INDEX NOSLUŠ s.r.o.

Historický názov:
  • NOSLUŠ s.r.o.
Aktualizované 29.5.2024
Partner verejného sektora Registrovaný hospodársky subjekt

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
INDEX NOSLUŠ s.r.o.
Sídlo:
Prešovská 38
82102 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/23299/B
Od 17.1.2001, posledná zmena 13.4.2022
Štatutárny orgán:
  • Ing. István Kocsis
  • Ing. Róbert Čvapek
IČO:
35804441
DIČ:
2020224074

IČ DPH:

SK2020224074
Podľa §4, registrovaný od 1.3.2001
SK NACE (RÚZ):
78100 Činnosti agentúr sprostredkujúcich zamestnania
Základné imanie:
33 194 EUR
Druh vlastníctva
Súkromné tuzemské
  • INDEX NOSLUŠ HOLDING a.s. (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 30.06.2023 ako riadna.

Firma INDEX NOSLUŠ s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 36 860 736 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 8,5%. Dosiahnutý zisk po zdanení 25 487 EUR poklesol medziročne o 50 116 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 94,27% celkových výnosov firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 15,02%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 1,72%.
  • Osobné náklady sa medziročne znížili o 9,94%.

Absolútne ukazovatele

39 102 743 €

-4,4 %

34 673 680 €

-9,1 %

20 439 761 €

12,5 %

6 316 322 €

2,7 %

-679 267 €

-0,9 %

Relatívne ukazovatele

94.07 %

-0,7 %

1.01

0,0

0.12 %

-0,3 %

69.10 %

2,9 %

0.94

0,0 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru
Tržby z predaja výrobkov a služieb 36 860 736 € -8,5 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia
Náklady na predaj tovaru
Náklady na materiál, energie 197 553 € 15,0 %
Služby 1 989 503 € 1,7 %
Pridaná hodnota 34 673 680 € -9,1 %
Osobné náklady 34 433 886 € -9,9 %
Odpisy a opravné položky k majetku 205 384 € 17,7 %
Opravné položky 0 € -100,0 %
Ostatné výnosy 2 233 082 € 273,0 %
Iné prevádzkové náklady 2 194 926 € %

Zisk z predaja majetku 0 € -100,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti 72 566 € -40,2 %
HV z finančnej činnosti -23 308 € %
z toho Nákladové úroky 20 010 € 274,8 %
HV pred zdanením 49 258 € -58,9 %
Daň 23 771 € -46,4 %
HV po zdanení 25 487 € -66,3 %
EBITDA 277 950 € -4,4 %
 
Aktíva
Majetok celkom
20 439 761 € 12,5 %
 
Neobežný majetok 7 521 954 € 1,7 %
Dlhodobý hmotný majetok 201 892 € -2,6 %
Dlhodobý nehmotný majetok 212 859 € -32,7 %
Dlhodobý finančný majetok 7 107 203 € 3,4 %
 
Obežný majetok 12 583 479 € 17,3 %
Zásoby 99 693 € 2,0 %
Dlhodobé pohľadávky 22 847 € 25,5 %
Krátkodobé pohľadávky 12 457 111 € 17,9 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 3 828 € -90,3 %
 
Časové rozlíšenie 334 328 € %

Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 20 439 761 € 12,5 %
 
Vlastné imanie
6 316 322 € 2,7 %
Základné imanie 33 194 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 3 670 503 € 4,1 %
HV minulých rokov 2 587 138 € 3,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 25 487 € -66,3 %
 
Záväzky 14 123 439 € 18,4 %
Dlhodobé záväzky 50 491 € -39,0 %
Krátkodobé záväzky 10 968 500 € 6,9 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé 2 605 727 € 141,1 %
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 498 721 € -2,2 %
 
Časové rozlíšenie 0 € -100,0 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?