Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
WESTech, spol. s r.o.
Sídlo:
Stará Vajnorská 17
83104 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/22493/B
Od 25.9.2000, posledná zmena 3.2.2023
Štatutárny orgán:
  • Ing. Matej Sršeň
IČO:
35796111
DIČ:
2020245557

IČ DPH:

SK2020245557
Podľa §4, registrovaný od 1.11.2000
SK NACE (RÚZ):
46510 Veľkoobchod s počítačmi, počítačovými periférnymi zariadeniami a softvérom
Základné imanie:
33 195 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • Akciju sabiedriba "ELKO GRUPA" (51,0%)
  • LSK spol. s r.o. (49,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 01/2023 do 12/2023 podaná 27.03.2024 ako riadna.

Firma WESTech, spol. s r.o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 232 364 707 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 18,75%. Dosiahnutý zisk po zdanení 4 020 587 EUR poklesol medziročne o 1 480 788 EUR.

Prevažná časť výnosov je tvorená tržbami za predaj tovaru, tieto tržby tvoria 99,03% celkových výnosov firmy.

Firma predala tovar za 231 930 637 EUR, dosiahla zisk z predaja tovaru vo výške 14 596 683 EUR, pracuje s obchodnou maržou vo výške 6%.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 3,03%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 16,66%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 29,17%.

Absolútne ukazovatele

234 206 956 €

18,1 %

11 740 470 €

6,3 %

72 106 736 €

22,1 %

40 778 140 €

9,6 %

33 106 617 €

8,1 %

Relatívne ukazovatele

5.05 %

-0,6 %

1.71

-0,4

5.58 %

-3,7 %

43.45 %

6,5 %

1.39

-0,1 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2023 do 12/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 231 930 637 € 18,8 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 434 070 € 19,2 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 217 333 954 € 19,4 %
Náklady na materiál, energie 482 711 € 3,0 %
Služby 2 521 533 € 16,7 %
Pridaná hodnota 11 740 470 € 6,3 %
Osobné náklady 6 878 598 € 29,2 %
Odpisy a opravné položky k majetku 561 436 € -13,1 %
Opravné položky 254 122 € %

Ostatné výnosy 859 597 € 22,9 %
Iné prevádzkové náklady 251 985 € 121,3 %
Zisk z predaja majetku 41 645 € 76,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti 4 981 610 € -11,7 %
HV z finančnej činnosti 212 865 € -80,7 %
z toho Nákladové úroky 75 747 € 30,2 %
HV pred zdanením 5 194 475 € -23,0 %
Daň 1 173 888 € -5,8 %
HV po zdanení 4 020 587 € -26,9 %
EBITDA 5 469 484 € -12,7 %
 
Aktíva
Majetok celkom
72 106 736 € 22,1 %
 
Neobežný majetok 8 668 976 € 14,6 %
Dlhodobý hmotný majetok 1 899 082 € 23,4 %
Dlhodobý nehmotný majetok 255 411 € 24,1 %
Dlhodobý finančný majetok 6 514 483 € 11,9 %
 
Obežný majetok 61 542 730 € 24,1 %
Zásoby 21 371 208 € 2,0 %
Dlhodobé pohľadávky 60 305 € 100,0 %
Krátkodobé pohľadávky 31 174 382 € 18,0 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 8 936 835 € %

 
Časové rozlíšenie 1 895 030 € -0,9 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 72 106 736 € 22,1 %
 
Vlastné imanie
40 778 140 € 9,6 %
Základné imanie 33 195 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 3 412 610 € 19,2 %
HV minulých rokov 33 311 748 € 15,6 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 4 020 587 € -26,9 %
 
Záväzky 27 689 251 € 46,4 %
Dlhodobé záväzky 749 246 € 5,6 %
Krátkodobé záväzky 26 631 493 € 48,4 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 308 512 € 19,3 %
 
Časové rozlíšenie 3 639 345 € 23,9 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?