GU SLOVENSKO, s.r.o.

Aktualizované 25.6.2024
Partner verejného sektoraRegistrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
GU SLOVENSKO, s.r.o.
Sídlo:
Priemyselný park Nitra-sever, Dolné Hony 24/1085
95141 Lužianky
Zápis v OR SR
Okresný súd Nitra
oddiel: Sro/26819/N
Od 4.8.2000, posledná zmena 25.11.2021
Štatutárny orgán:
  • Dipl. Ing. Radoslav Kmec
IČO:
35793708
DIČ:
2020223359

IČ DPH:

SK2020223359
Podľa §4, registrovaný od 1.12.2000
SK NACE (RÚZ):
25720 Výroba zámkov a pántov
Základné imanie:
3 800 000 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • Gretsch - UnitasGmbH (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 19.03.2024 ako riadna.

Firma GU SLOVENSKO, s.r.o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 79 324 280 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 5,84%. Dosiahnutý zisk po zdanení 1 627 587 EUR vzrástol medziročne o 831 691 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 81,26% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 8,88%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 1,45%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 8,89%.

Absolútne ukazovatele

79 381 826 €

4,1 %

11 144 487 €

20,4 %

25 886 301 €

7,3 %

15 308 811 €

11,9 %

10 241 373 €

19,4 %

Relatívne ukazovatele

14.05 %

1,7 %

1.34

0,1

6.29 %

3,0 %

40.86 %

-2,4 %

0.89

0,2 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 |Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 14 817 941 € -12,1 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb64 506 339 € 11,0 %
Zmena stavu zásob-312 895 € -134,0 %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru12 252 066 € -17,8 %
Náklady na materiál, energie49 582 342 € 8,9 %
Služby6 024 949 € -1,5 %
Pridaná hodnota11 144 487 € 20,4 %
Osobné náklady8 312 900 € 8,9 %
Odpisy a opravné položky k majetku882 134 € 16,8 %
Opravné položky40 195 € -35,6 %
Ostatné výnosy342 743 € -3,8 %
Iné prevádzkové náklady176 999 € 4,4 %
Zisk z predaja majetku5 862 € %

 
HV z hospodárskej činnosti2 088 405 € 101,2 %
HV z finančnej činnosti-2 571 € 10,6 %
z toho Nákladové úroky
HV pred zdanením2 085 834 € 101,5 %
Daň458 247 € 91,5 %
HV po zdanení1 627 587 € 104,5 %
EBITDA2 964 677 € 65,1 %
 
Aktíva
Majetok celkom
25 886 301 € 7,3 %
 
Neobežný majetok5 237 657 € 0,3 %
Dlhodobý hmotný majetok5 226 224 € 0,4 %
Dlhodobý nehmotný majetok11 433 € -25,5 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok20 572 277 € 9,2 %
Zásoby11 407 162 € 0,9 %
Dlhodobé pohľadávky107 312 € 20,4 %
Krátkodobé pohľadávky6 274 080 € 15,4 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty2 783 723 € 38,5 %
 
Časové rozlíšenie76 367 € 7,7 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky25 886 301 € 7,3 %
 
Vlastné imanie
15 308 811 € 11,9 %
Základné imanie3 800 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania6 018 219 € 0,6 %
HV minulých rokov3 863 005 € 24,5 %
HV za účtovné obdobie po zdanení1 627 587 € 104,5 %
 
Záväzky10 577 490 € 1,2 %
Dlhodobé záväzky75 518 € -1,3 %
Krátkodobé záväzky10 298 382 € 0,5 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé1 577 € %

Rezervy dlhodobé, krátkodobé202 013 € 54,1 %
 
Časové rozlíšenie0 € 0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?