Klauke Slovakia s.r.o.

Historický názov:
  • UTILUX, s.r.o.
Aktualizované 30.11.2023
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Klauke Slovakia s.r.o.
Sídlo:
Nábrežie Oravy 2711
02601 Dolný Kubín
Zápis v OR SR
Okresný súd Žilina
oddiel: Sro/13360/L
Od 24.10.2000, posledná zmena 26.7.2023
Štatutárny orgán:
  • Jean- Claude Wetzels
  • Marc Vandevelde
  • Peter Bielončík
IČO:
35798076
DIČ:
2020280416

IČ DPH:

SK2020280416
Podľa §4, registrovaný od 27.10.2000
SK NACE (RÚZ):
27330 Výroba elektroinštalačných zariadení
Základné imanie:
4 661 091 EUR
Druh vlastníctva
Medzinárodné - súkromné
  • Emerson International Holding Company Limited (99,98%)
  • Emerson Electric Co. (0,02%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 10/2021 do 09/2022 podaná 21.03.2023 ako riadna.

Firma Klauke Slovakia s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 48 832 293 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 19,75%. Dosiahnutý zisk po zdanení 3 273 028 EUR vzrástol medziročne o 1 501 882 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 91,17% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 11,71%.
  • Náklady na služby sa medziročne znížili o 6,56%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 8,77%.

Absolútne ukazovatele

53 385 895 €

13,6 %

16 377 711 €

24,0 %

33 884 828 €

15,8 %

24 801 724 €

15,2 %

17 650 963 €

27,0 %

Relatívne ukazovatele

33.54 %

1,1 %

1.54

0,2

9.66 %

3,6 %

26.81 %

0,4 %

1.96

0,2 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 10/2021 do 9/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 160 130 € %

Tržby z predaja výrobkov a služieb 48 672 163 € 19,4 %
Zmena stavu zásob -136 930 € -106,1 %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 91 081 € 237,2 %
Náklady na materiál, energie 26 925 946 € 11,7 %
Služby 5 246 331 € -6,6 %
Pridaná hodnota 16 377 711 € 24,0 %
Osobné náklady 10 617 933 € 8,8 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 485 788 € 9,4 %
Opravné položky 53 371 € -30,1 %
Ostatné výnosy 213 387 € 4,6 %
Iné prevádzkové náklady 343 767 € 10,2 %
Zisk z predaja majetku 169 987 € -55,6 %
 
HV z hospodárskej činnosti 4 314 520 € 81,6 %
HV z finančnej činnosti -59 273 € -171,2 %
z toho Nákladové úroky
HV pred zdanením 4 255 247 € 80,7 %
Daň 982 219 € 68,5 %
HV po zdanení 3 273 028 € 84,8 %
EBITDA 5 629 398 € 68,7 %
 
Aktíva
Majetok celkom
33 884 828 € 15,8 %
 
Neobežný majetok 8 639 094 € -4,6 %
Dlhodobý hmotný majetok 8 618 735 € -4,4 %
Dlhodobý nehmotný majetok 20 359 € -41,7 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 25 191 512 € 24,9 %
Zásoby 10 348 472 € 14,0 %
Dlhodobé pohľadávky 7 908 € 0,0 %
Krátkodobé pohľadávky 14 820 296 € 33,8 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 14 836 € 54,5 %
 
Časové rozlíšenie 54 222 € 19,1 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 33 884 828 € 15,8 %
 
Vlastné imanie
24 801 724 € 15,2 %
Základné imanie 4 661 091 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 919 095 € 0,0 %
HV minulých rokov 15 948 510 € 12,5 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 3 273 028 € 84,8 %
 
Záväzky 9 083 104 € 17,4 %
Dlhodobé záväzky 229 719 € -22,1 %
Krátkodobé záväzky 7 586 855 € 20,4 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 8 € 14,3 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 1 266 522 € 11,4 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?