Loading

Plastic Omnium Auto Inergy Slovakia s.r.o.

Historický názov:
  • INERGY Automotive Systems Slovakia, s.r.o.
  • Plastic Omnium Fuel Systems, s.r.o.
Aktualizované 19.4.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Plastic Omnium Auto Inergy Slovakia s.r.o.
Sídlo:
Lozorno 994
90055 Lozorno
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/22169/B
Od 25.7.2000, posledná zmena 22.9.2023
Štatutárny orgán:
  • Nicolas Christian François
IČO:
35792850
DIČ:
2020279349

IČ DPH:

SK2020279349
Podľa §4, registrovaný od 1.10.2000
SK NACE (RÚZ):
29320 Výroba ostatných dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá
Základné imanie:
14 603 997 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • INERGY AUTOMOTIVE SYSTEMS FRANCE SAS (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 21.06.2023 ako riadna.

Firma Plastic Omnium Auto Inergy Slovakia s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 130 661 922 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 18,05%. Dosiahnutá strata 821 335 EUR sa znížila medziročne o 3 038 421 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 94,19% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 15,24%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 32,0%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 5,3%.

Absolútne ukazovatele

138 721 186 €

18,9 %

20 232 177 €

31,3 %

46 315 452 €

-9,6 %

8 361 099 €

-8,9 %

-11 079 238 €

37,0 %

Relatívne ukazovatele

15.48 %

1,6 %

2.05

0,4

-1.77 %

5,8 %

81.95 %

-0,1 %

0.46

0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 130 661 922 € 18,1 %
Zmena stavu zásob 659 428 € 217,5 %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 95 832 667 € 15,2 %
Služby 15 400 852 € 32,0 %
Pridaná hodnota 20 232 177 € 31,3 %
Osobné náklady 9 877 509 € 5,3 %
Odpisy a opravné položky k majetku 10 023 270 € 0,6 %
Opravné položky -139 346 € 38,1 %
Ostatné výnosy 4 057 690 € 7,9 %
Iné prevádzkové náklady 5 251 699 € 64,1 %
Zisk z predaja majetku 812 257 € 248,6 %
 
HV z hospodárskej činnosti -55 354 € 98,2 %
HV z finančnej činnosti -220 670 € 27,7 %
z toho Nákladové úroky 209 595 € -27,3 %
HV pred zdanením -276 024 € 91,7 %
Daň 545 311 € 4,6 %
HV po zdanení -821 335 € 78,7 %
EBITDA 7 111 313 € 26,5 %
 
Aktíva
Majetok celkom
46 315 452 € -9,6 %
 
Neobežný majetok 26 062 980 € -18,3 %
Dlhodobý hmotný majetok 13 339 939 € -14,3 %
Dlhodobý nehmotný majetok 12 723 041 € -22,1 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 15 632 636 € 9,6 %
Zásoby 5 665 282 € 44,9 %
Dlhodobé pohľadávky 68 567 € -88,2 %
Krátkodobé pohľadávky 9 826 886 € 28,4 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 71 901 € -96,6 %
 
Časové rozlíšenie 4 619 836 € -9,3 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 46 315 452 € -9,6 %
 
Vlastné imanie
8 361 099 € -8,9 %
Základné imanie 14 603 997 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 1 460 400 € 0,0 %
HV minulých rokov -6 881 963 € -127,7 %
HV za účtovné obdobie po zdanení -821 335 € 78,7 %
 
Záväzky 30 907 174 € -9,8 %
Dlhodobé záväzky 18 062 € -44,4 %
Krátkodobé záväzky 24 215 964 € -15,2 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 6 673 148 € 17,7 %
 
Časové rozlíšenie 7 047 179 € -9,8 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?