Klauke Slovakia s.r.o.

Historický názov:
  • UTILUX, s.r.o.
Aktualizované 17.6.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Klauke Slovakia s.r.o.
Sídlo:
Nábrežie Oravy 2711
02601 Dolný Kubín
Zápis v OR SR
Okresný súd Žilina
oddiel: Sro/13360/L
Od 24.10.2000, posledná zmena 26.7.2023
Štatutárny orgán:
  • Jean-Claude Wetzels
  • Marc Vandevelde
  • Peter Bielončík
IČO:
35798076
DIČ:
2020280416

IČ DPH:

SK2020280416
Podľa §4, registrovaný od 27.10.2000
SK NACE (RÚZ):
27330 Výroba elektroinštalačných zariadení
Základné imanie:
4 661 091 EUR
Druh vlastníctva
Medzinárodné - súkromné
  • Emerson International Holding Company Limited (99,98%)
  • Emerson Electric Co. (0,02%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2023 za obdobie od 10/2022 do 09/2023 podaná 27.03.2024 ako riadna.

Firma Klauke Slovakia s.r.o. dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 65 603 661 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 34,34%. Dosiahnutý zisk po zdanení 2 404 255 EUR poklesol medziročne o 868 773 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 92,82% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 23,89%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 18,43%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 10,53%.

Absolútne ukazovatele

70 337 507 €

31,8 %

25 639 450 €

56,6 %

38 744 498 €

14,3 %

27 205 979 €

9,7 %

16 092 018 €

-8,8 %

Relatívne ukazovatele

39.08 %

5,5 %

2.18

0,6

6.21 %

-3,5 %

29.78 %

3,0 %

1.31

-0,6 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 10/2022 do 9/2023 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 319 062 € 99,3 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 65 284 599 € 34,1 %
Zmena stavu zásob 226 473 € 265,4 %
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru 153 302 € 68,3 %
Náklady na materiál, energie 33 358 541 € 23,9 %
Služby 6 213 161 € 18,4 %
Pridaná hodnota 25 639 450 € 56,6 %
Osobné náklady 11 735 731 € 10,5 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 652 720 € 11,2 %
Opravné položky 506 532 € %

Ostatné výnosy 329 983 € 54,6 %
Iné prevádzkové náklady 7 474 887 € %

Zisk z predaja majetku 72 562 € -57,3 %
 
HV z hospodárskej činnosti 5 137 805 € 19,1 %
HV z finančnej činnosti -8 881 € 85,0 %
z toho Nákladové úroky
HV pred zdanením 5 128 924 € 20,5 %
Daň 2 724 669 € 177,4 %
HV po zdanení 2 404 255 € -26,5 %
EBITDA 6 717 963 € 19,3 %
 
Aktíva
Majetok celkom
38 744 498 € 14,3 %
 
Neobežný majetok 12 901 458 € 49,3 %
Dlhodobý hmotný majetok 12 874 087 € 49,4 %
Dlhodobý nehmotný majetok 27 371 € 34,4 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 25 768 902 € 2,3 %
Zásoby 13 114 122 € 26,7 %
Dlhodobé pohľadávky 7 908 € 0,0 %
Krátkodobé pohľadávky 12 618 062 € -14,9 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 28 810 € 94,2 %
 
Časové rozlíšenie 74 138 € 36,7 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 38 744 498 € 14,3 %
 
Vlastné imanie
27 205 979 € 9,7 %
Základné imanie 4 661 091 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 919 095 € 0,0 %
HV minulých rokov 19 221 538 € 20,5 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 2 404 255 € -26,5 %
 
Záväzky 11 538 519 € 27,0 %
Dlhodobé záväzky 118 598 € -48,4 %
Krátkodobé záväzky 9 743 106 € 28,4 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 8 € 0,0 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 1 676 807 € 32,4 %
 
Časové rozlíšenie

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?