Motherson SAS Automotive Systems and Technologies Slovakia s.r.o.

Historický názov:
  • SAS Automotive s.r.o.
Aktualizované 25.5.2024
Partner verejného sektora

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Motherson SAS Automotive Systems and Technologies Slovakia s.r.o.
Sídlo:
Opletalova 71
84107 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/22790/B
Od 8.11.2000, posledná zmena 13.4.2024
Štatutárny orgán:
  • Francois Adrien Barthel
  • Frédéric Karim Boumaza
  • Ing. Ondrej Fukna
  • Andreas Heuser
IČO:
35799218
DIČ:
2020235206

IČ DPH:

SK2020235206
Podľa §4, registrovaný od 29.5.2002
SK NACE (RÚZ):
29320 Výroba ostatných dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá
Základné imanie:
730 267 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • Motherson Sequencing and Assembly Services Global Group GmbH (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 11.05.2023 ako riadna.

Firma Motherson SAS Automotive Systems and Technologies Slovakia s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 871 015 999 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o nárast o 9,98%. Dosiahnutý zisk po zdanení 5 294 070 EUR poklesol medziročne o 5 312 182 EUR.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 9,1%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 18,89%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 2,98%.

Absolútne ukazovatele

1 290 064 092 €

-4,5 %

30 785 660 €

31,7 %

171 104 846 €

27,7 %

20 906 059 €

-11,5 %

16 272 121 €

26,3 %

Relatívne ukazovatele

3.53 %

0,6 %

1.78

0,4

3.09 %

-4,8 %

87.78 %

5,4 %

1.00

-0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 871 015 999 € 10,0 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 818 787 934 € 9,1 %
Služby 21 316 860 € 18,9 %
Pridaná hodnota 30 785 660 € 31,7 %
Osobné náklady 17 325 925 € 3,0 %
Odpisy a opravné položky k majetku 3 893 208 € -7,6 %
Opravné položky 168 862 € %

Ostatné výnosy 412 767 479 € -15,6 %
Iné prevádzkové náklady 414 237 276 € -13,3 %
Zisk z predaja majetku
 
HV z hospodárskej činnosti 8 053 413 € -41,6 %
HV z finančnej činnosti -1 166 817 € %
z toho Nákladové úroky 1 018 654 € 6,2 %
HV pred zdanením 6 886 596 € -49,2 %
Daň 1 592 526 € -46,0 %
HV po zdanení 5 294 070 € -50,1 %
EBITDA 11 946 621 € -33,1 %
 
Aktíva
Majetok celkom
171 104 846 € 27,7 %
 
Neobežný majetok 9 633 308 € -20,8 %
Dlhodobý hmotný majetok 9 620 843 € -20,4 %
Dlhodobý nehmotný majetok 12 465 € -82,2 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 156 871 680 € 32,6 %
Zásoby 16 020 888 € 33,3 %
Dlhodobé pohľadávky 1 839 772 € 4,9 %
Krátkodobé pohľadávky 137 440 786 € 32,2 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 1 570 234 € 175,5 %
 
Časové rozlíšenie 4 599 858 € 29,1 %
Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 171 104 846 € 27,7 %
 
Vlastné imanie
20 906 059 € -11,5 %
Základné imanie 730 267 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 7 502 378 € 0,0 %
HV minulých rokov 7 379 344 € 54,6 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 5 294 070 € -50,1 %
 
Záväzky 148 026 414 € 36,5 %
Dlhodobé záväzky 7 432 € -65,0 %
Krátkodobé záväzky 141 187 272 € 34,2 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 0 € -100,0 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 6 831 710 € 115,9 %
 
Časové rozlíšenie 2 172 373 € 11,8 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?