0 %
Bankové úvery krátkodobé 900 000 € -87,5 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 2 361 931 € -13,7 %
 
Časové rozlíšenie 555 160 € 5,1 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?