GU SLOVENSKO, s.r.o.

Aktualizované 7.12.2023
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
GU SLOVENSKO, s.r.o.
Sídlo:
Priemyselný park Nitra-sever, Dolné Hony 24/1085
95141 Lužianky
Zápis v OR SR
Okresný súd Nitra
oddiel: Sro/26819/N
Od 4.8.2000, posledná zmena 25.11.2021
Štatutárny orgán:
  • Dipl. Ing. Radoslav Kmec
  • Julius von Resch
IČO:
35793708
DIČ:
2020223359

IČ DPH:

SK2020223359
Podľa §4, registrovaný od 1.12.2000
SK NACE (RÚZ):
25720 Výroba zámkov a pántov
Základné imanie:
3 800 000 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • Gretsch - UnitasGmbH (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 21.03.2023 ako riadna.

Firma GU SLOVENSKO, s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 74 947 004 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 14,37%. Dosiahnutý zisk po zdanení 795 896 EUR poklesol medziročne o 221 532 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 76,2% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 23,0%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 28,98%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 9,02%.

Absolútne ukazovatele

76 227 852 €

14,9 %

9 253 306 €

4,5 %

24 131 229 €

11,4 %

13 681 224 €

6,2 %

8 577 202 €

-1,4 %

Relatívne ukazovatele

12.35 %

-1,2 %

1.21

-0,1

3.30 %

-1,4 %

43.30 %

2,8 %

0.73

-0,2 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 16 858 215 € -2,2 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 58 088 789 € 20,3 %
Zmena stavu zásob 920 605 € 75,5 %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 14 911 805 € -3,4 %
Náklady na materiál, energie 45 536 502 € 23,0 %
Služby 6 113 621 € 29,0 %
Pridaná hodnota 9 253 306 € 4,5 %
Osobné náklady 7 634 035 € 9,0 %
Odpisy a opravné položky k majetku 755 299 € 9,0 %
Opravné položky 62 448 € %

Ostatné výnosy 356 120 € 16,0 %
Iné prevádzkové náklady 169 504 € 3,7 %
Zisk z predaja majetku -2 447 € 79,1 %
 
HV z hospodárskej činnosti 1 038 068 € -20,7 %
HV z finančnej činnosti -2 875 € 12,5 %
z toho Nákladové úroky 0 € -100,0 %
HV pred zdanením 1 035 193 € -20,7 %
Daň 239 297 € -16,8 %
HV po zdanení 795 896 € -21,8 %
EBITDA 1 795 814 € -9,9 %
 
Aktíva
Majetok celkom
24 131 229 € 11,4 %
 
Neobežný majetok 5 222 528 € 18,7 %
Dlhodobý hmotný majetok 5 207 175 € 18,9 %
Dlhodobý nehmotný majetok 15 353 € -20,3 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 18 837 781 € 9,4 %
Zásoby 11 301 970 € 17,6 %
Dlhodobé pohľadávky 89 101 € 14,3 %
Krátkodobé pohľadávky 5 436 865 € 1,6 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 2 009 845 € -8,1 %
 
Časové rozlíšenie 70 920 € 61,4 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 24 131 229 € 11,4 %
 
Vlastné imanie
13 681 224 € 6,2 %
Základné imanie 3 800 000 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 5 982 234 € 0,9 %
HV minulých rokov 3 103 094 € 45,2 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 795 896 € -21,8 %
 
Záväzky 10 450 005 € 19,0 %
Dlhodobé záväzky 76 504 € -0,2 %
Krátkodobé záväzky 10 242 318 € 20,7 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 80 € 0,0 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 131 103 € -39,6 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?