Loading

Orange Business Services Slovakia s.r.o.

Historický názov:
  • Equant Slovakia s.r.o.
Aktualizované 18.4.2024

Porovnávač firiem

Porovnajte firmu s konkurenciou, identifikujte jej silné a slabé stránky.

Porovnať môžete až 5 firiem.

Údaje o firme

Skopírovať údaje
Obchodné meno:
Orange Business Services Slovakia s.r.o.
Sídlo:
Metodova 8
82108 Bratislava
Zápis v OR SR
Mestský súd Bratislava III
oddiel: Sro/23910/B
Od 16.3.2001, posledná zmena 6.4.2023
Štatutárny orgán:
  • Jens Peter Buhl
  • Martin Kull
IČO:
35810254
DIČ:
2020259615

IČ DPH:

SK2020259615
Podľa §4, registrovaný od 1.5.2002
SK NACE (RÚZ):
61900 Ostatné telekomunikačné činnosti
Základné imanie:
6 639 EUR
Druh vlastníctva
Zahraničné
  • Orange Business Services Participations S.A. (100,0%)
Ďalšie informácie:

Hospodárske výsledky - zisk, tržby

Výkaz ziskov a strát ľudskou rečou

Posledná predložená účtovná závierka bola za rok 2022 za obdobie od 01/2022 do 12/2022 podaná 27.06.2023 ako riadna.

Firma Orange Business Services Slovakia s.r.o. dosiahla v roku 2022 tržby vo výške 32 472 492 EUR, v porovnaní s predchádzajúcim rokom išlo o pokles o 1,36%. Dosiahnutý zisk po zdanení 994 489 EUR poklesol medziročne o 1 715 758 EUR.

Firma predáva prevažne vlastné výrobky a služby, tieto tržby tvoria 97,39% celkových výnosov firmy.

Firma „aktivovala“ časť nákladov vynaložených v aktuálnom roku vo výške 760 813 EUR. Môže ísť o vytvorenie majetku vlastnou činnosťou, čo sa prejaví zvýšením hodnoty aktív. Hodnota aktivácie tvorí významný podiel na hospodárskom výsledku firmy.

Uvedené položky nákladov sa vyvíjali nasledovne:

  • Náklady na materiál a energie sa medziročne zvýšili o 47,66%.
  • Náklady na služby sa medziročne zvýšili o 3,71%.
  • Osobné náklady sa medziročne zvýšili o 4,69%.

Absolútne ukazovatele

33 297 516 €

-1,7 %

28 717 615 €

-3,4 %

9 235 404 €

-13,7 %

5 108 906 €

-25,1 %

3 453 016 €

-21,7 %

Relatívne ukazovatele

88.44 %

-1,9 %

1.11

-0,1

10.77 %

-14,6 %

44.68 %

8,5 %

2.46

-0,4 %

Účtovné výkazy
Podľa účtovnej závierky za obdobie od 1/2022 do 12/2022 | Register účtovných závierok

Kontrola účtovných výkazov

Výkaz ziskov a strát

Tržby z predaja tovaru 44 875 € 32,6 %
Tržby z predaja výrobkov a služieb 32 427 617 € -1,4 %
Zmena stavu zásob
Aktivácia 760 813 € -20,5 %
Náklady na predaj tovaru 50 233 € 33,0 %
Náklady na materiál, energie 707 516 € 47,7 %
Služby 3 757 941 € 3,7 %
Pridaná hodnota 28 717 615 € -3,4 %
Osobné náklady 25 845 445 € 4,7 %
Odpisy a opravné položky k majetku 1 551 473 € -0,8 %
Opravné položky 1 650 € 43,9 %
Ostatné výnosy 2 461 € 191,9 %
Iné prevádzkové náklady 10 872 € 55,0 %
Zisk z predaja majetku 50 662 € 100,0 %
 
HV z hospodárskej činnosti 1 361 298 € -60,9 %
HV z finančnej činnosti -8 857 € 75,1 %
z toho Nákladové úroky 3 820 € -85,7 %
HV pred zdanením 1 352 441 € -60,7 %
Daň 357 952 € -51,1 %
HV po zdanení 994 489 € -63,3 %
EBITDA 2 862 109 € -43,2 %
 
Aktíva
Majetok celkom
9 235 404 € -13,7 %
 
Neobežný majetok 3 100 167 € -15,0 %
Dlhodobý hmotný majetok 1 363 072 € -12,6 %
Dlhodobý nehmotný majetok 1 737 095 € -16,8 %
Dlhodobý finančný majetok
 
Obežný majetok 5 059 336 € -27,6 %
Zásoby 6 275 € 0,0 %
Dlhodobé pohľadávky 327 379 € 21,4 %
Krátkodobé pohľadávky 4 529 370 € -29,2 %
Krátkodobý finančný majetok
Finančné účty 196 312 € -37,8 %
 
Časové rozlíšenie 1 075 901 € %

Pasíva
Spolu vlastné imanie a záväzky 9 235 404 € -13,7 %
 
Vlastné imanie
5 108 906 € -25,1 %
Základné imanie 6 639 € 0,0 %
Fondy a iné zložky vlastného imania 17 793 € 0,0 %
HV minulých rokov 4 089 985 € 0,0 %
HV za účtovné obdobie po zdanení 994 489 € -63,3 %
 
Záväzky 4 109 106 € 12,4 %
Dlhodobé záväzky 31 016 € 252,5 %
Krátkodobé záväzky 2 337 450 € 8,7 %
Krátkodobé finančné výpomoci
Bankové úvery dlhodobé
Bankové úvery krátkodobé
Rezervy dlhodobé, krátkodobé 1 740 640 € 16,4 %
 
Časové rozlíšenie 17 392 € -92,1 %

Legenda: HV znamená hospodársky výsledok

Valida služby

Sada samostatných služieb, ktoré riešia konkrétne business otázky užívateľa.

Máte otázky, pripomienky alebo špecifické požiadavky?