IAC Group (Slovakia) s.r.o.

Historický názov:
  • International Automotive Components Group (Slovakia) s.r.o.
  • Lear Corporation Slovakia s.r.o.
Aktualizované 25.5.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
IAC Group (Slovakia) s.r.o.
Sídlo:
Automobilový priemyselný park Lozorno súp.č.1006
90055 Lozorno
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/22717/B
Od 27.10.2000, posledná zmena 15.5.2024
Štatutárny orgán:
  • Iwona Niec Villaire
IČO:
35798513
DIČ:
2020223557

IČ DPH:

SK2020223557
Podľa §4, registrovaný od 1.12.2000
SK NACE (RÚZ):
29320 Výroba ostatných dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá
Základné imanie:
76 800 771 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • International Automotive Components Group Europe S.a r.l. (100,0%)
  • International Automotive Components Group s.r.o. (0,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 29.06.2023 ako riadna.

Firma IAC Group (Slovakia) s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 146 433 323 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 24,6%. Dosiahnutý zisk po zdanení 2 984 871 EUR vzrástol medziročne o 2 273 621 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 84,88% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 24,43%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 20,7%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 5,46%.

Absolútne ukazovatele

168 969 441 €

22,3 %

22 382 852 €

25,3 %

126 427 001 €

32,9 %

44 729 574 €

7,2 %

26 113 582 €

-0,2 %

Relatívne ukazovatele

15.29 %

0,1 %

0.94

0,1

2.36 %

1,6 %

64.62 %

8,5 %

1.18

-0,2 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 3 016 079 € %

Tržby z predaja výrobkov a služieb 143 417 244 € 22,8 %
Zmena stavu zásob 1 129 246 € 278,0 %
Aktivácia 0 € 0 %
Náklady na predaj tovaru 3 089 126 € %

Náklady na materiál, energie 97 921 499 € 24,4 %
Služby 23 195 700 € 20,7 %
Pridaná hodnota 22 382 852 € 25,3 %
Osobné náklady 23 879 289 € 5,5 %
Odpisy a opravné položky k majetku 6 214 860 € 3,6 %
Opravné položky 1 091 731 € 136,8 %
Ostatné výnosy 18 572 663 € 4,1 %
Iné prevádzkové náklady 6 765 284 € 14,5 %
Zisk z predaja majetku -22 905 € %
 
HV z hospodárskej činnosti 3 954 838 € 270,3 %
HV z finančnej činnosti 458 € 101,7 %
z toho Nákladové úroky 906 831 € 138,0 %
HV pred zdanením 3 955 296 € 280,1 %
Daň 970 425 € 194,7 %
HV po zdanení 2 984 871 € %

EBITDA 10 192 603 € 44,2 %
 
Aktíva
Majetok celkom
126 427 001 € 32,9 %
 
Neobežný majetok 24 268 994 € -7,4 %
Dlhodobý hmotný majetok 24 139 282 € -7,6 %
Dlhodobý nehmotný majetok 129 712 € 51,6 %
Dlhodobý finančný majetok 0 € 0 %
 
Obežný majetok 96 706 509 € 44,6 %
Zásoby 12 721 890 € 20,4 %
Dlhodobé pohľadávky 2 214 457 € 9,5 %
Krátkodobé pohľadávky 81 769 114 € 50,6 %
Krátkodobý finančný majetok 0 € 0 %
Finančné účty 1 048 € -63,8 %
 
Časové rozlíšenie 5 451 498 € 163,4 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 126 427 001 € 32,9 %
 
Vlastné imanie
44 729 574 € 7,2 %
Základné imanie 76 800 771 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 498 € 0,0 %
HV minulých rokov -35 056 566 € 2,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 2 984 871 € %

 
Záväzky 79 569 517 € 52,3 %
Dlhodobé záväzky 4 899 462 € -26,0 %
Krátkodobé záväzky 58 593 711 € 118,8 %
Krátkodobé finančné výpomoci 499 593 € 100,0 %
Bankové úvery dlhodobé 0 € 0 %
Bankové úvery krátkodobé 12 608 754 € -1,7 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 2 967 997 € -50,7 %
 
Časové rozlíšenie 2 127 910 € 83,3 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?