Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
WESTech, spol. s r.o.
Sídlo:
Stará Vajnorská 17
83104 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/22493/B
Od 25.9.2000, posledná zmena 3.2.2023
Štatutárny orgán:
  • Ing. Matej Sršeň
IČO:
35796111
DIČ:
2020245557

IČ DPH:

SK2020245557
Podľa §4, registrovaný od 1.11.2000
SK NACE (RÚZ):
46510 Veľkoobchod s počítačmi, počítačovými periférnymi zariadeniami a softvérom
Základné imanie:
33 195 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • Akciju sabiedriba "ELKO GRUPA" (51,0%)
  • LSK spol. s r.o. (49,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 29.03.2023 ako riadna.

Firma WESTech, spol. s r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 195 671 437 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 4,95%. Dosiahnutý zisk po zdanení 5 501 375 EUR vzrástol medziročne o 626 161 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 98,45% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 195 307 184 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 13 319 834 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 6%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 53,2%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 13,28%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 26,17%.

Absolútne ukazovatele

198 382 150 €

5,6 %

11 045 790 €

9,6 %

59 056 271 €

6,1 %

37 208 131 €

24,7 %

30 612 801 €

19,9 %

Relatívne ukazovatele

5.65 %

0,2 %

2.07

-0,3

9.32 %

0,6 %

37.00 %

-9,4 %

1.46

0,3 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 195 307 184 € 4,9 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 364 253 € 57,6 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 181 987 350 € 4,5 %
Náklady na materiál, energie 468 531 € 53,2 %
Služby 2 161 459 € 13,3 %
Pridaná hodnota 11 045 790 € 9,6 %
Osobné náklady 5 325 200 € 26,2 %
Odpisy a opravné položky k majetku 645 816 € 29,2 %
Opravné položky 48 756 € 262,4 %
Ostatné výnosy 699 611 € -11,2 %
Iné prevádzkové náklady 113 881 € -25,7 %
Zisk z predaja majetku 23 658 € %

 
HV z hospodárskej činnosti 5 643 713 € -6,0 %
HV z finančnej činnosti 1 103 730 € %

z toho Nákladové úroky 58 187 € %

HV pred zdanením 6 747 443 € 8,7 %
Daň 1 246 068 € -6,5 %
HV po zdanení 5 501 375 € 12,8 %
EBITDA 6 265 871 € -3,5 %
 
Aktíva
Majetok celkom
59 056 271 € 6,1 %
 
Neobežný majetok 7 563 331 € 96,1 %
Dlhodobý hmotný majetok 1 538 409 € 6,4 %
Dlhodobý nehmotný majetok 205 807 € -7,0 %
Dlhodobý finančný majetok 5 819 115 € 165,6 %
 
Obežný majetok 49 579 868 € -2,2 %
Zásoby 20 943 246 € 2,8 %
Dlhodobé pohľadávky 0 € -100,0 %
Krátkodobé pohľadávky 26 429 514 € 4,3 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 2 207 108 € -49,1 %
 
Časové rozlíšenie 1 913 072 € 71,9 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 59 056 271 € 6,1 %
 
Vlastné imanie
37 208 131 € 24,7 %
Základné imanie 33 195 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 2 863 188 € %

HV minulých rokov 28 810 373 € 15,5 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 5 501 375 € 12,8 %
 
Záväzky 18 910 096 € -21,2 %
Dlhodobé záväzky 709 348 € 100,0 %
Krátkodobé záväzky 17 942 095 € -24,6 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 258 653 € 25,8 %
 
Časové rozlíšenie 2 938 044 € 60,1 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?