wolfcraft SK, s.r.o.

Aktualizované 29.5.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
wolfcraft SK, s.r.o.
Sídlo:
Dunajskostredská 600
92901 Malé Dvorníky
Zápis v OR SR
Okresný súd Trnava
oddiel: Sro/13786/T
Od 4.9.2000, posledná zmena 24.6.2021
Štatutárny orgán:
  • Bernd Horst Weber
IČO:
35794780
DIČ:
2020279646

IČ DPH:

SK2020279646
Podľa §4, registrovaný od 1.7.2001
SK NACE (RÚZ):
25730 Výroba náradia
Základné imanie:
1 327 757 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • wolfcraft GmbH (99,92%)
  • Wolff GmbH & Co. KG (0,08%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 22.03.2024 ako riadna.

Firma wolfcraft SK, s.r.o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 34 862 895 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 3,03%. Dosiahnutý zisk po zdanení 1 071 056 EUR poklesol medziročne o 14 025 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 99,38% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne znížili o 2,77%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 12,3%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 5,47%.

Absolútne ukazovatele

35 080 428 €

-2,5 %

7 816 928 €

1,3 %

13 718 331 €

-11,8 %

8 044 627 €

6,9 %

3 661 211 €

14,7 %

Relatívne ukazovatele

22.42 %

1,0 %

1.32

-0,1

7.81 %

0,8 %

41.36 %

-10,3 %

0.30

0,2 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 34 862 895 € -3,0 %
Zmena stavu zásob -539 695 € 10,0 %
Aktivácia 103 € -98,3 %
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 22 985 722 € -2,8 %
Služby 3 468 332 € -12,3 %
Pridaná hodnota 7 816 928 € 1,3 %
Osobné náklady 5 918 987 € 5,5 %
Odpisy a opravné položky k majetku 841 236 € -5,5 %
Opravné položky 52 321 € 1,0 %
Ostatné výnosy 222 583 € -1,6 %
Iné prevádzkové náklady -48 795 € %
Zisk z predaja majetku 47 326 € 18,8 %
 
HV z hospodárskej činnosti 1 375 409 € -6,8 %
HV z finančnej činnosti -35 338 € 62,2 %
z toho Nákladové úroky 30 577 € -27,2 %
HV pred zdanením 1 340 071 € -3,0 %
Daň 269 015 € -9,3 %
HV po zdanení 1 071 056 € -1,3 %
EBITDA 2 169 319 € -6,7 %
 
Aktíva
Majetok celkom
13 718 331 € -11,8 %
 
Neobežný majetok 5 417 630 € -9,5 %
Dlhodobý hmotný majetok 5 413 158 € -9,4 %
Dlhodobý nehmotný majetok 4 472 € -43,6 %
Dlhodobý finančný majetok 0 € 0 %
 
Obežný majetok 8 291 268 € -13,3 %
Zásoby 6 850 192 € -22,3 %
Dlhodobé pohľadávky 72 461 € 83,8 %
Krátkodobé pohľadávky 1 245 764 € 128,2 %
Krátkodobý finančný majetok 0 € 0 %
Finančné účty 122 851 € -25,0 %
 
Časové rozlíšenie 9 433 € 143,2 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 13 718 331 € -11,8 %
 
Vlastné imanie
8 044 627 € 6,9 %
Základné imanie 1 327 757 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 2 633 000 € 0,0 %
HV minulých rokov 3 012 814 € 21,6 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 1 071 056 € -1,3 %
 
Záväzky 5 673 704 € -29,3 %
Dlhodobé záväzky 77 278 € 3,2 %
Krátkodobé záväzky 4 050 931 € -30,5 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé 567 937 € -47,6 %
Bankové úvery krátkodobé 516 098 € 1,5 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 461 460 € -13,6 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?