wolfcraft SK, s.r.o.

Aktualizované 7.12.2023
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
wolfcraft SK, s.r.o.
Sídlo:
Dunajskostredská 600
92901 Malé Dvorníky
Zápis v OR SR
Okresný súd Trnava
oddiel: Sro/13786/T
Od 4.9.2000, posledná zmena 24.6.2021
Štatutárny orgán:
  • Bernd Horst Weber
IČO:
35794780
DIČ:
2020279646

IČ DPH:

SK2020279646
Podľa §4, registrovaný od 1.7.2001
SK NACE (RÚZ):
25730 Výroba náradia
Základné imanie:
1 327 757 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • wolfcraft GmbH (99,92%)
  • Wolff GmbH & Co. KG (0,08%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 17.03.2023 ako riadna.

Firma wolfcraft SK, s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 35 952 906 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 16,11%. Dosiahnutý zisk po zdanení 1 085 081 EUR poklesol medziročne o 204 087 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 99,9% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 20,12%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 36,09%.
  • Osobné náklady sa medziročne znížili o 0,26%.

Absolútne ukazovatele

35 989 818 €

-19,2 %

7 713 020 €

-4,1 %

15 552 955 €

-10,3 %

7 523 571 €

8,4 %

3 191 609 €

8,9 %

Relatívne ukazovatele

21.45 %

2,7 %

1.37

-0,1

6.98 %

-0,5 %

51.63 %

-8,3 %

0.11

-0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 35 952 906 € -16,1 %
Zmena stavu zásob -599 499 € -165,7 %
Aktivácia 6 128 € %

Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 23 640 128 € -20,1 %
Služby 3 954 561 € -36,1 %
Pridaná hodnota 7 713 020 € -4,1 %
Osobné náklady 5 612 126 € -0,3 %
Odpisy a opravné položky k majetku 890 076 € 15,0 %
Opravné položky 51 826 € 193,3 %
Ostatné výnosy 226 280 € 1,9 %
Iné prevádzkové náklady 1 885 € -94,3 %
Zisk z predaja majetku 39 836 € 227,1 %
 
HV z hospodárskej činnosti 1 475 049 € -18,0 %
HV z finančnej činnosti -93 454 € 38,0 %
z toho Nákladové úroky 41 978 € -21,2 %
HV pred zdanením 1 381 595 € -16,1 %
Daň 296 514 € -17,2 %
HV po zdanení 1 085 081 € -15,8 %
EBITDA 2 325 289 € -8,7 %
 
Aktíva
Majetok celkom
15 552 955 € -10,3 %
 
Neobežný majetok 5 985 387 € -3,6 %
Dlhodobý hmotný majetok 5 977 453 € -2,4 %
Dlhodobý nehmotný majetok 7 934 € -90,3 %
Dlhodobý finančný majetok 0 € 0 %
 
Obežný majetok 9 563 690 € -14,0 %
Zásoby 8 814 545 € -12,7 %
Dlhodobé pohľadávky 39 431 € 33,5 %
Krátkodobé pohľadávky 545 880 € -22,8 %
Krátkodobý finančný majetok 0 € 0 %
Finančné účty 163 834 € -43,0 %
 
Časové rozlíšenie 3 878 € -35,6 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 15 552 955 € -10,3 %
 
Vlastné imanie
7 523 571 € 8,4 %
Základné imanie 1 327 757 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 2 633 000 € 0,0 %
HV minulých rokov 2 477 733 € 46,7 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 1 085 081 € -15,8 %
 
Záväzky 8 029 384 € -22,8 %
Dlhodobé záväzky 74 890 € 3,0 %
Krátkodobé záväzky 5 827 987 € -24,0 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 1 084 035 € -31,9 %
Bankové úvery krátkodobé 508 541 € 1,5 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 533 931 € -5,5 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?