DIEBOLD NIXDORF s.r.o.

Historický názov:
  • WINCOR NIXDORF s.r.o.
Aktualizované 18.6.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
DIEBOLD NIXDORF s.r.o.
Sídlo:
Mokráň záhon 4
82104 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/22461/B
Od 19.9.2000, posledná zmena 14.6.2022
Štatutárny orgán:
  • Stanislav Zrcek
  • Vladimír Drda
IČO:
35795808
DIČ:
2020234788

IČ DPH:

SK2020234788
Podľa §4, registrovaný od 1.10.2000
SK NACE (RÚZ):
62090 Ostatné služby týkajúce sa informačných technológií a počítačov
Základné imanie:
248 955 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • WINCOR NIXDORF International GmbH (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 30.06.2023 ako riadna.

Firma DIEBOLD NIXDORF s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 30 288 608 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 6,3%. Dosiahnutý zisk po zdanení 1 282 361 EUR poklesol medziročne o 122 034 EUR.

Firma predala tovar za 14 390 645 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 4 684 884 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 32%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 39,56%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 10,02%.
  • Osobné náklady sa medziročne znížili o 1,26%.

Absolútne ukazovatele

30 375 214 €

-8,2 %

13 124 511 €

-2,2 %

18 571 217 €

29,7 %

5 724 132 €

24,0 %

7 008 019 €

17,6 %

Relatívne ukazovatele

43.33 %

1,8 %

1.16

-0,0

6.91 %

-2,9 %

69.18 %

1,4 %

1.40

-0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 14 390 645 € -13,7 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 15 897 963 € 1,6 %
Zmena stavu zásob 69 463 € -89,6 %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 9 705 761 € -14,3 %
Náklady na materiál, energie 149 959 € 39,6 %
Služby 7 453 861 € -10,0 %
Pridaná hodnota 13 124 511 € -2,2 %
Osobné náklady 11 341 731 € -1,3 %
Odpisy a opravné položky k majetku 104 182 € -8,4 %
Opravné položky -32 837 € 89,4 %
Ostatné výnosy
Iné prevádzkové náklady 8 091 € -88,3 %
Zisk z predaja majetku 0 € 100,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti 1 627 323 € -14,9 %
HV z finančnej činnosti -157 855 € -28,0 %
z toho Nákladové úroky 136 € 100,0 %
HV pred zdanením 1 469 468 € -17,8 %
Daň 187 107 € -51,3 %
HV po zdanení 1 282 361 € -8,7 %
EBITDA 1 655 484 € -3,5 %
 
Aktíva
Majetok celkom
18 571 217 € 29,7 %
 
Neobežný majetok 179 580 € -36,7 %
Dlhodobý hmotný majetok 179 580 € -36,5 %
Dlhodobý nehmotný majetok 0 € -100,0 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 18 241 007 € 35,4 %
Zásoby 2 651 072 € 8,3 %
Dlhodobé pohľadávky 401 982 € -1,8 %
Krátkodobé pohľadávky 14 667 133 € 65,9 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 520 820 € -70,6 %
 
Časové rozlíšenie 150 630 € -73,1 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 18 571 217 € 29,7 %
 
Vlastné imanie
5 724 132 € 24,0 %
Základné imanie 248 955 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 29 339 € 0,0 %
HV minulých rokov 4 163 477 € 41,9 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 1 282 361 € -8,7 %
 
Záväzky 11 150 835 € 25,2 %
Dlhodobé záväzky 444 564 € %

Krátkodobé záväzky 9 285 386 € 35,2 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 1 420 885 € -29,0 %
 
Časové rozlíšenie 1 696 250 € 114,6 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?